Statut - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Statut

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRZYSZTOFA AUGUSTYNIAKA W ŁODZI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Prywatna  Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o:
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).
ROZDZIAŁ II
NAZWA, TYP ORAZ ZADANIA SZKOŁY

§ 2.

1. Szkoła nosi nazwę „Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi” w dalszych postanowieniach statutu zwaną „szkołą”.
2. Jest ona szkołą podstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
3. Adres szkoły: 93-267 Łódź, ul. Deotymy 7
4. Nazwę szkoły ustala się w pełnym brzmieniu.  Pełnej nazwy używa się także na pieczątkach i stemplach.

§ 3.

1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Kurator Oświaty  w Łodzi.
2. Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także powtarzać kwestii rozstrzygniętych w statucie.
§ 4.  

1. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat.
2. Szkoła ma  możliwość prowadzenia oddziału przedszkolnego.
3. W szkole w roku szkolnym 2017/18 prowadzone są klasy druga i trzecia  gimnazjum, w roku szkolnym 2018/19 prowadzona jest klasa trzecia gimnazjum.

§ 5.  

Cele i zadania szkoły.

Kształcenie i wychowanie ma na celu:
1.  Wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
2. Przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myślenia w kategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu, poszanowanie prawa i konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu.
3. Wychowanie dla pokoju.
4. Kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych.
5. Przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela.
6. Ukazywanie wartości pracy, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących.
7. Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych.
8. Włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska.
9. Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.

Szkoła dąży, by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej, a zwłaszcza:

10.  Umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia.
11. Wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość,   samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość.
12.  Opanował niezbędne umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy i  wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji
13.  Zdobył przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy.
14.  Doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji.
15.  Posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi    narzędziami i urządzeniami technicznymi.
16.  Nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności       szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska.
17.  Rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

18. Szkoła spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wszechstronnego, tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów.
19. Szkoła wyposaża w wiedzę:
-  o człowieku i społeczeństwie,
-  o problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju,
-  o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie,
-  o nauce, technice i pracy dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz tworzenia  zintegrowanego obrazu rzeczywistości.
20. Szkoła wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.
21. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek ojczyzny, wpływać na polepszenie bytu narodu, umacniać rangę i znaczenie naszego państwa w świecie.
22. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje nauczanie religii.
23. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 6.
Sposób wykonywania zadań szkoły:
Zadania dydaktyczne będą realizowane poprzez:
1. Stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej.
2. Właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych.
3. Zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych.
4. Tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów.
5. Prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania.
6. Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.
7. Przygotowanie zestawu szkolnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości uczniów.
8. Wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów.
Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:
1. Realizację tematyki lekcji z wychowawcą.
2. Właściwy przykład nauczyciela wychowawcy.
3. Realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych.
4. Organizacja apeli i spotkań tematycznych.
5. Organizacja apeli związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi.
6. Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie, zajęcia pozalekcyjne.

§ 7.

Zadania opiekuńcze:
1. Systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się.
2. organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach.
3. zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.
4. zobowiązanie nauczycieli do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby - do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
5. zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.

§ 8.
Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach, na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.
3. Monitoring szkoły

ROZDZIAŁ II
OSOBA PROWADZĄCA SZKOŁĘ

§ 9.

1. Organem prowadzącym szkołę jest osoba fizyczna, Krzysztof Augustyniak zam. w Łodzi,
ul. Przestrzenna 36.

§ 10.

Do kompetencji organu prowadzącego szkołę należy:
1) ustalenie kierunków jakim powinien odpowiadać statut szkoły;
2) likwidacja szkoły;
3) nadawanie statutu szkoły;
4) sprawowanie nadzoru nad szkołą;
5) zarządzanie majątkiem Szkoły,
6) dysponowanie środkami finansowymi i mieniem Szkoły,
7) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora szkoły;
8) uchylanie uchwał i decyzji organów szkoły w przypadku ich sprzeczności z przepisami prawa, bądź       postanowieniami statutu szkoły;
9) rozpatrywanie spraw spornych między organami szkoły;
10) ustalanie wynagrodzenia dyrektora;
11) ustalanie w porozumieniu z dyrektorem zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników szkoły;
12) ustalanie zasad rekrutacji uczniów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
13)  ustalanie wysokości wpisowego oraz czesnego.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁAŃ

§ 11.

Organy szkoły i ich zadania
1. Organami szkoły są:

1)  Dyrektor Szkoły,
2)  Rada Pedagogiczna Szkoły
3) Rada Szkoły,
4) Samorząd Uczniowski.


Dyrektor Szkoły
2. Kompetencje dyrektora:

1. Dyrektor kieruje działalnością pedagogiczną i administracyjną Szkoły oraz reprezentuje organ
prowadzący wobec osób współpracujących ze Szkołą w tym nauczycieli, pracowników
administracyjno-obsługowych oraz rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów.

     2. Dyrektor w zakresie działalności pedagogicznej Szkoły jest odpowiedzialny za:
1) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro zdrowotne,
2) przyjmowanie uczniów do Szkoły,
3) zawieranie umów cywilno-prawnych z rodzicami uczniów dotyczących kształcenia w Szkole,
podejmowanie decyzji o skreśleniu uczniów z listy,
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Szkole oraz przedstawienie Radzie Pedagogicznej,
nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego i informacji o działalności Szkoły,
5) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, zawieranie umów z pracownikami pedagogicznymi,
6) kontrolę obowiązków i praw pracowników pedagogicznych określonych w niniejszym statucie,
7) współpracę z Radą Pedagogiczną oraz realizację uchwał Rady Pedagogicznej podjętych
w ramach jej kompetencji stanowiących,
8) wstrzymanie wykonania uchwał, podjętych w ramach kompetencji stanowiących Rady
Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa oraz zawiadomienie o wstrzymaniu wykonania
uchwały organu prowadzącego Szkołę i organu nadzoru pedagogicznego,
9) zapewnienie bezpieczeństwa pracy i nauki,
10) współpracę z Samorządem Uczniowskim,
11) właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz wydawania uczniom dokumentów zgodnych z posiadaną
przez Szkołę dokumentacją.

3.   Dyrektor w zakresie działalności administracyjnej jest odpowiedzialny za:
1) sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,
2) przedstawienie organowi prowadzącemu kandydatur na stanowiska pracowników
administracyjno-biurowych oraz opracowanie im zakresu obowiązków po uzgodnieniu
z organem prowadzącym,
3) zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z odpowiednimi
przepisami,
4) zapewnienie środków dydaktycznych i innego wyposażenia Szkoły,
5) administrowanie majątkiem Szkoły,
6) organizowanie pracy sekretariatu,
7) dysponowanie przyznanymi środkami zgodnie z zaleceniami organu prowadzącego.

4. Dyrektor zobowiązany jest do przedstawiania organowi prowadzącemu, w ustalonym terminie,
projektów planu finansowego na dany rok szkolny.

5. Dyrektor Szkoły wykonuje także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
6. Dyrektor może kierować Szkołą przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora.


Rada Pedagogiczna

7. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki.
1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele.
2) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
3) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej za zgodą lub na jego wniosek.
4)  Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
5)  Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
6) Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zgodny ze statutem szkoły.
7) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
8) Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy jej członków.
10) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a tak że nauczycieli i innych pracowników szkoły.
11) Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym.

8. Kompetencje rady pedagogicznej stanowiące:

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły;
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie działań dyscyplinarnych wobec uczniów;
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
6) ustalanie organizacji i form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
7) ustalenie sposobu wykorzystania wyników wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego w doskonaleniu pracy szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizacje pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rada Szkoły

9.  W szkole może działać Rada Szkoły stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, nauczycieli i przyjaciół szkoły.
1) Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
2) Rada Szkoły podejmuje uchwały zwykł ą większością głosów co najmniej połowy jej członków.
3) Rada Szkoły może występować do organu prowadzącego , Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4) Rada Szkoły, w celu wsparcia działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa jej regulamin.
5) Rodzice mają prawo do zgłaszania pisemnych, podpisanych zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania Szkoły. Zastrzeżenia rozpatruje dyrektor w terminie 14 dni od zgłoszenia.

Samorząd Uczniowski

10.  W szkole może działać Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.
1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
3) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5) Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

11. Kompetencje samorządu szkolnego:
1. Samorząd szkolny ma:
1)  prawo do organizacji życia szkolnego i umożliwienie rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
2)  prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
3) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem,
4) prawo wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu.
5) samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
12.
1) W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły rozstrzygnięcia zapadają w zespole: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, przewodniczący rady szkoły, przewodniczący samorządu uczniowskiego.
2) Kompetencje osób wymienionych w ust. 1  określa regulamin organizacyjny Szkoły oraz
szczegółowe zakresy czynności.

ROZDZIAŁ IV
STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE POZASZKOLNE

§ 12.

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statut owym jest działalność  wychowawcza wśród młodzieży, rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.
3. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1 wyraża organ prowadzący po uprzednim uzgodnienie warunków tej działalności.


ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 13.

1. Terminy rozpoczęcia i kończenia w Szkole zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora zgodnie z podstawowymi wymogami
zdrowia i higieny, racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli

3. Tygodniowy rozkład zajęć określa zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną siatka godzin.

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo-lekcyjnym z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych, w których o formie pracy decyduje
nauczyciel wychowawca oddziału w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi dany oddział
i dyrektorem Szkoły.

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w czasie od 30 do 60 minut.

6. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu może podjąć uchwałę, w której ustali inny
czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 14.

1. Uczniowie Szkoły podzieleni są na oddziały realizujące program określony przepisami zgodnie
z określonymi w odrębnych zarządzeniach ramowymi planami nauczania.

2. Zajęcia nieuwzględnione w tygodniowym rozkładzie zajęć (np. wyjazdy dydaktyczne) odbywają się
w czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły za wiedzą Rodziców lub Opiekunów. Odpłatność za wyjazdy ponoszą Rodzice lub Opiekunowie lub Szkoła.

§ 15.

1. Koła zainteresowań, zespoły wyrównawczo – dydaktyczne i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą
być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą być organizowane  w ramach dodatkowych opłat wnoszonych przez
rodziców uczniów w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań nie może być niższa niż 10 uczniów. Liczba
uczestników gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 18 osób.

§ 16.

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem a szkołą wyższą.

§ 17.

1. Dla uczniów Szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub z innych uzasadnionych przyczyn Szkoła prowadzi świetlicę szkolną. Świetlica poranna działa od godziny 7.00 do rozpoczęcia zajęć szkolnych, świetlica popołudniowa od zakończenia zajęć szkolnych do godziny 17.30.

2. Świetlica organizuje następujące formy pracy:
1) pomoc nauczycieli świetlicy w nauce,
2) gry i zabawy, zajęcia plastyczne,
3) rozwijanie zainteresowań.

3. Regulamin świetlicy szkolnej określa szczegółowo organizację tej formy pomocy uczniom.

4. Ze świetlicy mogą również korzystać dzieci oddziału przedszkolnego.

§ 18.

1. Szkoła zapewnia wszystkim Uczniom możliwość spożywania obiadów, których koszt pokrywają
Rodzice (Opiekunowie).

2. Zadanie wymienione w pkt. 1 wykonywane jest poprzez organizację cateringu


§ 19.

1. W Szkole funkcjonuje monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów,
pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły.

2. W Szkole obowiązuje zakaz używania, przez Uczniów, telefonów komórkowych w godzinach
trwania zajęć szkolnych. W czasie przerw, pracy świetlicy szkolnej i zajęć dodatkowych Uczniowie mogą
korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie za zgodą nauczyciela.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe i inne wartościowe przedmioty
przyniesione przez Uczniów na teren Szkoły.

§ 20.

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy od 1 do 8  oraz w latach 2017/2018 i 2018/2019 klasy gimnazjum.

§ 21.

Liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać 16. W uzasadnionych przypadkach liczba uczniów może być zwiększona lub zmniejszona decyzją organu prowadzącego.

§ 22.

Przy nauczaniu niektórych przedmiotów może być stosowany podział klas na grupy. Zasady podziału klas na grupy określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 23.

Podstawę przyjęcia ucznia do szkoły stanowią:
1) rozmowa kwalifikacyjna, której zasady określa dyrektor szkoły;
2) umowa o pobieranie nauki w szkole.

§ 24.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne;
2) zajęcia korekcyjno-wyrównawcze;
3) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

§ 25.

Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauki, wyznaczając nauczyciela opiekuna.

§ 26.

W szkole są prowadzone zajęcia z dwóch języków obcych: języka angielskiego i drugiego języka obcego.

§ 27.

Szkoła prowadzi odpowiednio dobraną bibliotekę szkolną, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.

§ 28.


Godziny prowadzenia zajęć oraz pracy sekretariatu, biblioteki i świetlicy ustala dyrektor szkoły.


§ 29.

Indywidualne sprawy dotyczące uczniów i problemów wychowawczo - dydaktycznych rodzice rozpatrują z wychowawcą klasy, nauczycielem przedmiotu oraz dyrektorem szkoły.


ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY


§ 30.

1. Pracownicy szkoły zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.
2. W celu dokonania określonej czynności zawiera się umowę zlecenie, umowę o dzieło i inne.
3. Umowy zawiera i rozwiązuje dyrektor szkoły.

§ 31.

Prawa i obowiązki pracowników szkoły określają odnośnie przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 32.

1. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych uczniów,
2) poszanowanie godności osobistej uczniów,
3) rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
4) zapoznawanie się na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz przestrzeganie ich postanowień;
5) stosowanie obowiązującej w szkole podstawy programowej kształcenia ogólnego;
6) prawidłowa realizacja podstaw programowych i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników;
7) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć;
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i upowszechnianie twórczych inicjatyw pedagogicznych, merytorycznych i organizacyjnych;
9) umiejętne motywowanie uczniów do aktywnego udziału w proc esie lekcyjnym
10) dążenie do pełnego rozwoju osobowości uczniów;
11) kształtowanie u uczniów pozytywnych postaw moralnych, patriotycznych i obywatelskich;
12) kształtowanie w uczniach umiejętności samodzielnego wartościowania i oceniania poznanych faktów i zjawisk;
13) kierowanie się dobrem uczniów oraz poszanowaniem ich godności osobistej;
14) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów;
15) zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wszystkich zajęć na terenie szkoły i poza nią odbywających się z jego udziałem;
16) przestrzeganie wynikających z planu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
17) sprawowanie opieki nad uczniami podczas przerwy w lekcjach, zgodnie z grafikiem dyżurów;
18) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
19) poznanie warunków życia i zdrowia uczniów, systematyczna współpraca z rodzicami uczniów;
20) organizowanie udziału uczniów w uroczystościach, wycieczkach i imprezach;
21) branie udziału w pracach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;
22 współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej;
23) składanie przed dyrektorem i Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;
24) właściwy dobór wyposażenia pracowni i izb lekcyjnych w środki dydaktyczne,
stosowanie ich w procesie lekcyjnym, utrzymywanie ich w należytym stanie i zabezpieczeniu;
25) tworzenie pozytywnych wzorów osobowych własną postawą;
26) dbanie o prestiż szkoły w środowisku.

2. Nauczyciele mają prawo do tworzenia zespołów w celu:

1) organizowania współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
podstawy programowej kształcenia ogólnego, korelowania treści nauczania
przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyborów
programów nauczania;
2) wspólnego opracowywania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz
sposobów badania wyników nauczania;
3) organizowania wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
4) opiniowania przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;
5) współdziałanie w organizowaniu szkolnych konkursów, olimpiad imprez stałych
i okazjonalnych

§ 33.

1. Dyrektor powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu
w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”. Propozycje opieki wychowawczej zatwierdza
każdego roku Rada Pedagogiczna,
2.  W przypadku długotrwałej nieobecności wychowawcy (ponad jeden miesiąc) funkcję wychowawcy
powierza się innemu nauczycielowi.
3.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawcy i jej skuteczności, pożądane jest, by wychowawca
prowadził swój oddział przez cały etap nauki w danym typie szkoły.

§ 34.

1.   Zdaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.   Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka: dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i również z różnymi trudnościami i niepowodzeniami,
4) współpracuje z rodzicami uczniów.
5) wychowawca współpracuje z nauczycielami w zakresie rozpoznania potrzeb i trudności w zakresie
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów w celu zorganizowania odpowiedniej formy
pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych.
6) wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy (prowadzi podstawową
dokumentację tj. dziennik lekcyjny i arkusz ocen i inne dokumenty ustanowione w Szkole).
7) wychowawca klasy zobowiązany jest do poznania środowiska swoich uczniów.

ROZDZIAŁ VI
WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI


§ 35.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
W ramach tego współdziałania rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale,
2) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzania egzaminów,
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce,
4) uzyskiwania informacji i porady w czasie spotkań z wychowawcą i pedagogiem szkolnym oraz specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5) wyrażania i przekazywania przewodniczącemu Rady Pedagogicznej uwag i wniosków na temat pracy szkoły.

2. Do obowiązków rodziców uczniów Szkoły należy:
a) zapewnienie regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
b) osobiste odbieranie dziecka po zakończeniu zajęć w Szkole; odbieranie dziecka przez pełnomocnika względnie samodzielny powrót dziecka do domu wymaga pisemnego oświadczenia rodziców,
c) nieprzyprowadzanie do Szkoły dziecka z objawami chorobowymi (dolegliwości bólowe, objawy przeziębienia),
d) współdziałanie z nauczycielami i pracownikami Szkoły w zakresie wychowania dziecka,
e) w przypadku nieprzestrzegania przez ucznia obowiązków określonych w niniejszym statucie, a w szczególności przejawiania zachowań agresywnych, zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, rodzice dziecka zobowiązani są do systematycznych kontaktów z wychowawcą klasy, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz respektowania ich zaleceń,
f) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
g) regularne i terminowe wnoszenie czesnego, oraz opłat za zajęcia dodatkowe realizowane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
h) złożenie deklaracji w sprawie rezygnacji z uczęszczania dziecka do Szkoły w nowym roku szkolnym do dnia 30 kwietnia,
i) przestrzeganie obowiązującego w Szkole Statutu i stosowanie się do ogłaszanych przez Dyrektora Szkoły komunikatów.

3. W przypadku ucznia o specjalnych potrzebach dydaktycznych i/lub wychowawczych stwierdzonych przez pedagoga i/lub psychologa, zobowiązuje się rodziców do kontaktów z instytucjami wspomagającymi wskazanymi przez Szkołę i dostarczenia wydanych przez nie opinii.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez rodzica opinii, o której mowa w punkcie 3, Szkoła potraktuje
to jako odmowę współpracy, co stanowi podstawę do rozwiązania umowy o naukę.

5. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia odpowiadają materialnie za szkody, które uczeń wyrządził.

6. W każdym semestrze Szkoły organizuje minimum 2 spotkania z rodzicami, stwarzając możliwości
wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i inne dotyczące realizacji celów szkoły.

7. Na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel, wychowawca ma obowiązek udzielić
wszystkich potrzebnych informacji służących dobru Ucznia.

8. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielami i rodzicami winny być rozwiązywane w drodze negocjacji.
W przypadkach koniecznych przy udziale rozjemcy wyznaczonym przez Dyrektora.ROZDZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW SZKOŁY

§ 36.

1. Dobro ucznia i jego zdrowie jest najważniejszym celem.

2. Uczeń ma prawo w szczególności:
1) zgłaszać uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz
być poinformowanym o sposobie ich załatwienia;
2) uczestniczyć w lekcjach religii organizowanych w szkole;
3) znać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości. W klasie sprawdzian lub test może być tylko jeden w ciągu dnia nie więcej niż dwa w tygodniu;
4) znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów;
5) uczestniczyć w konkursach, olimpiadach i zawodach;
6) wykorzystywać w pełni na wypoczynek przerwy międzylekcyjne oraz okres świąt kalendarzowych i ferii;
7) do wyróżnień i nagród;
8) wybierać i być wybieranym do władz samorządu uczniowskiego;
9) do zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy;
10) poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych a także dotyczących stosunków rodzinnych.

§ 37.

Uczeń ma obowiązek w szczególności:
1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły;
2) dbać o honor szkoły oraz godnie ją reprezentować;
3) aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych oraz systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej swój czas oraz warunki nauki;
4) nie opuszczania terenu szkoły bez zgody dyrektora lub wychowawcy;
5) przestrzegać ustaleń władz szkolnych;
6) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania;
7) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, współpracy w nauce i przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy;
8) szanować i chronić mienie, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły;
9) poznawać, szanować i chronić przyrodę;
10) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów;
11) nie przynosić do szkoły telefonów komórkowych w klasach I – III;
12) nie używać w szkole, w godzinach lekcyjnych telefonów komórkowych w klasach;
13) nie używać w szkole gier elektronicznych bez zgody nauczyciela.

§ 38.

1. Za wzorową i przykładną postawę oraz bardzo dobre wyniki w nauce , uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę;
2) dyplom uznania;
3) nagrodę rzeczową.

2. Wyróżnienia i nagrody przyznaje uczniom dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 39.

Za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy;
2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły.

§ 40.

1. Dyrektor szkoły skreśla z listy uczniów w przypadkach:
1) rezygnacji z uczęszczania do szkoły;
2) uporczywego zalegania z opłatą czesnego.

2. Dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadkach:
1) nie promowania ucznia przez Radę Pedagogiczną w warunkach nie dających prawa do powtarzania klasy, uczeń ma prawo powtarzać klasę tylko raz w toku nauki;
2) szczególnie rażącego naruszania obowiązków szkolnych;
3) niewłaściwego zachowania wykraczającego poza przyjęte normy społeczne, a w szczególności: używanie lub rozprowadzanie narkotyków, palenie papierosów, picie alkoholu, zachowania zagrażającego bezpieczeństwu innych. Skreślenie jest decyzją administracyjną, rodzicom przysługuje prawo do odwołania w ciągu 14 dni do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.
Dokumenty ucznia przekazywane są droga służbową do szkoły rejonowej, bądź innej
wskazanej przez rodziców.

ROZDZIAŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 41.

Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci i maja prawo do:
1) poznania zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie;
2) poznania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;
3) rzetelnej informacji na temat osobowości swoich dzieci, ich zachowania, postępów  i przyczyn trudności w nauce;
4) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) wnioskowania w sprawach dotyczących działalności szkoły.

§ 42.

Rodzice są zobowiązani do:
1) terminowego wpłacania wpisowego, czesnego i innych należności;
2) informowania nauczycieli w ciągu trzech dni o przyczynach nieobecności dziecka w szkole;
3) uczestniczenia w spotkaniach z nauczycielami.


ROZDZIAŁ IX
ZASADY PRZYJMOWANIA I SKREŚLANIA UCZNIÓW

§ 43.

1. Uczniem Szkoły może być dziecko, którego Rodzice lub Opiekunowie akceptują zasady
funkcjonowania Szkoły.

2. Do Szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Do oddziału przedszkolnego
przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat.

3. Nabór do klasy I i oddziału przedszkolnego następuje według kolejności zgłoszeń, wyników badania pedagogicznego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku naboru do klas wyższych dodatkowo należy przedstawić świadectwo z klasy programowo niższej.

4. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do szkoły, oddziału przedszkolnego na
warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Uczeń zostaje wpisany na listę po:
1) pozytywnym zakończeniu procedury kwalifikacyjnej,
2) podpisaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) umowy cywilno-prawnej i uiszczeniu wpisowego.


6. Formę rozmowy kwalifikacyjnej ustala Dyrektor Szkoły.

7. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku:
1) uporczywego lekceważenia porządku szkolnego, a w szczególności obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie;
2) agresywnego zachowania w stosunku do innych uczniów, samego siebie oraz pracowników Szkoły,
3) posiadania, dystrybucji, spożywania na terenie szkoły alkoholu, środków odurzających lub innych specyfików szkodliwych dla zdrowia,
4) nie dotrzymania przez rodziców (prawnych opiekunów) zobowiązań wynikających z zawartej umowy o naukę,
5) zatajenia przez rodziców (prawnych opiekunów) przed wychowawcą i Dyrektorem Szkoły informacji o potrzebie kształcenia specjalnego, a także ważnych informacji na temat ucznia mogących mieć wpływ na proces kształcenia i/lub funkcjonowania w społeczności szkolnej,
6) w przypadku wystąpienia choroby, dysfunkcji, otrzymania orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej
o chorobie, dysfunkcji ucznia uniemożliwiających kontynuowanie nauki w Szkole na dotychczasowych warunkach bez szkody dla danego ucznia jak również bez szkody dla pozostałych uczniów z oddziału klasowego,
7) nieuiszczenia przez rodziców lub opiekunów przez dwa kolejne miesiące opłat za naukę,
8) niewypełnianie przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) określonych w niniejszym statucie,
9) zakłócania przez rodziców (prawnych opiekunów) pracy szkoły, prowadzenia zajęć dydaktycznych,
10) agresywnych, niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami zachowań rodziców (prawnych opiekunów) wobec innych rodziców, uczniów oraz pracowników Szkoły,

8. Skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły dokonuje dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej.

9. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów Szkoły przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

ROZDZIAŁ X
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

§ 44.

Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą w szczególności z:
1) środków przekazywanych przez organ prowadzący;
2) wpisowego wpłacanego przez rodziców podczas zapisywania dziecka do szkoły;
3) opłat za naukę (czesnego);
4) innych opłat ponoszonych przez rodziców na rzecz szkoły;
6) dotacji z budżetu gminy lub państwa;
7) środków przekazywanych przez fundacje;
8) środków przekazywanych z funduszu Rady Szkoły;
9) darowizn, zapisów i spadków;§ 45.
3. W przypadku zbyt małej liczebności danego oddziału, nie gwarantującej samofinansowania, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu kształcenia, Organ prowadzący może:
1) podnieść wysokość czesnego,
2) rozwiązać oddział i przenieść uczniów do innych oddziałów.

§ 46.

Wpłaty czesnego dokonywane są z góry do dnia 10 każdego miesiąca, od miesiąca września do miesiąca czerwca włącznie.

§ 47.

W wyjątkowych przypadkach Organ Prowadzący po zasięgnięciu opinii dyrektora może zawiesić lub zwolnić z obowiązku wpłaty czesnego lub ustalić inne zasady jego spłaty.

§ 48.

Wpisowe i czesne nie podlega zwrotowi.

§ 49.

W szkole jest prowadzona dokumentacja finansowa zgodnie z obowiązującym prawem.


Statut zatwierdził:
Organ Prowadzący Prywatną Szkołę Podstawową w Łodzi
Krzysztof Augustyniak, zam. w Łodzi, ul. Przestrzenna 36 Łódź, 30.01.2017r.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści