Szkolny program profilaktyki - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
„BEZPIECZNA SZKOŁA”
PRZYJĘTO DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTEJ
W POROZUMIENIU Z RADĄ SZKOŁY

Z DNIA  25 SIERPNIA 2016 ROKU

Spis treści

I. Uwagi wstępne
II. Założenia programu
III. Cele programu
IV. Oddziaływania profilaktyczne
V. Ewaluacja programu
VI. Załączniki

Podstawy prawne:
- rozporządzenie MENiS z dnia 31.01,2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226),
- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 , poz. 209 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198),
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179 z późniejszymi zmianami),
- zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji  z dnia 16 czerwca 1977 roku w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich,
- Statut szkoły.

I. Uwagi wstępne

Tworzeniu Programu profilaktyki szkolnej towarzyszyło przekonanie, że
- Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących.
- Szkoła jest miejscem realizacji profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka.
- Profilaktyka pierwszorzędowa polega na promowaniu zdrowego stylu życia zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.
- Program profilaktyki szkolnej to ogół działań chroniących dzieci przed zakłóceniami w rozwoju oraz działań interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń.
- Program profilaktyki szkolnej obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania i Programu wychowawczego szkoły, gdy realizowane są ogólne zadania szkoły, a także działania specyficzne dla profilaktyki.
- Program profilaktyczny jest oparty na obowiązujących w szkole normach, regulaminie i zwyczajach.

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Rada Pedagogiczna
- określa zadania w zakresie profilaktyki,
- określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych,
- dokonuje analizy działalności profilaktycznej.

Nauczyciele
- współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych,
- wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP,
- doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych.


Dyrektor
- monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie profilaktyki,
- diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki,
- współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki,
- inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Programie szkolnej profilaktyki.

Wychowawcy klasy
- integruje zespół klasowy,
- dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,
- wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
     -     realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów
- rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
- określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
- organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
- podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z Programu wychowawczego szkoły i Programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
- wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu profilaktyki szkolnej.

Organy współpracujące ze szkołą
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6 w Łodzi
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
- Przedstawiciele Komisariatu Policji

Rada Szkoły
- opiniuje Program profilaktyki szkolnej,
- współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem i Samorządem uczniowskim.

Rodzice
- przedstawiają Radzie Szkoły opinie na temat profilaktyki,
- korzystają z pomocy i wsparcia ze strony PPP
- wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Organ prowadzący
- decyduje o sposobie pracy logopedy,
- współuczestniczy w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne, środki niezbędne do realizacji Programu.


ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Bezpieczeństwo uczestników
- respektowanie podmiotowości uczestników,
- poszanowanie ich godności i indywidualności,
- ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji,
- uwzględnienie wieku i poziomu rozwoju uczestników,
- uwzględnienie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczestników,
- niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości (terapeutycznych, psychomanipulacyjnych),
- realizatorzy działań profilaktycznych powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Adekwatność oddziaływań
- działania profilaktyczne powinny być maksymalnie dostosowane do potrzeb i problemów odbiorców oraz mieć wyraźnie określonego adresata.

Skuteczność
- działania powinny być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą,
- działania powinny wykorzystać wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania,
- działania powinny uwzględnić wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej.

Rzetelność
- informacje powinny być rzetelne,
- informacje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego adresata, do jego możliwości percepcyjnych,
- informacje powinny uwzględniać poziom już posiadanej wiedzy (zbyt wczesne wkraczanie z informacjami na temat zagrożeń może podsuwać pomysły na niepożądane zachowania),
- informacje powinny być rzeczowe (odwoływanie się do emocji, np. straszenie, może powodować obronne odrzucanie zagrażających informacji lub też pobudzać ciekawość),
- informacje dotyczące zagrożeń nie powinny być zbyt szczegółowe (aby nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań).
Rozpoznanie czynnika ryzyka
Czynniki ryzyka to  wszystkie elementy  (cechy,  sytuacje,  warunki)  zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań problemowych i związanych z nim szkód. Są one zróżnicowane w zależności od rodzaju problemu objętego profilaktyką (od kilkunastu do ponad stu, w zależności od typu problemu). Do zbadanych czynników ryzyka należą:
- środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, proponujące wzorce zachowań,
- modelowanie takich zachowań w domu i w szkole,
- grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne,
- słabe wyniki w nauce,
- brak celów życiowych,
- dostęp do środków i substancji psychoaktywnych,
- wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych.

II. Założenia programu

Program adresowany jest do uczniów klas I–VI szkoły podstawowej. Program zakłada pracę nad całością osobowości ucznia z uwzględnieniem sfery psychicznej, fizycznej i duchowej.

ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

1. Dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru poprzez działania asertywne.
2. Pomoc w rozwiązywaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych.
3. Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną.
4. Reagowanie w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy.
5. Pomoc w organizowaniu kontaktu z rodzicami.
6. Motywowanie do podjęcia leczenia, terapii.

METODY PRACY

- podająca: uczenie się przez słuchanie,
- problemowa: uczenie się przez oddziaływanie,
- eksponująca: uczenie się przez przeżywanie.

FORMY PRACY

- zajęcia warsztatowe zawierające elementy dyskusji, „mini wykładu*', burzy mózgów, pracy w małych grupach,
- psychodrama,
- zabawy integracyjne,
- projekcja filmów,
- pogadanki,
- zajęcia edukacyjne dla rodziców (pedagogizacja rodziców ),
- szkoleniowe rady pedagogiczne.

SPODZIEWANE EFEKTY

- zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci,
- zmniejszenie ilości zachowań agresywnych,
- zwiększenie poziomu integracji zespołów klasowych,
- zmniejszenie ilości problemów edukacyjnych i wychowawczych.

STRATEGIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

- systematyczne rozpoznawanie i diagnoza potrzeb środowiska uczniów,
- bieżąca diagnoza rzeczywistych problemów dzieci na terenie szkoły,
- systematyczna realizacja programu profilaktycznego przez wychowawców na poziomie klasy (wykorzystanie do tego celu lekcji wychowawczych dwa razy w miesiącu),
- kontynuowanie zajęć przez kolejne lata, dostosowane do poziomu i tematyki, wiedzy oraz umiejętności posiadanej przez uczniów.

III. Cele programu

Cel główny:
- bezpieczeństwo jako uniwersalna wartość umożliwiająca rozwój we wszystkich sferach życia.

Cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,
- doskonalenie umiejętności obrony własnych granic, bez agresji i uległości, ćwiczenie zachowań asertywnych,
- kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych, umiejętności mediacji i negocjacji),
- budowanie poczucia własnej wartości,
- rozwijanie związków z grupą społeczną,
- rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności,
- rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji o skutkach używania substancji uzależniających,
- kształtowanie reguł prawnych i publicznych,
- wczesne rozpoznawanie, diagnozowanie oraz rozwijanie strategii przeciwdziałania uzależnieniom,
- kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie(higiena, żywienie, odpowiedni ubiór, uprawianie sportu, bezpieczne zabawy),
- docenianie znaczenia wzajemnej pomocy,
- dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi (problemy okresu dojrzewania).

IV. ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji

Diagnozowanie poziomu zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów w szkole i poza nią.
1. Rozmowy indywidualne z uczniami.
2. Obserwacje zachowań uczniów.
3. Systematyczne konsultacje z wychowawcami klas .
4. Badania ankietowe wśród uczniów.
5. Monitoring dyrektora szkoły.

wychowawcy klas,
wszyscy nauczyciele,
dyrektor

Cały rok szkolny

Diagnoza potrzeb logopedycznych w klasach 1-3
1.Systematyczna ocena trudności logopedycznych uczniów.
2. Współpraca z wychowawcami klas, PPP

Logopeda szkolny

Cały rok szkolny

Wdrażanie zadań związanych z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1. Opracowanie planów działań wspierających.
2. Analizowanie podjętych działań i wyciąganie wniosków.
nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas
Cały rok szkolny

Rozwijanie wśród uczniów umiejętności społecznych, postaw asertywnych.
1.Ćwiczenie  tych umiejętności na godzinach wychowawczych: zajęcia warsztatowe, pogadanki

wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Realizacja zajęć pokazowych
pielęgniarka
Kwiecień 2017

Realizacja programu dla zdrowia 1. Realizacja programów promujących zdrowie w klasie (Zdrowe śniadanie, Warzywa i Owoce).
2. Dbamy o nasze zdrowie: fluoryzacja zębów, higiena żywienia, higiena osobista.
3. Profilaktyka uzależnień / Bezpieczny Internet, telewizja, gry komputerowe / Wychowawcy klas
Pielęgniarka szkolna

Nauczyciel informatyki Cały rok szkolny
Doskonalenie nauczycieli w zakresie zagadnień profilaktycznych 1.Udział nauczycieli w szkoleniach związanych z zagadnieniami uzależnień, przemocy, agresji, współpracy z rodzicami.
2. Koleżeńska wymiana doświadczeń. Dyrektor szkoły
Wszyscy nauczycieli Według potrzeb.

Cały rok szkolny
Bezpieczeństwo w szkole- profilaktyka agresji, przemocy. 1. Spotkania z przedstawicielami Policji, pracownikami PPP  wg potrzeb
2. Rozpowszechnianie informacji ona temat ośrodków i form pomocy dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy.
3. Opracowanie kontraktów klasowych dla uczniów.
4. Eksponowanie indywidualnych sukcesów uczniów  oraz grup.
5. Aktywizowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych / wyjazdy na basen /
6. Zespołowe  i indywidualne rozwiązywanie problemów pojawiających się w klasie, w szkole.
7. Realizacja zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci : Bezpieczna droga do szkoły
- prelekcje z udziałem przedstawiciela Policji,
- bezpieczne wakacje Opiekun PCK
Wychowawcy

Wychowawcy nauczyciel techniki
Przedstawiciel Policji
wychowawcy Cały rok szkolny
Cały rok szkolny

Okres feryjny

V.            Ewaluacja programu:

1. Sposoby ewaluacji:
Przebieg realizacji programu  będzie sprawdzany przez cały okres trwania jego realizacji. Raz w roku szkolnym zostanie opracowane sprawozdanie z realizacji zadań wyznaczonych w programie i zapisane wnioski, co do dalszej jego realizacji. Sprawozdanie pozwoli ocenić zakres działań wykonanych i potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian w programie na dany rok . Ewaluacja końcowa zostanie dokonana na koniec roku realizacji programu. Ewaluacja zostanie przeprowadzona na reprezentatywnej grupie składającej się z uczniów, rodziców i nauczycieli, przygotuje ją zespół nauczycieli powołany do tego zadania.
Celem ewaluacji będzie zbieranie informacji na temat przystępności i atrakcyjności treści zawartych w programie, skuteczności jego działania i wprowadzenia korekt w programie.
Dokonując ewaluacji programu zostaną wykorzystane następujące metody:
• ankietowanie (rodzice i uczniowie klasy I - III),
• sondaż (uczniowie klas IV-VIII)
• wywiad ( nauczyciele)
• analiza dokumentów (dokumentacja pedagoga społecznego, dokumentacja wychowawcy, dzienniki lekcyjne, sprawozdania z przebiegu projektów, plany doskonalenia zawodowego nauczycieli)

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści