Regulamin prac fizycznej - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
REGULAMIN PRACOWNI FIZYCZNEJ

1. Pracownia fizyczna jest miejscem pracy nauczyciela i nauki uczniów.
2. W pracowni fizycznej odbywają się lekcje fizyki w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych oraz zajęcia kółka fizycznego.
3. Podczas pierwszej lekcji z daną grupą (klasą) uczniów nauczyciel omawia zasady BHP, których należy przestrzegać podczas zajęć w pracowni.
4. Do pracowni uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcje.
5. Podczas przerwy w pracowni mogą przebywać tylko dyżurni. Do obowiązków dyżurnego należy przygotowanie sali do lekcji, w tym w szczególności przygotowanie tablicy, przewietrzenie sali i ewentualne przygotowanie do lekcji przyrządów określonych przez nauczyciela.
6. Po wejściu do pracowni każdy uczeń powinien zająć stałe, wyznaczone mu miejsce.
7. Podczas ćwiczeń uczniowie pracują w grupach 3-5-osobowych, z których każda  wyznacza swojego grupowego odpowiedzialnego m.in. za przyniesienie oraz odniesienie przyrządów po wykonaniu ćwiczenia, a także za organizację pracy swojego zespołu.
8. Z przyrządów znajdujących się w pracowni uczeń może korzystać dopiero po zezwoleniu prowadzącego lekcję nauczyciela.
9. Uczeń wykonujący ćwiczenie nie może opuszczać zajmowanego miejsca bez  zezwolenia nauczyciela.
10. Wszelkie przyrządy, z których korzysta uczeń, są mieniem szkoły i dlatego wolno korzystać z nich tylko zgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami nauczyciela oraz  chronić przed zniszczeniem. Każde, nawet najmniejsze uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie przyrządu należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
11. Po skończonym ćwiczeniu grupowi sprawdzają stan przyrządów oraz odnoszą je w wyznaczone miejsce. O wszelkich zauważonych usterkach powinni poinformować nauczyciela.
12. Po skończonej lekcji uczniowie opuszczają pracownię, pozostawiając za sobą ład i porządek.
13. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przez ucznia przyrządu lub innego sprzętu wskutek nieprzestrzegania wskazówek nauczyciela lub instrukcji obsługi uczeń odpowiada materialnie lub powinien we własnym zakresie naprawić szkodę.
14. Za nieprzestrzeganie przez ucznia porządku w pracowni fizycznej oraz niniejszego regulaminu, w szczególności powtarzające się, uczeń może być ukarany obniżeniem oceny z fizyki lub innymi karami dyscyplinarnymi ustalonymi w szkole.


Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści