Regulamin pracowni komputerowej - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
Regulamin pracowni komputerowej
1. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.
2. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.
3. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel informatyki).
4. Istnieje możliwość korzystania z pracowni poza godzinami lekcyjnymi (po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem), tylko w celu przygotowania materiałów na zajęcia.
Po pracy indywidualnej należy zostawić porządek.
5. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
6. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikająca z planu lekcji zostaną wyproszone z pracowni.
7. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami.
8. Zabronione jest obrażanie innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.
9. Niedozwolone jest także przesyłanie tego samego list do wielu użytkowników (tzw. Spam).
10. Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia.
11. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej.
Plecaki i torby ustawiane przy wejściu.
12. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
13. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej.
14. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmiany konfiguracji sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.)
15. Nie wolno tworzyć  oraz eksperymentować  z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
16. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone. O możliwości wykorzystania decyduje administrator.
17. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów sieci lokalnej. Stanowczo niedopuszczalne są  działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.
18. Uczniowie mają  prawo używać  wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
19. Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzez częstą zmianę hasła i nie udostępnianie ich innym użytkownikom sieci.
20. O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie powiadomić administratora sieci.
21. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność  finansową  za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
22. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.
Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć.
1. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
2. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb ( ustawienie krzesełka, nachylenie monitora).
Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć.
3. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów.
4. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.
5. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
!!! W razie alarmu przeciw pożarowego (sygnał ciągły trwający 3 min.) udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki.


Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści