Regulamin rekrutacji - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
REGULAMIN REKRUTACJI

§1
1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Posiada statut i wewnętrzne regulaminy.
2. Szkoła nie podlega rejonizacji.
3. Szkoła przeznaczona jest dla uczniów, których stan rozwoju emocjonalnego pozwala na
korzystanie z zajęć: dydaktyczno - wychowawczych w systemie klasowo - lekcyjnym, bez
dodatkowej opieki.
§2
1. Sekretariat prowadzi zapisy do oddziału klasy I, które mają być utworzone w następnym
roku oraz kolejnych latach szkolnych, a także do klas dysponujących wolnymi miejscami.
2. Sekretariat informuje rodziców kandydatów o ofercie szkoły i o zasadach niniejszego
regulaminu.
3. Ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji oraz inne dokumenty regulujące pracę szkoły
zamieszczone są na stronie internetowej: www.augustyniak.edu.pl
§ 3
Do klasy I mogą być zapisane dzieci sześcioletnie lub siedmioletnie, które odbyły roczne
przygotowanie przedszkolne.
§ 4
1. Rejestrowanie kandydatów do szkoły odbywa się w godzinach pracy sekretariatu osobiście
lub telefonicznie poprzez wpisanie dziecka na listę kandydatów.
.
§ 5
1. Do klasy I w pierwszej kolejności przyjmowane jest rodzeństwo uczniów uczęszczających
do Szkół Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi.
2. Przyjęcie klasy I kandydatów, którzy odbyli roczne przygotowanie przedszkolne w innych
placówkach odbywa się na podstawie wyników spotkania rekrutacyjnego.
§ 6
1. Spotkanie rekrutacyjne z kandydatem do oddziału klasy I polega na
odbyciu około 45 - minutowych zajęć prowadzonych przez nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej. Celem spotkania jest rozpoznanie możliwości psychofizycznych dziecka.
2. W czasie spotkania z kandydatem odbywa się spotkanie rodziców dziecka z dyrektorem
szkoły, a także indywidualne rozmowy na temat wzajemnych oczekiwań, założeń programu
wychowawczego oraz zasad obowiązujących w szkole.
3. Na ostateczny wynik rekrutacji mają wpływ zarówno wyniki spotkania rekrutacyjnego z
kandydatem, jak i rozmowa rodziców kandydata z dyrektorem.
4. Po zakończeniu spotkań rekrutacyjnych zawierana jest umowa o świadczenie usług
edukacyjnych pomiędzy rodzicami dziecka i dyrektorem szkoły.
§ 7
1. W skład komisji przeprowadzającej rekrutację uzupełniającą do klas dysponujących
wolnymi miejscami wchodzą odpowiednio :
a) w przypadku kandydatów do kl. I - III: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel
języka angielskiego,
b) w przypadku kandydatów do kl. IV - VII: wychowawca odpowiedniej klasy, nauczyciel
języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, a w przypadku kandydata do kl. V i VII -
także nauczyciel języka niemieckiego.
2. Celem rozmowy jest określenie poziomu umiejętności i wiedzy ucznia oraz poznanie jego
oczekiwań i zainteresowań, a także zaznajomienie go ze specyfiką szkoły i zasadami w niej
obowiązującymi.
3. W czasie spotkania rekrutacyjnego z kandydatem odbywa się rozmowa rodziców
kandydata z dyrektorem na temat wzajemnych oczekiwań, założeń programu
wychowawczego oraz zasad obowiązujących w szkole.
4. W ciągu tygodnia od spotkania rekrutacyjnego rodzice kandydata powiadamiani są o jego
wyniku.
§ 8
Ostatecznym potwierdzeniem faktu zapisania dziecka do szkoły jest podpisanie
przez jego rodziców umowy o świadczenie usług edukacyjnych.


Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści