Przedmiotowy System Oceniania Klasa III gimn - Szkoła

prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

Przedmiotowy System Oceniania Klasa III gimn

PRZEDMIOTY > J. NIEMIECKI
język niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla klasy 3 gimnazjum
-kurs kontynuacyjny-

Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klasy 3 gimnazjum według kursu kontynuacyjnego jest program nauczania języka niemieckiego Program Nauczania Języka Niemieckiego. Kurs sześcioletni kontynuacyjny dla szkoły podstawowej w klasach 4–6 oraz 1–3 gimnazjum, realizowany w oparciu o podręcznik WWW.weiter_deutsch 3 (nr dopuszczenia: 9/3/2011/2017). Zgodnie z nim uczeń powinien:

1. poznawać słownictwo związane z następującymi tematami:

Przesądy, przyszłość:
• znaki zodiaku
     • cechy charakteru
     • zawody
     • przesądy
     • wyrażenia związane z opisem planów na przyszłość

Środowisko:
     • nazwy zwierząt domowych i zwierząt żyjących na wolności
• słownictwo związane z ochroną środowiska, jego zanieczyszczaniem i
 przeciwdziałaniem temu
• słownictwo związane z akcjami proekologicznymi

Uroczystości:
• nazwy świąt państwowych i rodzinnych w krajach niemieckojęzycznych
• prezenty
• słownictwo związane z zasadami dobrego wychowania

Sport:
• dyscypliny sportowe
• nazwy klubów piłkarskich w Niemczech
• słownictwo związane ze sportami ekstremalnymi
     • słownictwo dotyczące przebiegu dnia sportowców
• sławni sportowcy, sportowcy niepełnosprawni

Problemy młodzieży:
• słownictwo określające problemy młodzieży związane ze szkołą, przyjaciółmi i rodziną
• słownictwo dotyczące konfliktów rodzinnych
• uzależnienia, agresja, mobbing

Problemy dzisiejszego świata:
     • nazwy kontynentów
     • słownictwo związane z akcjami charytatywnymi na rzecz przeciwdziałania biedzie
     • choroby społeczne
     • słownictwo związane z wynalazkami i nazwiska odkrywców i wynalazców
     • słownictwo dotyczące własnych umiejętności


2.   ćwiczyć umiejętności w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych,
     obejmujących:

A.   rozumienie tekstu słuchanego, w ramach którego uczeń potrafi:
     • zrozumieć polecenia i instrukcje nauczyciela związane z sytuacją w klasie
     • zrozumieć globalnie i selektywnie sens słuchanych tekstów: potrafi określić główną
       myśl tekstu, zrozumieć ogólny sens usłyszanej sytuacji komunikacyjnej, a także
       wyszukać ważne dla siebie informacje oraz stwierdzić, która z podanych informacji  jest
       prawdziwa, a która fałszywa
     • zrozumieć pytania, polecenia i wypowiedzi, zawierające poznany materiał leksykalno
       gramatyczny w ramach danego zakresu tematycznego
     • rozpoznać ze słuchu poznane słowa i wyrażenia oraz pojedyncze głoski
     
B.  mówienie, w ramach którego uczeń potrafi:
     • udzielać i uzyskiwać informacje dotyczące sytuacji określonych w zakresie
       tematycznym
     • opowiadać o: przesądach, horoskopach oraz znakach zodiaku, planach i zamierzeniach
       związanych z przyszłością, dyscyplinach sportowych, problemach młodzieży,
       konfliktach rodzinnych
     • opisywać: cechy charakteru, własne środowisko, sposoby oszczędzania wody/
       środowiska, niewłaściwe zachowanie osób
     • opowiadać na podstawie notatki
     • opowiadać krótkie historie
     • przeprowadzić wywiad/ dialog
     • wyrażać akceptację, negację i zdumienie
     • wyrażać możliwość, nakazu i zakazu
     • pozytywnie i negatywnie reagować na propozycję/ zaproszenie
     • zapraszać na uroczystości
     • wyrażać podziękowanie i radość
     • wyrażać swoją opinię na dany temat
     • wyrażać upodobanie, sympatię i antypatię
     • wyrażać prośbę o pomoc i radę
     • wyrażać strach, rozczarowanie, bezsilność, obawy i troski
     • argumentować własne stanowisko
     • poprawnie wypowiadać wyrazy w języku niemieckim
     • ćwiczyć wymowę i ustnie utrwalać słownictwo oraz struktury gramatyczne poprzez gry
       i zabawy językowe oraz głośne czytanie i powtarzanie ze słuchu głosek, wyrazów,
       zwrotów, zdań oraz fragmentów tekstów.


C.  rozumienie tekstu czytanego, gdzie uczeń:
     • rozumie pojedyncze słowa, zwroty, wyrażenia i zdania, związane z danym tematem
     • rozumie polecenia w podręczniku i zeszycie ćwiczeń
     • rozumie globalnie i selektywnie teksty o znanej tematyce i strukturach gramatycznych
     • potrafi wyszukać w tekście pożądane informacje
     • potrafi określić główną myśl tekstu
     • potrafi ogólnie zrozumieć dłuższe teksty, posługując się słownikiem dwujęzycznym
     • potrafi poprawnie odczytać tekst
     • potrafi uporządkować elementy tekstu
     • potrafi przyporządkować elementy tekstu materiałowi obrazkowemu

D.  pisanie, gdzie uczeń potrafi:
     • rozpoznawać różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu
     • pisać pojedyncze wyrazy, zwroty i wyrażenia oraz zdania
     • napisać prosty tekst użytkowy
     • wypełnić tabelę
     • odpowiedzieć pisemnie na pytania do tekstu
     • ułożyć zdania, wyrazy z rozsypanki wyrazowej, literowej
     • uzupełnić brakujące litery w wyrazach oraz wyrazy w zdaniach
     • uzupełniać dialogi pojedynczymi słowami lub zdaniami
     • tworzyć krótkie opisy i opowiadania na podstawie materiału obrazkowego, audio oraz
       notatek
     • uzupełniać horoskopy
     • rozwiązać test sprawdzający

3.   poznawać i stosować struktury gramatyczne:
     • czasowniki rozdzielnie złożone, nieregularne
     • zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
     • czas przeszły Perfekt i Präteritum
     • czas przyszły Futur I
     • zaimek wskazujący
     • koniugacja czasowników modalnych
     • tworzenie liczby mnogiej rzeczowników
     • przyimki lokalne
     • zaimek dzierżawczy
     • tryb rozkazujący
     • liczebniki oznaczające miarę, powierzchnię, objętość i wagę
     • konstrukcja bezokolicznikowa z czasownikiem lassen
     • deklinacja rzeczownika
     • odmiana imion
     • zaimek osobowy w celowniku i bierniku
     • liczebnik porządkowy
     • przyimki z celownikiem i biernikiem
     • strona bierna w czasie teraźniejszym i przeszłym Präteritum
     • zaimek względny
     • stopniowanie przymiotnika
     • deklinacja przymiotnika
     • konstrukcja bezokolicznikowa z zu
     • tryb przypuszczający Konjunktiv II
     • czasowniki zwrotne
     • przeczenie
     • przymiotniki utworzone od nazw miast, krajów, części świata

4.   kształcić umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów, jak:
     • list / e-mail
     • dialog
     • ankieta
     • horoskop
     • krótki tekst narracyjny
     • statystyka
     • tekst informacyjny
     • artykuł
     • notatka
     • krótki tekst biograficzny
     
5.   znać podstawowe informacje dotyczące krajów niemieckiego obszaru językowego w
     zakresie przesądów, muzeów w Kolonii, Renu, największych stadionów w Niemczech,
     sławnego rodzeństwa w Niemczech, muzyki w Austrii, gościnności w Niemczech,
     obcokrajowców i ich problemów.

6.   rozwijać umiejętności, wykraczające poza kompetencję językową, wchodzące w
     skład kompetencji kluczowych, jak:
     • rozwijanie umiejętności wykonywania zadań w toku pracy własnej i zespołowej,
       twórczego rozwiązywania zadań problemowych, samodzielnego wyszukiwania i
       gromadzenia potrzebnych informacji poprzez planowanie i realizowanie różnorodnych
       projektów językowych i realioznawczych, jak projekty pisarskie, kwizy, gry i zabawy
       językowe i in.
     • rozwijanie umiejętności autokontroli i oceny własnego uczenia się poprzez
       rozwiązywanie testów samooceny w części „Für die Prüfung.”

Ogólne zasady oceniania

Zgodnie z programem nauczania Program Nauczania Języka Niemieckiego. Kurs sześcioletni kontynuacyjny dla szkoły podstawowej w klasach 4–6 oraz 1–3 gimnazjum. oraz w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania nauczyciel, dokonujący oceny wiedzy i umiejętności ucznia na lekcji języka niemieckiego w klasie 3 gimnazjum, powinien uwzględnić następujące wskazówki:

1. Wiedza i umiejętności uczniów powinny być sprawdzane możliwie jak najczęściej, np. po
   każdej przeprowadzonej lekcji, po szeregu lekcji na dany temat lub po zakończeniu
   kolejnego rozdziału w podręczniku.
2. Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów może przyjmować dwie formy: pisemną i ustną,
   dzięki czemu uczeń ma możliwość otrzymania pełnej i systematycznej informacji na temat
   przebiegu swojego procesu uczenia się.
3. Ocenianie opanowanego materiału przez ucznia powinno umożliwiać włączenie ucznia w
   proces oceniania wyników własnej nauki, poprzez wprowadzenie takich form pracy i
   autoewaluacji, jak: różnorodne projekty językowe, regularne wypełnianie testów i zadań
   przeznaczonych do samooceny.
4. W ocenie różnorodnej pracy projektowej, jak: projekty językowe i realioznawcze, klasowe
   i międzyklasowe konkursy recytatorskie i piosenki, sztuki teatralne, projekty internetowe i
   in. pod uwagę brane jest w znacznym stopniu zaangażowanie uczniów w wykonywane
   zadanie.
5. Ocenie podlega również umiejętność dokonywania autokontroli i oceny własnego uczenia
   się poprzez rozwiązywanie testów i zadań samooceny. Ocena tych umiejętności uzupełnia
   ocenę kompetencji językowej ucznia.
6. Praca w grupie, w której uczeń realizuje projekty, rozwiązuje zadania, prowadzi dialogi,
   uczestniczy w grach i zabawach językowych, umożliwia dokonanie oceny, zarówno przez
   nauczyciela, jak również przez uczniów wzajemnie, a jednocześnie jako umiejętność,
   wchodząca w skład kompetencji kluczowych,  podlega ocenie. Kształtuje ona bowiem w
   uczniu różnorodne kompetencje społeczne.
7. Podczas lekcji języka niemieckiego oceniana jest również aktywność uczniów. Nauczyciel
   odnotowuje ją w dzienniku, o czym powiadamia ucznia. Za różne formy aktywności
   ucznia, jak: dobrowolne zgłaszanie się do odpowiedzi, samodzielne wykonywanie
   dodatkowych zadań, pomoc innym uczniom w rozwiązywaniu zadań, rozumieniu
   zagadnień i ćwiczeniu sprawności językowej, pomoc w organizowaniu projektów
   językowych, gier i zabaw itp., mogą być przyznawane plusy (3 plusy – ocena bardzo
   dobra).
8. Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników, wpływa na
   podwyższenie oceny końcowej.
9. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych za każdą sprawność
   językową: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie. Mogą być
   one sprawdzane za pomocą następujących form:
   • odpowiedź ustna
   • aktywność na lekcji
   • zadania domowe
   • kartkówka z aktualnego materiału
   • praca klasowa z poszczególnych rozdziałów tematycznych
10. Pisemne formy testów i sprawdzianów są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów
     na daną ocenę według następującej skali:
     100% – 96% – ocena bardzo dobra
     95% – 85% – ocena dobra
     84% – 69% – ocena dostateczna
     68% – 51 % – ocena dopuszczająca
     50% – 0% – ocena niedostateczna
     Uczeń może uzyskać ocenę celującą ze sprawdzianu, jeśli poprawnie wykona wszystkie
     zadania, zawarte w teście oraz dodatkowe nieobowiązkowe zadania półotwarte lub
     otwarte, punktowane dodatkowo. Punktacja oraz skala procentowa ocen powinna być w
     tym przypadku dostosowana do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
11. W przypadku ocen końcowych uczeń otrzymuje ocenę z plusem, jeśli spełnia wszystkie
     wymagania niezbędne do uzyskania oceny niższej oraz niektóre wymagania niezbędne
     do uzyskania oceny wyższej.
12. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma możliwość jej poprawy.
13. Uczeń może być dwukrotnie w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. W
     takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest odnotować tą informację w dzienniku
     lekcji.
14. Nieprzygotowanie do pracy klasowej jest przyjmowane jedynie w przypadku dłuższej
     choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców (prawnych opiekunów)
     lub wychowawcę. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej, uczeń ma
     obowiązek napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, zgodnie z przyjętym
     przez szkołę Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
15. Poprawianie oceny przez ucznia przed końcem semestru lub roku nie jest możliwe.
16. Brak zdolności artystycznych ucznia, np.  w zakresie rysowania, śpiewania, nie ma
     wpływu na ocenę wykonanego zadania, jeśli cel zadania został przez niego
     zrealizowany, a uczeń wykazywał duże zaangażowanie w wykonanie zadania.
17. Ocena ucznia powinna być adekwatna do jego możliwości intelektualnych.
     Zaangażowanie uczniów w pracę, motywacja do nauki powinny znaleźć odzwierciedlenie
     w wyższej ocenie.

Szczegółowe kryteria oceniania


Sprawności językowe:

A.   Rozumienie ze słuchu. W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 3 gimnazjum kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona za pomocą zadań zamkniętych oraz półotwartych, do których należy:
• rozpoznawanie słyszanych wyrazów
• rozpoznawanie kontekstu sytuacyjnego słuchanego tekstu
• rozpoznawanie głównej myśli/ głównego tematu słuchanego tekstu
• zadania prawda/fałsz, tak/nie
• uzupełnianie luk w zdaniach, tekście na podstawie wysłuchanych informacji
• wyszukanie i poprawienie podanych błędnych informacji na podstawie tekstu
 słuchanego
• eliminacja wyrazów, zwrotów, informacji, które nie wystąpiły w wysłuchanym tekście
• przyporządkowanie ilustracji, zdjęć do wysłuchanych tekstów
• uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu w oparciu o wysłuchany tekst
• odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu
• przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób występujących w tekście


Kryteria oceny rozumienia ze słuchu:

Ocena celująca:
Uczeń:
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne, nawet jeśli zawarte są w nich nowe
 struktury leksykalno – gramatyczne, na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków
 przyczynowo – skutkowych.

Ocena bardzo dobra:
Uczeń:
• bez trudu rozumie wypowiedź niemieckojęzyczną, zawierającą znane mu słownictwo
 i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby
• rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje, nie popełniając
 błędów leksykalnych i gramatycznych
• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w  wypowiedziach, dialogach, komunikatach
• w pełni rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na
 nie reaguje.

Ocena dobra:
Uczeń:
• w znacznym stopniu rozumie wypowiedź niemieckojęzyczną, zawierającą znane mu
 słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby
• rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje, a
 drobne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócają komunikacji
• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach,
 dialogach, komunikatach
• rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie
 reaguje.

Ocena dostateczna:
Uczeń:
• rozumie dużą część prostej wypowiedzi niemieckojęzycznej, zawierającej znane mu
 słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadanej przez różne osoby
• przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz przeważnie
 prawidłowo na nie reaguje; błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócają w znaczącym
 stopniu komunikacji
• wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach,
 dialogach, komunikatach
• rozumie większą część prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku
 niemieckim i zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje.


Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• rozumie niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim różnych osób, zawierających
 słownictwo i struktury gramatyczne, które powinny być mu znane
• przeważnie rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych oraz często
 reaguje na nie nieprawidłowo; błędy gramatyczne i leksykalne powodują nierzadko
 zakłócenie komunikacji
• wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych
 wypowiedziach, dialogach, komunikatach
• rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela, formułowane w języku
 niemieckim oraz nie zawsze prawidłowo na nie reaguje.

Ocena niedostateczna:
Uczeń:
• ma problemy ze zrozumieniem najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim,
 zawierających słownictwo i struktury gramatyczne znane mu, bądź nie rozumie ich wcale
• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych lub nie rozumie
 ich wcale; ma problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale
• nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach,
 dialogach, komunikatach
• nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim
 i nie reaguje na nie.B.   Mówienie.  Jako sprawność najtrudniejsza, szczególnie na początku nauki języka obcego, podczas lekcji języka niemieckiego rozwijana jest w ramach następujących obszarów:
• udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji określonych w zakresie
 tematycznym
• inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach
 komunikacyjnych
• opowiadanie historii
• wypowiadanie się na temat ujęty w zakresie tematycznym
• wyrażanie akceptacji, negacji i zdumienia
• wyrażanie możliwości, nakazu i zakazu
• pozytywne i negatywne reagowanie na propozycję/ zaproszenie
• zapraszanie na uroczystości
• wyrażanie podziękowania i radości
• wyrażanie swojej opinii na dany temat
• wyrażanie upodobań, sympatii i antypatii
• wyrażanie prośby o pomoc i radę
• wyrażanie strachu, rozczarowania, bezsilności, obawy i troski
• argumentowanie własnego stanowiska
• uczestniczenie w sytuacjach dialogowych
• poprawne wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim
• ćwiczenie wymowy i ustne utrwalanie słownictwa oraz struktur gramatycznych poprzez gry
 i zabawy językowe oraz głośne czytanie i powtarzanie ze słuchu głosek, wyrazów, zwrotów,
 zdań oraz fragmentów tekstów.


Kryteria oceny mówienia:

Ocena celująca:
Uczeń:
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakresy, objęte programem
 nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujęcie
 tematu.

Ocena bardzo dobra:
Uczeń:
• swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie
 popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych
• bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną
• potrafi bezbłędnie i płynnie wypowiadać się na dany temat, określony w zakresie
 tematycznym, używając bogatego słownictwa i poprawnych struktur gramatycznych
• płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu
 z rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji
• potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne.

Ocena dobra:
Uczeń:
• zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nieliczne błędy
 językowe nie zakłócają komunikacji
• potrafi dość płynnie wypowiadać się na dany temat, określony w zakresie tematycznym,
 używając dość bogatego słownictwa i poprawnych struktur gramatycznych
• inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu z
 rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji, a nieliczne błędy językowe nie utrudniają
 komunikacji
• prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są poprawne, bez istotnych błędów w
 wymowie i intonacji.

Ocena dostateczna:
Uczeń:
• z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych
 odpowiedzi, używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, również
 nie do końca poprawnych
• potrafi wyrazić w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, choć widoczne są błędy
 leksykalne i gramatyczne
• potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z zakresem tematycznym  
• potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej
 utrzymaniem i zakończeniem
• potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do
 sytuacji
• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają błędy, które nie powodują jednak
 niezrozumienia wypowiedzi
• błędy leksykalne, gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację.

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, ma przy tym
 znaczne problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną
• jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje zdanie na dany
 temat, popełniając przy tym liczne błędy językowe
• potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z zakresem tematycznym
• tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy
 z jej utrzymaniem i zakończeniem
• w swoich próbach formułowania wypowiedzi posługuje się schematami
• ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych
 adekwatnie do sytuacji
• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają liczne błędy, które często powodują
 niezrozumienie wypowiedzi
• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację.

Ocena niedostateczna:
Uczeń:
• nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi
• nie potrafi wyrażać swoich myśli, odczuć, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt
 ubogiego zasobu leksykalno - gramatycznego
• nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi zgodnie z zakresem tematycznym  
• nie potrafi nawiązać, utrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej
• jego wypowiedź, jeśli już zaistnieje, nie zawiera wymaganej ilości niezbędnych informacji
• nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do
 sytuacji
• jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają znaczące błędy, które
 uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi
• błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne uniemożliwiają komunikację.C.   Sprawność czytania ze zrozumieniem. Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących form zadań:
• zadania prawda/fałsz, tak/nie
• odpowiedzi na pytania
• ustalanie głównego tematu/ głównej myśli tekstu/ fragmentów tekstu
• ustalanie kolejności zdań w dialogach
• uzupełnianie fragmentów tekstu
• łączenie ze sobą części tekstów
• analizowanie danych statystycznych
• wykreślanie informacji nie pasujących do pozostałych
• uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu
• dopasowanie ilustracji do tekstów
• ustalanie autora danej wypowiedzi
• uzupełnianie formularza, tabeli informacjami z tekstu


Kryteria oceny czytania ze zrozumieniem:

Ocena celująca:
Uczeń:
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• bez problemu rozumie teksty użytkowe i informacyjne na podstawie kontekstu sytuacyjnego
 oraz związków przyczynowo – skutkowych nawet jeśli występują w nich struktury
 gramatyczno – leksykalne, wykraczające poza program nauczania.

Ocena bardzo dobra:
Uczeń:
• bez trudu rozumie proste teksty: list / e-mail, dialog, notatkę, ankietę, formularz, ogłoszenie,
 wywiad, tekst informacyjny, statystykę, horoskop, tekst biograficzny
• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście.

Ocena dobra:
Uczeń:
• rozumie ogólnie większość prostych tekstów, jak: list / e-mail, dialog, notatka, ankieta,
 formularz, ogłoszenie, wywiad, tekst informacyjny, statystyka, horoskop, tekst biograficzny
• potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

Ocena dostateczna:
Uczeń:
• rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów: list / e-mail, dialog, notatkę, ankietę,
 formularz, ogłoszenie, wywiad, tekst informacyjny, statystykę, horoskop, tekst
 biograficzny
• znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• rozumie nieliczne proste teksty, jak: list / e-mail, dialog, notatka, ankieta, formularz,
 ogłoszenie, wywiad, tekst informacyjny,  asocjogram, statystyka, horoskop
• potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście.

Ocena niedostateczna:
Uczeń:
• nie rozumie prostych tekstów
• nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.


D. Pisanie. Na trzecim stopniu edukacji sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie
następujących ćwiczeń:  
• wypełnienie formularza, ankiety, tabeli
• pisanie listów/ e-maili/ bloga
• pisanie wywiadów
• tworzenie opisów, historii
• formułowanie podpisów do obrazków
• uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach
• układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
• uzupełnianie elementów dialogu
• układanie pytań do zdań, tekstów, obrazków
• przygotowywanie pytań do wywiadu
• pisemne udzielenie odpowiedzi na pytanie
• poprawne zapisywanie odgadniętych słów
• rozwiązywanie testów sprawdzających

Kryteria oceny sprawności pisania:

Ocena celująca:
Uczeń:
• spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
• tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza zakresy, ujęte w programie
 nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujecie
 tematu.

Ocena bardzo dobra:
Uczeń:
• bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie
 zapisuje poznane słowa i wyrażenia
• bezbłędnie odpowiada pisemnie na zawarte w ćwiczeniach polecenia
• bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne, przewidziane w zakresie tematycznym,
 stosując urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi
• potrafi wyczerpująco przedstawiać dialogi w formie pisemnej
• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
• tworzy wypowiedzi bezbłędne.

Ocena dobra:
Uczeń:
• dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje
  większość poznanych słów i wyrażeń
• poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
• pisze proste wypowiedzi pisemne, przewidziane w zakresie tematycznym, stosując dość
 urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi
• potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej
• w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
• tworzy wypowiedzi z niewielkimi ilościami błędów, które nie mają wpływu na obniżenie
 jakości wypowiedzi pisemnej.

Ocena dostateczna:
Uczeń:
• ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz
 bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeń
• przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
• pisze proste wypowiedzi pisemne, przewidziane w zakresie tematycznym, stosując proste
 słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi
• potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej, choć charakteryzują się one częściowym
 brakiem płynności
• w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej
• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i
 gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie komunikacji i wynikają z
 niewystarczającego opanowania materiału.

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
• ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu
 oraz bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń, nie potrafi często poprawnie
 uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach
• odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia w sposób niepełny
• ma trudności z pisaniem prostych wypowiedzi pisemnych, stosuje przy tym ubogie
 słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi, są to jednak
 wypowiedzi niespójne i nielogiczne
• ma problem z konstrukcją logiczną dialogów w formie pisemnej
• nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący
• tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów, które umożliwiają przekazanie
 informacji w ograniczonym stopniu.

Ocena niedostateczna:
Uczeń:
• nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie
 uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach
• nie jest w stanie w sposób pełny odpowiadać na zawarte w ćwiczeniach polecenia
• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno
 gramatycznych, nie potrafi pisać prostych wypowiedzi pisemnych
• próbuje w sposób odtwórczy tworzyć wypowiedzi pisemne, jednak jego wypowiedź nie
 zawiera informacji niezbędnych do przekazania wymaganych  treści
• nie posiada umiejętności budowania prostych zdań
• posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym
• nieodpowiednio dobiera słownictwo
• robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne.


UWAGA! Przy ocenie prac pisemnych ucznia dyslektycznego nie powinny być brane pod uwagę błędy ortograficzne.


_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści