Tryb postępowania w okolicznościach zaistnienia wypadku ucznia - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Tryb postępowania w okolicznościach zaistnienia wypadku ucznia.

Każdy zaistniały wypadek ucznia, który miał miejsce na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem opiekunowie zgłaszają Dyrektorowi Szkoły, następnie informowani są rodzice lub opiekunowie dziecka.
1. Każda udzielona dziecku pomoc pielęgniarska wpisywana jest w zeszyt pomocy doraźnej, znajdujący się w sekretariacie szkoły. W razie zaistnienia wypadku, gdy wzywane jest pogotowie ratunkowe zdarzenie to jest wpisywane w zeszyt ewidencji wypadków, który znajduje się w sekretariacie szkoły; wpisu dokonuje pielęgniarka szkolna lub osoba wzywająca pogotowie.
2. Pod nieobecność pielęgniarki udzieloną pomoc wpisuje do zeszytu ewidencji wypadków osoba udzielająca także pomocy.
3. Wypadki uczniów, które miały miejsce na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem, opiekun, wychowawca lub inny pracownik szkoły zgłasza również. Zgłoszenie ma formę wpisu do zeszytu ewidencji wypadków znajdującego się w sekretariacie szkoły. Wpisać zgłoszenie powinna osoba, która dowiedziała się o wypadku, ale niekoniecznie była jego świadkiem.
4. Na okoliczność wypadku sporządzany jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w dwóch egzemplarzach. Jeden otrzymują rodzice lub opiekunowie poszkodowanego dziecka, drugi zostaje w dokumentacji szkoły. Protokół powypadkowy podpisują rodzice.
5. Protokół powypadkowy sporządza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
6. Protokół powypadkowy musi być sporządzony w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku i zatwierdzony w ciągu 5 dni przez dyrektora szkoły.
7. Protokół powypadkowy sporządza się nie tylko w razie wypadku ciężkiego i śmiertelnego lecz również w przypadku wypadków lekkich i przewidywanych komplikacji w przebiegu leczenia.
8. Do protokołu powypadkowego należy załączyć oświadczenia osób mających związek z wypadkiem (świadków wypadku) oraz orzeczenie lekarza stwierdzające rodzaje urazu.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 1996r. (Dz. U. nr 119/1996r., poz.567) w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków uczniów oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków uczniów.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. (Dz.U. nr 6/2003, poz 69).


Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści