Przedmiotowy System Oceniania Klasa III gimn - Szkoła

prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

Przedmiotowy System Oceniania Klasa III gimn

PRZEDMIOTY > FIZYKA
FIZYKA
Fizyka 3 gimnazjum 2018/2019
 Przedmiotowy system oceniania

Wymagania na poszczególne oceny
konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry
1 2 3 4
Rozdział I. Optyka
Uczeń:
• wymienia źródła światła
• wyjaśnia, co to jest promień światła
• wymienia rodzaje wiązek światła
• wyjaśnia, dlaczego widzimy
• wskazuje w swoim otoczeniu ciała przezro-czyste i nieprzezroczyste
• wskazuje kąt padania i kąt załamania światła
• wskazuje w swoim otoczeniu sytuacje, w któ-rych można obserwować załamanie światła
• wskazuje oś optyczną soczewki
• rozróżnia po kształcie soczewkę skupiającą i rozpraszającą
• wskazuje praktyczne zastosowania soczewek
• posługuje się lupą
• rysuje symbol soczewki, oś optyczną, zazna-cza ogniska
• wymienia cechy obrazu wytworzonego przez soczewkę oka
• opisuje budowę aparatu fotograficznego
• wymienia cechy obrazu otrzymywanego w aparacie fotograficznym
• posługuje się pojęciami: kąt padania i kąt odbicia światła
• rysuje dalszy bieg promieni świetlnych padają¬cych na zwierciadło, zaznacza kąt padania i kąt odbicia światła
• wymienia zastosowania zwierciadeł płaskich
• opisuje zwierciadło wklęsłe i wypukłe
• wymienia zastosowania zwierciadeł wklęsłych i wypukłych
• opisuje światło jako mieszaninę fal o różnych częstotliwościach Uczeń:
• opisuje doświadczenie, w którym można otrzymać cień i półcień
• opisuje budowę i zasadę działania kamery obskury • opisuje różnice między ciałem przezroczy¬stym a nieprzezroczystym
• wyjaśnia, na czym polega zjawisko załamania światła
• demonstruje zjawisko załamania światła
• posługuje się pojęciami: ognisko i ogniskowa soczewki
• oblicza zdolność skupiającą soczewek
• tworzy za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu
• nazywa cechy wytworzonego przez soczewkę obrazu w sytuacji, gdy odległość przedmiotu od soczewki jest większa od jej ogniskowej
• rysuje trzy promienie konstrukcyjne (wy-chodzące z przedmiotu ustawionego przed soczewką)
• nazywa cechy uzyskanego obrazu
• wymienia cechy obrazu tworzonego przez soczewkę rozpraszającą
• wyjaśnia, dlaczego jest możliwe ostre widze-nie przedmiotów dalekich i bliskich
• wyjaśnia rolę źrenicy oka
• bada doświadczalnie zjawisko odbicia światła
• nazywa cechy obrazu powstałego w zwiercia-dle płaskim
• posługuje się pojęciami ognisko i ogniskowa zwierciadła Uczeń:
• przedstawia graficznie tworzenie cienia i pół-cienia przy zastosowaniu jednego lub dwóch źródeł światła
• rozwiązuje zadania, wykorzystując własności trójkątów podobnych
• opisuje bieg promieni świetlnych przy przejściu z ośrodka rzadszego optycznie do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie
• rysuje dalszy bieg promieni padających na soczewkę równolegle do jej osi optycznej
• porównuje zdolności skupiające soczewek na podstawie znajomości ich ogniskowych
• opisuje doświadczenie, w którym za pomocą soczewki skupiającej otrzymamy ostry obraz na ekranie
• wyjaśnia zasadę działania lupy
• rysuje konstrukcyjnie obraz tworzony przez lupę
• nazywa cechy obrazu wytworzonego przez lupę
• konstruuje obraz tworzony przez soczewkę rozpraszającą
• wyjaśnia pojęcia: dalekowzroczność i krótko-wzroczność
• porównuje działanie oka i aparatu fotograficz-nego
• wyjaśnia działanie światełka odblaskowego
• rysuje obraz w zwierciadle płaskim
• rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe
• wymienia cechy obrazu wytworzonego przez zwierciadła wklęsłe
• opisuje budowę lunety Uczeń:
• wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i pół-cienia za pomocą prostoliniowego rozchodze¬nia się światła w ośrodku jednorodnym
• buduje kamerę obskurę i wyjaśnia, do czego służył ten wynalazek w przeszłości
• wyjaśnia, dlaczego niektóre ciała widzimy jako jaśniejsze, a inne jako ciemniejsze
• rysuje bieg promienia przechodzącego z jed-nego ośrodka przezroczystego do drugiego (jakościowo, bez obliczeń)
• wyjaśnia, na czym polega zjawisko fatamor-gany
• opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegną-cych równolegle do osi optycznej)
• rozróżnia soczewki skupiające i rozpraszające, znając ich zdolności skupiające
• wyjaśnia pojęcia: obraz rzeczywisty i obraz pozorny
• rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewkę w sytuacjach nietypowych, z zastosowaniem skali
• rozwiązuje zadania dotyczące tworzenia obrazu przez soczewkę rozpraszającą metodą graficzną z zastosowaniem skali
• opisuje na przykładach, w jaki sposób w oku zwierzęcia powstaje ostry obraz
• opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku
• opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej
• wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim (wykorzystując prawo odbicia)
1 2 3 4
• opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym
• wymienia zastosowania lunety
• wymienia zastosowania mikroskopu
• opisuje światło lasera jako światło jednobarwne
• wymienia zjawiska obserwowane w przy-rodzie powstałe w wyniku rozszczepienia światła • opisuje budowę mikroskopu
• wyjaśnia, do czego służy teleskop
• opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu • opisuje obraz wytworzony przez zwierciadło wypukłe
• rysuje konstrukcyjnie obraz wytworzony przez zwierciadło wypukłe
• opisuje powstawanie obrazu w lunecie
• opisuje powstawanie obrazu w mikroskopie
• porównuje obrazy uzyskane w lunecie i mi-kroskopie
• opisuje teleskop
• wyjaśnia barwy przedmiotów
• wyjaśnia barwę ciał przezroczystych
Rozdział 2. Przed egzaminem
Uczeń:
• posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu
• wymienia przykłady ciał poruszających się ruchem jednostajnym
• odczytuje prędkość i przebytą drogę z wykre-sów zależności s(t) i v(t)
• wybiera właściwe narzędzia pomiaru
• wymienia przykłady ciał poruszających się ruchem jednostajnie przyspieszonym
• odczytuje prędkość i drogę z wykresów zależności v(t) i s(t)
• podaje przykłady sił i rozpoznaje je w sytu¬acjach praktycznych
• posługuje się pojęciem siły ciężkości
• wymienia różne formy energii mechanicznej
• posługuje się pojęciem pracy i mocy
• wymienia praktyczne zastosowania maszyn prostych
• zapisuje pomiary w tabeli
• odczytuje z wykresu zależności t(Q) tempe-raturę topnienia i wrzenia substancji lub ilość ciepła
• posługuje się pojęciem gęstości
• wybiera właściwe narzędzia pomiaru
• formułuje prawo Pascala i podaje przykłady jego zastosowania
• opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych
• formułuje prawo Ohma
• wskazuje właściwe narzędzia pomiaru
• wymienia formy energii, na jakie zamieniana jest energia elektryczna Uczeń:
• przelicza wielokrotności i podwielokrotności jednostek
• przelicza jednostki czasu
• przelicza jednostki prędkości
• posługuje się pojęciem niepewności pomiaru
• posługuje się proporcjonalnością prostą do obliczenia drogi w ruchu jednostajnym
• posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego
• odróżnia prędkość średnią od prędkości chwilowej w ruchu niejednostajnym
• rozróżnia dane i szukane
• opisuje zachowanie ciał na podstawie I zasady dynamiki Newtona
• opisuje zachowanie ciał na podstawie II zasady dynamiki Newtona
• wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej
• wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustron-nej, bloku nieruchomego, kołowrotu
• stosuje prawo równowagi dźwigni
• wybiera właściwe narzędzia pomiaru
• wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku prze-wodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej
• opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, paro-wania, skraplania, sublimacji i resublimacji
• opisuje doświadczenie mające na celu wyzna-czenie gęstości nieznanej substancji
• wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych na pod-stawie wyników pomiaru
• posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnie¬nia hydrostatycznego i atmosferycznego) Uczeń:
• rysuje wykres zależności s(t) i v(t) na podsta-wie opisu słownego lub danych z tabeli
• zapisuje wynik pomiaru jako przybliżony
• posługuje się proporcjonalnością prostą do obliczenia prędkości ciała
• wskazuje wielkość maksymalną i minimalną na podstawie wykresu lub tabeli
• stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą
• opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała
• opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii
• rozwiązuje zadania problemowe i rachunko¬we związane z pracą, mocą i energią
• wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ pomiarowy
• wyjaśnia, dlaczego stosujemy maszyny proste
• wyjaśnia związek między energią kinetyczną cząsteczek i temperaturą
• posługuje się pojęciem ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania
• opisuje doświadczenie mające na celu wyzna-czenie ciepła właściwego wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy
• opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji • stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy
• opisuje sposób wyznaczenia wartości siły wyporu Uczeń:
• planuje doświadczenie mające na celu wyzna-czenie prędkości przemieszczania się ciała
• wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku pomiaru
• rozwiązuje zadania, wykorzystując poznane zależności
• opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługu¬jąc się III zasadą dynamiki Newtona
• posługuje się pojęciem energii mechanicz¬nej jako sumy energii potencjalnej i energii kinetycznej
• stosuje zasadę zachowania energii mecha-nicznej
• szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości obliczonych wielkości fizycznych
• planuje doświadczenie mające na celu wyznaczenie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej
• wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia
• analizuje jakościowo zmiany energii we-wnętrznej spowodowane wykonaniem pracy i przepływem ciepła
• rozwiązuje zadania rachunkowe, wykorzystu-jąc pojęcia: ciepło właściwe, ciepło topnienia, ciepło parowania
• analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie
• wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa
1 2 3 4

• opisuje ruch wahadła matematycznego i cię-
żarka na sprężynie
• posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okre-
su i częstotliwości do opisu drgań, wskazuje
położenie równowagi
• odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla
ciała drgającego
• posługuje się pojęciami: infradźwięki i ultra-
dźwięki • posługuje się pojęciem natężenia prądu elek-
trycznego
• opisuje doświadczenie mające na celu spraw-
dzenie słuszności prawa Ohma
• rysuje schemat obwodu elektrycznego służą-
cego do sprawdzenia słuszności prawa Ohma
• posługuje się pojęciem oporu elektrycznego
• posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu
elektrycznego
• rysuje schemat obwodu pozwalającego wy-
znaczyć moc żarówki
• opisuje doświadczenie mające na celu wyzna-
czenie mocy żarówki
• wyznacza moc żarówki na podstawie danych
pomiarowych
• oblicza koszt zużytej energii elektrycznej
• opisuje doświadczenie mające na celu wyzna-
czenie okresu i amplitudy drgań
• wyjaśnia, dlaczego mierzymy czas większej
liczby drgań, a nie jednego drgania
• oblicza okres i częstotliwość drgań wahadła
• wymienia, od jakich wielkości fizycznych
zależy wysokość i głośność dźwięku • posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego
• rysuje schematy prostych obwodów elek-
trycznych (wykorzystując symbole elementów
obwodu)
• rysuje wykres zależności I(U) na podstawie
danych pomiarowych lub tabeli
• stosuje prawo Ohma w prostych obwodach
elektrycznych
• przelicza energię elektryczną podaną w kilo-
watogodzinach na dżule i dżule na kilowato-
godziny
• opisuje mechanizm przekazywania drgań
z jednego punktu ośrodka do drugiego
w przypadku fal na napiętej linie i fal dźwięko-
wych w powietrzu
• posługuje się pojęciami amplitudy, okresu,
częstotliwości, prędkości i długości fali
do opisu fal harmonicznych
• stosuje do obliczeń związek między okresem,
częstotliwością, prędkością i długością fali • wykorzystuje do obliczeń związek między
ładunkiem elektrycznym, natężeniem prądu
i czasem jego przepływu
• stosuje do obliczeń związek między mocą
urządzenia, natężeniem i napięciem prądu
elektrycznego
• rozwiązuje zadania przekrojowe, łączące prąd
elektryczny z jego praktycznym wykorzysta-
niem
• analizuje przemiany energii w ruchu wahadła
i ciężarka na sprężynie
• porównuje rozchodzenie się fal mechanicz-
nych i elektromagnetycznych
_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści