Regulamin pracowni chemicznej - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
Regulamin korzystania z pracowni chemicznej


1. W pracowni chemicznej mogą przebywać uczniowie w obecności nauczyciela.
2. Obowiązkiem ucznia jest utrzymanie ładu i czystości w miejscu pracy.
3. Podczas wykonywania ćwiczeń należy zachować spokój, powagę i unikać zbędnego gromadzenia się. W razie konieczności porozumiewać się półgłosem.
4. Ćwiczenia przeprowadzać z zachowaniem wskazanych przez nauczyciela lub podręcznik środków ostrożności, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych.
5. Wykonanie ćwiczenia i uruchomienie przyrządu może nastąpić tylko na polecenie nauczyciela.
6. Pobrane odczynniki, szkło i przyrządy należy po zakończeniu ćwiczeń odnieść na właściwe miejsce w stanie czystym.
7. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone nauczycielowi.
8. Naczynia z chemikaliami należy zaraz po użyciu zamknąć właściwym korkiem. Nie dopuścić do pomieszania chemikaliów.
9. Nie należy wrzucać do kosza resztek niebezpiecznych substancji, lecz zbierać je do przeznaczonych na ten cel pojemników.
10. Nie wrzucać do zlewów stłuczonego szkła i substancji stałych, które mogą spowodować zatkanie przewodów kanalizacyjnych.
11. Żadnych substancji i materiałów nie wolno z pracowni nikomu wydawać ani brać do domu.
12. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast zgłosić się do nauczyciela i podać okoliczności wypadku. Nie wolno samodzielnie podejmować środków zaradczych.
13. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem należy zgłaszać się do nauczyciela.
14. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów BHP dotyczących wykonywania ćwiczeń uczniowskich.Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści