Kalendarz - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Kalendarz

Sprawdziany dyrektorskie

Wieloletnią tradycją w naszej szkole są tzw. "sprawdziany dyrektorskie".
Sprawdzian prowadzony jest w formie pisemnej lub przy użyciu systemu Interwrite Response.
Celem sprawdzianu jest ocena poziomu nauczania.

Sprawdzian pisany jest w przez uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej    zgodnie z wcześniej ustalonym terminem.
Wszystkie prace  po sprawdzeniu i ocenie trafiają do uczniów.
Przedmiot                                                      Data sprawdzianu

matematyka                                                       20 listopada 2020 r.
historia                                                               10 grudnia 2020 r.
geografia /przyroda                                         
język polski                                                        
język niemiecki                                                 
geografia /przyroda                                          

Sprawdziany rozpoczynają się o godzinie 9.45
Ustala się następującą skalę ocen prac pisemnych :
% wykonania                                                       ocena  
95%-100%  +  za wykonanie  dodatkowych
zadań o zwiększonym stopniu trudności                  Celujący
90%-100%                                                         Bardzo dobry
75%-89%                                                          Dobry
50%-74%                                                          Dostateczny
30%-49%                                                          Dopuszczający
0%  -29%                                                         Niedostateczny

Rada Szkoły     (najbliższe spotkanie ...)

Spotkania  z rodzicami
08 września 2020r. (wtorek) godz. 17.00
17 listopada 2020r. (wtorek) godz. 17.00Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści