Ocena Kuratorium - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Ocena

Ocena Kuratorium Oświaty w Łodzi
Obraz szkoły - wypis z raportu z ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi
            Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka mieści się w wolnostojącym budynku przy ulicy Deotymy 7 w Łodzi. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole zainstalowany jest monitoring, a teren jest ogrodzony. Na placu znajdującym na tyłach budynku szkolnego urządzono plac zabaw i założono ogródek szkolny, który pielęgnowany jest przez uczniów. Szkoła jest kameralna, ukierunkowana na wysoki poziom nauczania, atmosferę pracy, zaufania i bezpieczeństwa. W szkole stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów, panuje w niej atmosfera sprzyjająca uczeniu się oparta na dobrych relacjach, których podstawą jest szacunek do drugiego człowieka. Nauczyciele dostosowują metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, kształtują u nich umiejętność uczenia się, motywują i wspierają ich w trudnych sytuacjach. Stosowane
metody pracy z uczniami skutkują uzyskiwaniem przez nich najwyższych wyników sprawdzianów zewnętrznych (w roku 2015 roku szkoła osiągnęła najlepszy wynik w Łodzi z części matematycznej sprawdzianu po szóstej klasie, w 2016 roku uczniowie zajęli drugie miejsce w Łodzi.
Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych, czują się w szkole bezpiecznie, współorganizują i biorą udział w imprezach szkolnych, aktywnie pracują w samorządzie, czują się współgospodarzami i współorganizatorami podejmowanych w szkole inicjatyw. Szkoła współpracuje z Otto Hahn Gymnasium w Dinslaken i szkołą w Bad Friedrichshall w Niemczech, gdzie prezentowane są przedstawienia teatralne w języku niemieckim. W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w tym: koło polonistyczne, dziennikarskie, teatralne, teatr w języku niemieckim, koło plastyczne, informatyczne, miłośników historii, przyrodnicze, turystyczne, matematyczne, szachowe, sportowe, taneczne i bajkowe. Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach. Do planu lekcji wprowadzone zostały godziny robotyki w klasie trzeciej, godziny szachów w klasie piątej i godziny retoryki w klasach szóstych, dodatkowe godziny z matematyki, języka polskiego oraz języków obcych. Organizowane są dni klas dające uczniom okazję do autoprezentacji i przedstawienia swoich zainteresowań i pasji. Dodatkowo
odbywają się spotkania indywidualne z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych. Rodzice i uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez Politechnikę i Uniwersytet Łódzki, Planetarium, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (zajęcia informatyczne, chemia) SGH-Warszawa. Uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć z języka angielskiego.
Organizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe (piłka nożna, zajęcia taneczne, judo). Uczniowie wymagający wsparcia otrzymują, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pomoc adekwatną do zdiagnozowanych potrzeb.
Non scholae sed vitae discimus
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści