Regulamin korzystania z sali gimnastycznej - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego.

2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

4. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi podczas zajęć sprawuje zespół ćwiczący.Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.

5. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.

6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela.

7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

8. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania z nich.

9. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny oraz obuwie na białych lub kauczukowych spodach.

10. Ćwiczący zachowują porządek w szatni pozostawiając odzież i obuwie na wyznaczonych miejscach.

11. W sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obecności nauczyciela.

12. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści