Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8 - Szkoła

prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8

PRZEDMIOTY > J. NIEMIECKI
język niemiecki

 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
1.
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego opracowano na podstawie:
− Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
− Programu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny.
Wariant II.1 autorstwa Bożeny Niebrzydowskiej,
− podręcznika i zeszytu ćwiczeń Wir smart. Język niemiecki dla klasy VIII szkoły
podstawowej.
Proponowany przedmiotowy system oceniania w zakresie nauczania języka niemieckiego
należy stosować zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym System Oceniania.
2.
Ocenianie ma na celu m.in.:
− informować uczniów o ich osiągnięciach osiągnięciach edukacyjnych,
− pomagać uczniom w uczeniu się i samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
− zapobiegać niepowodzeniom,
− motywować uczniów do dalszej pracy,
− informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
3.
Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas
lekcji organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć.
4.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na
bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych.
5.
Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
6.
Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie
z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania.
(1
7.
Nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w szczególności uwzględnia
zalecenia wynikające z opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
publicznej poradni specjalistycznej.
8.
W przypadku gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości, nauczyciel informuje o tym
fakcie wychowawcę.
9.
Przyjęto następującą skalę ocen:
− niedostateczny – 1
− dopuszczający – 2
− dostateczny – 3
− dobry – 4
− bardzo dobry – 5
− celujący - 6
Do zapisywania stopni cząstkowych stosuje się skalę poszerzoną o znaki „+” i „–”, w celu
motywowania ucznia do zdobycia wyższej oceny.
10.
Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
11.
W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń ma prawo być zwolniony przez nauczyciela
z bieżącej formy sprawdzania i oceniania.
12.
Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
13.
Terminy prac klasowych (testów) oraz niezapowiedzianych kartkówek nie będą ulegały
zmianie.
14.
Nauczyciel zapowiada test z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje ołówkiem
w dzienniku jego termin. Kartkówki są niezapowiedziane i obejmują materiał co najwyżej z
trzech ostatnich lekcji. Trwają one 10−15 minut.
15.
Nauczyciel sprawdza i oddaje testy uczniom w ciągu dwóch tygodni od momentu ich
napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu oddania prac
(2
pisemnych. Nauczyciel nie może przeprowadzić innych sprawdzianów, dopóki nie zostanie
oddana uczniom wcześniej napisana praca.
16.
Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem
przez ucznia oceny niedostatecznej. Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku.
17.
Uczeń ma obowiązek oddać w terminie zadane do wykonania prace pisemne (inne niż
w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń).
18.
Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę.
19.
Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole
(1 tydzień i dłużej).
20.
Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany.
21.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu
2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
22.
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w sposób schludny i przejrzysty,
systematycznie prowadząc notatki z lekcji. Zadania domowe (inne niż w zeszycie
przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń) mogą być oddawane na kartkach.
23.
Za każdy brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus”, pod warunkiem, że wcześniej
zgłosi ten fakt nauczycielowi. W przeciwnym wypadku otrzymuje „1”. Trzy minusy
oznaczają ocenę niedostateczną.
24.
Uczeń otrzymuje również ocenę za aktywność w skali od 1 do 6. Oceniając aktywność
ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę przygotowanie do zajęć i pracę na lekcji. Ocenę
z aktywności można również uzyskać, gromadząc plusy (suma pięciu plusów to ocena bardzo
dobra). Dodatkową ocenę z aktywności uczeń otrzymuje za udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.
26.
Ocena śródroczna lub roczna nie jest średnią wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia.
Nauczyciel, ustalając ocenę śródroczną lub roczną, bierze pod uwagę wszystkie oceny
(3
cząstkowe. Oceny z prac pisemnych (testy, kartkówki), odpowiedzi ustnych i aktywności są
ocenami decydującymi.
27.
Nauczyciel systematycznie dokumentuje osiągnięcia i postępy uczniów. Fakt ten odnotowuje
na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszytach przedmiotowych uczniów.
II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA
NIEMIECKIEGO ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA
1. Odpowiedź ustna – na lekcji nauczyciel odpytuje wybranego ucznia z materiału
obejmującego trzy ostatnie jednostki lekcyjne. Na materiał składają się zazwyczaj: krótkie
rozmówki, dialogi, opisy ilustracji, słownictwo i reguły gramatyczne. Nauczyciel zwraca
szczególną uwagę na wymowę. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi. Musi to
jednak zrobić na następnej lekcji.
2. Praca klasowa (test sprawdzający) – po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza
opanowanie materiału przez ucznia za pomocą pracy klasowej. Praca klasowa jest
zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i trwa całą lekcję. Jej data
zaznaczona jest w dzienniku. Ocena z pracy klasowej podlega poprawie w ustalonym przez
nauczyciela terminie. W ciągu semestru przewidziane są średnio 3 testy sprawdzające.
3. Kartkówki – nauczyciel nie zapowiada kartkówek. Obejmują one materiał co najwyżej z
trzech ostatnich lekcji (głównie nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne). Kartkówka trwa
10−15 minut. W ciągu semestru przewidzianych jest od 3 do 5 kartkówek.
4. Aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe – wymienione aspekty oceniane są
w skali od 1 do 6. Brak aktywności również jest oceniany. Ocenę z aktywności można
również uzyskać, gromadząc plusy np. za dodatkowe zadania.
5. Zadania domowe (zadania w zeszycie ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym) – za brak
zadania uczeń otrzymuje „–”, pod warunkiem, że zgłosi ten fakt nauczycielowi przed lekcją.
W innym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Czytanie – nauczyciel sprawdza umiejętność czytania tekstów w języku niemieckim. Są to
zazwyczaj teksty w podręczniku, zeszycie ćwiczeń, czasami – teksty dodatkowe realizowane
przez nauczyciela. Ocenę z czytania uczeń otrzymuje raz w semestrze.
7. Prace projektowe – w celu zoptymalizowania obiektywności oceny pracy projektowej
nauczyciel może zastosować następujące kryteria punktowe:
Strona graficzna – maks. 3 punkty
3 punkty – praca wykonana bardzo starannie
2 punkty – praca wykonana starannie
1 punkt – praca niestaranna
0 punktów – niewykonanie pracy
(4
Prezentacja – maks. 3 punkty
3 punkty – efektowna technika prezentacji
2 punkty – prezentacja poprawna
1 punkt – prezentacja zadawalająca
0 punktów – prezentacja niezadawalająca
Proponowana skala oceny projektów:
6 punktów – celujący
5 punktów – bardzo dobry
4 punkty – dobry
3 punkty – dostateczny
2 punkty – dopuszczający
III. PROCENTOWA SKALA OCEN PRAC PISEMNYCH WEDŁUG PROGRAMU NAUCZANIA
JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ. II ETAP EDUKACYJNY. WARIANT II.1
AUTORSTWA BOŻENY NIEBRZYDOWSKIEJ
Ocenianie kartkówek
100%−98% − celujący
97%−90% − bardzo dobry
89%−80% − dobry
79%−65% − dostateczny
64% −50% − dopuszczający
49% −0% − niedostateczny
Ocenianie sprawdzianów
100%−96% − celujący
95%−86% − bardzo dobry
85%−71% − dobry
70%−56% − dostateczny
55% −40% − dopuszczający
39% −0% − niedostateczny
IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH
ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Stopień celujący
(5
Uczeń:
− operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
− wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach
niemieckiego obszaru językowego,
− posiada świadomość związku między kulturą własną i kulturą obcą oraz wrażliwość
międzykulturową,
− aktywnie współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych pracach
projektowych,
− rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe,
− aktywnie korzysta ze źródeł informacji w języku niemieckim,
− jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego,
− w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
− opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie,
− bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
− bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
− w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,
− czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na
akcent zdaniowy i wyrazowy,
− potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy.
Stopień dobry
Uczeń:
− nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego
rozwiązywania zadań,
− dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
− dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
− w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
− dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
− samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy.
Stopień dostateczny
Uczeń:
− nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela),
− rozumie proste polecenia nauczyciela,
− rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
(6
− w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
− czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
− w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się
prostymi strukturami gramatycznymi.
Stopień dopuszczający
Uczeń:
− ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskania przez ucznia podstawowej
wiedzy w ciągu dalszej nauki,
− rozumie tylko wcześniej poznane komunikaty,
− w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
− w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację,
jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
− czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,
− odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni
i interpunkcji.
Stopień niedostateczny
Uczeń:
− nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki
te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
− nie potrafi przekazywać informacji,
− nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
− nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
− nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
− nie umie poprawnie budować prostych zdań,
− operuje bardzo ubogim słownictwem,
− nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy ocen.
V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI (DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA) NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
Stopień celujący
Uczeń:
− operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
(7
− aktywnie współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych pracach
projektowych,
− rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe,
− aktywnie korzysta ze źródeł informacji w języku niemieckim,
− w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
− bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
− bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
− w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,
− czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca
uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,
− potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy
ortograficzne.
Stopień dobry
Uczeń:
− dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
− dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
− w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
− dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
− samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne.
Stopień dostateczny
Uczeń:
− rozumie proste polecenia nauczyciela,
− rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
− w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
− czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
− w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej
posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.
Stopień dopuszczający
Uczeń:
− rozumie tylko wcześniej poznane komunikaty,
− w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
− w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację,
jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
− czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego,
− odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni
i interpunkcji,
(8
− wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem
pisanym i czytanym.
Stopień niedostateczny
Uczeń:
− nie potrafi przekazywać informacji,
− nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
− nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
− nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
− nie umie poprawnie budować prostych zdań,
− operuje bardzo ubogim słownictwem,
− pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają
komunikację.
(9
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W KLASIE VIII
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Na ocenę dopuszczającą (2)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:
• rozróżnia wybrane słowa w zdaniach obcego tekstu,
• właściwie reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela w języku niemieckim,
• rozumie krótkie, proste wypowiedzi (zgodne z tematyką programową).
2. mówienie
Uczeń:
− pyta o cechy charakteru i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− pyta o wygląd zewnętrzny i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− pyta o znak zodiaku i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− uzyskuje i udziela informacji na temat ubioru,
− wyraża opinię o modzie,
− rozmawia o marzeniach i wyobrażeniach dotyczących krewnych,
− rozmawia o powodach kłótni,
− udziela rad dotyczących rozwiązywania problemów,
− pyta o czynności związane z ochroną środowiska naturalnego i udzielanie odpowiedzi
na takie pytanie,
− pyta o zaangażowanie charytatywne i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− pyta o posiadanie urządzeń medialnych i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− pyta o użytkowanie urządzeń medialnych i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
− interpretuje wyników ankiety dotyczącej korzystania z mediów,
− opowiada o czynnościach, które wykonuje się za pomocą internetu,
− opowiada o gazetce szkolnej,
− zna odmianę przymiotnika z rzeczownikiem z rodzajnikiem nieokreślonym,
− zna odmianę przymiotnika z rzeczownikiem z zaimkiem dzierżawczym oraz
przeczeniem kein,
− zna zasady tworzenia pytań z was für (ein…),
− zna odmianę przymiotnika z rzeczownikiem z rodzajnikiem określonym,
− zna zasady tworzenia pytań z welch…,
− zna odmianę formy würde z bezokolicznikiem,
− zna zasady stosowania zaimka względnego,
− zna zasady tworzenia zdań względnych,
− zna budowę zdania podrzędnego ze spójnikiem weil,
− zna odmianę czasowników können i sollen w trybie przypuszczającym Konjunktiv
Präteritum,
(10
− zna zasady tworzenia zdań pytających zależnych,
− zna budowę zdania podrzędnego ze spójnikiem ob,
− zna rekcję wybranych czasowników,
− zna zasady tworzenia pytań o dopełnienie przyimkowe,
− zna rekcję wybranych przymiotników,
− zna zasady stosowania zaimka nieokreślonego man.
3. czytanie
Uczeń:
− przeczyta krótki tekst z podręcznika,
− wyszukuje określone informacje w tekście (rozwija swoją umiejętność czytania ze
zrozumieniem), często przy pomocy nauczyciela,
− rozumie proste wypowiedzi pisemne, wywiady, wspomnienia, e-maile, ankiety i
wpisy na blogu,
− korzysta z pomocy nauczyciela.
4. pisanie
Uczeń:
− przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom,
− zapisuje poprawnie poznane struktury,
− układa zdania z podanych elementów i poprawnie je zapisuje przy pomocy
nauczyciela.
Na ocenę dostateczną (3)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− rozumie krótkie, proste teksty,
− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, często przy pomocy
nauczyciela.
2. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− określa cechy charakteru oraz wyglądu zewnętrznego,
− nazywa znaki zodiaku,
− nazywa ubrania oraz je opisuje,
− udziela porad dotyczących ubiorów na różne okazje,
− rozmawia o modzie i wyraża o niej swoją opinię,
− wyraża marzenia i wyobrażenia dotyczące rodziny i krewnych,
− wymienia powody kłótni z rodzicami,
− udziela porad dotyczących rozwiązywania problemów,
− opisuje działania chroniące i niszczące środowisko naturalne,
− opisuje działania związane z pracą charytatywną i wolontariatem,
(11
− opowiada o kółku zainteresowań „Solidarni z innymi”,
− opowiada o formie wolontariatu „Wolontarystyczny Rok Socjalny” w Niemczech,
− nazywa urządzenia medialne,
− opowiada, do czego używa mediów,
− interpretuje ankietę dotyczącą korzystania z mediów,
− stosuje przymiotnik z rodzajnikiem nieokreślonym i określonym w wypowiedziach,
− stosuje przymiotnik z zaimkiem dzierżawczym oraz przeczeniem kein w
wypowiedziach,
− stosuje pytania z was für (ein…) i welch…,
− stosuje formy würde z bezokolicznikiem,
− stosuje zaimek względny w wypowiedziach,
− stosuje zdania względne,
− stosuje zdania podrzędne ze spójnikiem weil,
− stosuje czasowniki können i sollen w trybie przypuszczającym Konjunktiv Präteritum,
− stosuje zdania pytające zależne,
− stosuje zdania podrzędne ze spójnikiem ob,
− stosuje rekcję wybranych czasowników i przymiotników w wypowiedziach,
− stosuje pytania o dopełnienie przyimkowe,
− stosuje zaimek nieokreślony man.
3. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym przy pomocy nauczyciela,
− poprawnie czyta dłuższy tekst na głos, korzysta z pomocy nauczyciela,
− stosuje zasady interpunkcji.
4. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami,
− pisze krótki tekst użytkowy przy pomocy nauczyciela.
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE:
Na ocenę dobrą (4)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− rozumie pełną wypowiedź nauczyciela i kolegów na tematy objęte programem,
− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, określa kontekst
wypowiedzi, jej główną myśl oraz intencje rozmówców, niekiedy przy pomocy
nauczyciela,
(12
− selektywnie rozumie dany tekst.
2. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− ma większy zasób słownictwa,
− konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat bez popełniania rażących
błędów,
− nawiązuje i podtrzymuje dialog z kolegą/koleżanką w zakresie omawianych
tematów,
− tworzy dialogi według schematu,
− poprawnie wymawia wybrane głoski, wyrazy i zwroty,
− tworzy pytania do odpowiedzi.
3. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad fonetyki
i interpunkcji,
− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, określa jego główną myśl,
kontekst i intencję autora tylko niekiedy przy pomocy nauczyciela.
4. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− pisze z pamięci zdania i krótkie teksty bez rażących błędów.
Na ocenę bardzo dobrą (5)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:
− selektywnie rozumie wybrany tekst,
− prawidłowo wyszukuje informacje w tekście słuchanym, określa jego główną
myśl, kontekst wypowiedzi, intencję rozmówców,
− rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
− rozumie w większości wypowiedzi nauczyciela na tematy objęte programem.
2. mówienie
Uczeń:
− formułuje dłuższą wypowiedź, np. na temat mody, kłótni z rodzicami,
− opowiada, w jaki sposób angażuje się charytatywnie,
− mówi, co robi dla ochrony środowiska naturalnego,
− opowiada, jak tworzy się gazetkę szkolną,
− swobodnie interpretuje ankiety,
(13
− poprawnie stosuje formy Konjunktiv Präteritum,
− opowiada o minionych wydarzeniach bez rażących błędów,
− poprawnie stosuje zdania podrzędnie złożone,
− nie korzysta z gotowych schematów i rozwiązań.
3. czytanie
Uczeń:
− przeczyta prawidłowo tekst z podręcznika, nie korzysta z pomocy nauczyciela,
− rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
− układa informacje w określonym porządku,
− rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
− prawidłowo akcentuje wyrazy.
4. pisanie
Uczeń:
− opisuje osoby, przedmioty, zjawiska, nie korzystając z pomocy nauczyciela,
− formułuje dłuższą wypowiedź pisemną,
− opisuje plany na przyszłość i minione zdarzenia,
− wyraża i uzasadnia swoje opinie,
− opisuje upodobania,
− ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje,
− stosuje zwroty i formy grzecznościowe,
− samodzielnie pisze krótki tekst użytkowy,
− używa w wypowiedzi pisemnej poznane struktury gramatyczne i leksykalne.
Na ocenę celującą (6)
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje zainteresowanie
i aktywność w zdobywaniu wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach niemieckiego
obszaru językowego, posiada świadomość związku między kulturą własną i kulturą obcą oraz
wrażliwość międzykulturową, aktywnie współdziała w grupie, np. w lekcyjnych
i pozalekcyjnych pracach projektowych, rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe,
aktywnie korzysta ze źródeł informacji w języku niemieckim.
(14
_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści