Rada szkoły - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Rada szkoły

Dla rodziców
Najbliższe zebranie: 06.05.2019 r.   godz. 16.00

REGULAMIN  RADY  SZKOŁY

Rozdział I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1.       Niniejszy regulamin określa cele zadania i organizacje Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi.
2.       Rada Szkoły jest niezależna od organizacji  państwowych, samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i politycznych.
3.      Rada Szkoły może współpracować  z instytucjami wymienionymi w pkt. 2  z każdą w zakresie jej działania.  

Rozdział II

CELE  I  ZADANIA  RADY SZKOŁY

   Rada Szkoły jest organizacją wewnątrzszkolną, służącą współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież w procesie nauczania, wychowania i opieki.

Celem Rady Szkoły jest:

1.       Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą dla doskonalenia jej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2.       Prezentowanie opinii Rady wobec władz szkolnych i oświatowych we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
3.       Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców i uczniów z programem nauczania, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami.

Do zadań Rady Szkoły należy:

1.       Współudział w opracowaniu i realizacji rocznego planu pracy szkoły.
2.       Współudział w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i        turystycznych dla dzieci i młodzieży.
3.       Opiniowanie planu wychowawczego szkoły na dany rok szkolny.
4.       Przedstawienie dyrekcji szkoły wniosków dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki.
5.      Opiniowanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym np. Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania.  

Rozdział III

SKŁAD  RADY  SZKOŁY

1.       W skład Rady wchodzą   
         przedstawiciele:
-          Rodziców
-          Rady Pedagogicznej

Rozdział IV

ORGANIZACJA  PRACY  RADY  SZKOŁY

1.       Pracami Rady Szkoły kieruje Dyrektor Szkoły.  
2.       Rada Szkoły odbywa posiedzenia w terminie ustalonym w trakcie spotkania.
3.       Z uzasadnionych przyczyn (na wniosek dzieci, nauczycieli lub rodziców) posiedzenie Rady może odbywać się w innym terminie.
4.       Decyzje Rady Szkoły zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków każdej grupy.
5.       Posiedzenia Rady Szkoły są protokołowane.
Prawo wglądu do protokołów mają:
-       rodzice ;
-       członkowie rady pedagogicznej;
-       władze szkoły .
5.     Dokumentacja przechowywana jest na terenie szkoły.

Rozdział V

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1.       Dyrektor może zawiesić wykonanie decyzji Rady jeśli sprzeczna jest ona z obowiązującymi przepisami.
2.       Wszystkie uchwały, zarządzenia Rady Szkoły przekazuje rodzicom Dyrekcja Szkoły poprzez wychowawców.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści