Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8 - Szkoła

prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 8

PRZEDMIOTY > FIZYKA
FIZYKA
Fizyka klasa 8  - Przedmiotowy system oceniania 2018/2019
Kursywą oznaczono treści dodatkowe.

Wymagania na poszczególne oceny
konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry
I II III IV
OZDZIAŁ I. ELEKTROSTATYKA i PRĄD ELEKTRYCZNY
Uczeń
• demonstruje zjawisko elektryzowania ciał przez potarcie
• wymienia rodzaje ładunków elektry-cznych
• wyjaśnia, jakie ładunki się odpychają, a jakie przyciągają
• podaje jednostkę ładunku
• demonstruje zjawisko elektryzowania ciał przez dotyk ciałem naelektryzowanym
• podaje jednostkę ładunku elektrycznego
• podaje przykłady przewodników i izo-latorów
• rozróżnia materiały, dzieląc je na przewodniki i izolatory
• wykazuje doświadczalnie, że ciało naelektryzowane przyciąga drobne przedmioty nienaelektryzowane
• wymienia źródła napięcia
• stwierdza, że prąd elektryczny płynie tylko w obwodzie zamkniętym
• podaje przykłady praktycznego wyko-rzystania przepływu prądu w cieczach
• podaje przykłady przepływu prądu w zjonizowanych gazach, wykorzy-stywane lub obserwowane w życiu codziennym
• wyjaśnia, jak należy się zachowywać w czasie burzy
• wymienia jednostki napięcia i natężenia prądu
• rozróżnia wielkości dane i szukane
• wskazuje formy energii, na jakie jest zamieniana energia elektryczna
• wyjaśnia, w jaki sposób oblicza się pracę prądu elektrycznego
• wyjaśnia, w jaki sposób oblicza się moc urządzeń elektrycznych
• wymienia jednostki pracy i mocy
• nazywa przyrządy służące do pomiaru napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego
• określa zakres pomiarowy mierników elektrycznych (woltomierza i amperomierza)
• podaje przykłady równoległego połą-czenia odbiorników energii elektrycznej Uczeń
• opisuje budowę atomu
• wyjaśnia, na czym polega zjawisko elektryzowania ciał przez potarcie
• wyjaśnia, od czego zależy siła elektry-czna występująca między naelektryzo-wanymi ciałami
• opisuje elektryzowanie ciał przez dotyk ciałem naelektryzowanym
• wyjaśnia, na czym polega zjawisko elektryzowania ciał
• wyjaśnia różnicę między przewodni-kiem a izolatorem
• opisuje przemieszczanie się ładunków w przewodnikach pod wpływem oddziaływania ładunku zewnętrznego
• stosuje pojęcie indukcji elektrostatycznej
• informuje, że siły działające między cząsteczkami to siły elektryczne
• opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów
• rysuje schematy obwodów elektrycznych, stosując umowne symbole graficzne
• odróżnia kierunek przepływu prądu od kierunku ruchu elektronów
• wyjaśnia, jak powstaje jon dodatni, a jak – jon ujemny
• wyjaśnia, na czym polega przepływ prądu elektrycznego w cieczach
• wyjaśnia, na czym polega jonizacja powietrza
• wyjaśnia, na czym polega przepływ prądu elektrycznego w gazach
• definiuje napięcie elektryczne
• definiuje natężenie prądu elektrycznego
• posługuje się pojęciem mocy do obliczania pracy wykonanej (przez urządzenie)
• oblicza koszt zużytej energii elektrycznej
• porównuje pracę wykonaną w tym samym czasie przez urządzenia o różnej mocy
• określa dokładność mierników elektry-cznych (woltomierza i amperomierza)
• mierzy napięcie elektryczne i natężenie prądu, elektrycznego, włączając odpowiednio mierniki do obwodu
• podaje niepewność pomiaru napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego
• wyjaśnia, jakie napięcie elektryczne uzyskujemy, gdy baterie połączymy szeregowo Uczeń
• opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoi-miennych
• przelicza podwielokrotności jednostki ładunku
• stosuje zasadę zachowania ładunku do wyjaśniania zjawiska elektryzowania ciał przez potarcie
• stosuje zasadę zachowania ładunku do wyjaśniania zjawiska elektryzowania ciał przez dotyk ciałem naelektryzo-wanym
• opisuje budowę elektroskopu
• wyjaśnia, do czego służy elektroskop
• opisuje budowę metalu (przewodnika)
• wykazuje doświadczalnie różnice między elektryzowaniem metali i izolatorów
• wyjaśnia, w jaki sposób ciało naele-ktryzowane przyciąga ciało obojętne
• wyjaśnia, na czym polega zwarcie
• buduje proste obwody elektryczne według zadanego schematu
• opisuje doświadczenie wykazujące, że niektóre ciecze przewodzą prąd ele-ktryczny
• wyjaśnia, do czego służy piorunochron
• posługuje się pojęciem napięcia ele-ktrycznego jako wielkości określającej ilość energii potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie
• przelicza wielokrotności i podwielokro-tności jednostek napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego
• przelicza wielokrotności i podwielokro-tności jednostek pracy i mocy
• przelicza dżule na kilowatogodziny, a kilowatogodziny na dżule
• stosuje do obliczeń związki między pracą i mocą prądu elektrycznego
• rozwiązuje proste zadania, wykorzy-stując wzory na pracę i moc prądu elektrycznego
• rysuje schemat obwodu służącego do pomiaru napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego
• montuje obwód elektryczny według podanego schematu
• stosuje do pomiarów miernik uniwersalny
• oblicza moc żarówki na podstawie pomiarów
• rysuje schemat szeregowego połącze-nia odbiorników energii elektrycznej
• rysuje schemat równoległego połącze-nia odbiorników energii elektrycznej Uczeń
• analizuje kierunek przemieszczania się elektronów podczas elektryzowania ciał przez potarcie
• bada za pomocą próbnika napięcia znak ładunku zgromadzonego na naelektryzowanym ciele
• analizuje kierunek przemieszczania się elektronów podczas elektryzowania ciał przez potarcie i dotyk
• posługuje się pojęciem ładunku elektry-cznego jako wielokrotności ładunku elementarnego
• opisuje przemieszczanie się ładunków w izolatorach pod wpływem oddziały-wania ładunku zewnętrznego
• wyjaśnia, dlaczego ciała naelektryzo-wane przyciągają nienaelektryzowane przewodniki
• wyjaśnia, dlaczego ciała naelektryzo-wane przyciągają nienaelektryzowane izolatory
• wskazuje analogie między zjawiskami, porównując przepływ prądu z przepły-wem wody
• wykrywa doświadczalnie, czy dana substancja jest izolatorem, czy prze-wodnikiem
• przewiduje wynik doświadczenia wykazującego, że niektóre ciecze przewodzą prąd elektryczny
• opisuje przesyłanie sygnałów z narządów zmysłu do mózgu
• rozwiązuje zadania, wykorzystując pojęcie pojemności akumulatora
• analizuje schemat przedstawiający wielkości natężenia prądu elektry-cznego oraz napięcia elektrycznego spotykane w przyrodzie i wykorzystywa-ne w urządzeniach elektrycznych
• analizuje schemat przedstawiający moc urządzeń elektrycznych
• analizuje koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych o różnej mocy
• wymienia sposoby oszczędzania energii elektrycznej
• wymienia korzyści dla środowiska natu-ralnego wynikające ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej
• planuje doświadczenie, którego celem jest wyznaczenie mocy żarówki
• projektuje tabelę pomiarów
• zapisuje wynik pomiaru, uwzględniając niepewność pomiaru
• uzasadnia, że przez odbiorniki połączo-ne szeregowo płynie prąd o takim samym natężeniu
• wyjaśnia, że napięcia elektryczne na odbiornikach połączonych szeregowo sumują się
• wyjaśnia, dlaczego przy równoległym łączeniu odbiorników jest na nich jednakowe napięcie elektryczne
• wyjaśnia, dlaczego przy równoległym łączeniu odbiorników prąd z głównego przewodu rozdziela się na poszcze-gólne odbiorniki (np. posługując się analogią hydrodynamiczną)
• ROZDZIAŁ II. ELEKTRYCZNOŚĆ i MAGNETYZM
Uczeń
• opisuje sposób obliczania oporu ele-ktrycznego
• podaje jednostkę oporu elektrycznego
• mierzy napięcie elektryczne i natężenie prądu elektrycznego
• zapisuje wyniki pomiaru napięcia elektry-cznego i natężenia prądu elektrycznego w tabeli
• odczytuje dane z wykresu zależności I(U)
• podaje wartość napięcia skutecznego w domowej sieci elektrycznej
• wymienia rodzaje energii, na jakie zamieniana jest energia elektryczna
• wymienia miejsca (obiekty), którym szczególnie zagrażają przerwy w dosta-wie energii
• wyjaśnia, do czego służą bezpieczniki i co należy zrobić, gdy bezpiecznik rozłączy obwód elektryczny
• informuje, że każdy magnes ma dwa bieguny
• nazywa bieguny magnetyczne magne-sów stałych
• informuje, że w żelazie występują do-meny magnetyczne
• podaje przykłady zastosowania mag-nesów
• demonstruje zachowanie igły magnetycznej w pobliżu magnesu
• opisuje budowę elektromagnesu
• podaje przykłady zastosowania elektro-magnesów
• informuje, że magnes działa na prze-wodnik z prądem siłą magnetyczną
• podaje przykłady zastosowania silników zasilanych prądem stałym Uczeń
• informuje, że natężenie prądu płyną-cego przez przewodnik (przy stałej temperaturze) jest proporcjonalne do przyłożonego napięcia
• oblicza natężenie prądu elektrycznego lub napięcie elektryczne, posługując się proporcjonalnością prostą
• buduje obwód elektryczny
• oblicza opór elektryczny, wykorzystując wyniki pomiaru napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego
• oblicza opór elektryczny na podstawie wykresu zależności I(U)
• rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu zależności I(U)
• wyjaśnia, dlaczego nie wolno dotykać przewodów elektrycznych pod napięciem
• zapisuje dane i szukane w rozwiązywa-nych zadaniach
• wyjaśnia, do czego służą zasilacze awaryjne
• wskazuje skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń o kluczowym znaczeniu
• opisuje oddziaływanie magnesów
• wskazuje bieguny magnetyczne Ziemi
• opisuje działanie elektromagnesu
• wyjaśnia rolę rdzenia w elektromagnesie
• opisuje budowę silnika elektrycznego Uczeń
• posługuje się pojęciem oporu elektry-cznego jako własnością przewodnika
• przelicza wielokrotności i podwielokro-tności jednostki oporu elektrycznego
• stosuje do obliczeń związek między napięciem elektrycznym a natężeniem prądu i oporem elektrycznym
• rysuje schemat obwodu elektrycznego
• sporządza wykres zależności natężenia prądu elektrycznego od napięcia elektrycznego
• porównuje obliczone wartości oporu elektrycznego
• wyjaśnia, do czego służy uziemienie
• opisuje zasady postępowania przy porażeniu elektrycznym
• rozwiązuje zadania, w których konieczne jest połączenie wiadomości o przepły-wie prądu elektrycznego i o cieple
• przewiduje, czy przy danym obciążeniu bezpiecznik rozłączy obwód elektryczny
• opisuje zasadę działania kompasu
• opisuje zachowanie igły magnetycznej w pobliżu przewodnika z prądem
• opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami
• wyjaśnia działanie silnika elektrycznego prądu stałego Uczeń
• wyjaśnia, co jest przyczyną istnienia oporu elektrycznego
• wyjaśnia, co to jest opornik elektryczny; posługuje się jego symbolem graficznym
• planuje doświadczenie, którego celem jest wyznaczenie oporu elektrycznego
• projektuje tabelę pomiarów
• wyjaśnia, co to znaczy, że w domowej sieci elektrycznej istnieje napięcie przemienne
• rozwiązuje zadania, w których konieczne jest połączenie wiadomości o przepły-wie prądu elektrycznego ze znajomo-ścią praw mechaniki
• rozwiązuje zadania obliczeniowe, posługując się pojęciem sprawności urządzenia
• wyjaśnia, do czego służą wyłączniki różnicowoprądowe
• oblicza, czy dany bezpiecznik wyłączy prąd, znając liczbę i moc włączonych urządzeń elektrycznych
• wyjaśnia, dlaczego w pobliżu magnesu żelazo też staje się magnesem
• wyjaśnia, dlaczego nie mogą istnieć pojedyncze bieguny magnetyczne
• wyjaśnia przyczynę namagnesowania magnesów trwałych
• opisuje doświadczenie, w którym energia elektryczna zamienia się w energię mechaniczną
• ROZDZIAŁ III. DRGANIA i FALE
Uczeń
• wskazuje położenie równowagi ciała w ruchu drgającym
• nazywa jednostki: amplitudy, okresu i częstotliwości
• podaje przykłady drgań mechanicznych
• mierzy czas wahnięć wahadła (np. dzie-sięciu), wykonując kilka pomiarów
• oblicza okres drgań wahadła, wykorzy-stując wynik pomiaru czasu
• informuje, że z wykresu zależności poło-żenia wahadła od czasu można odczytać amplitudę i okres drgań
• podaje przykłady fal
• odczytuje z wykresu zależności x(t) amplitudę i okres drgań
• odczytuje z wykresu zależności y(x) amplitudę i długość fali
• podaje przykłady ciał, które są źródłami dźwięków
• demonstruje dźwięki o różnych częstotli-wościach (z wykorzystaniem drgającego przedmiotu lub instrumentu muzyczne-go)
• wytwarza dźwięk głośniejszy i cichszy od danego dźwięku za pomocą dowolnego ciała drgającego lub instrumentu muzycznego
• rozróżnia: dźwięki słyszalne, ultradźwięki i infradźwięki
• stwierdza, że fala elektromagnetyczna może się rozchodzić w próżni
• stwierdza, że w próżni wszystkie rodzaje fal elektromagnetycznych rozchodzą się z jednakową prędkością
• podaje przykłady zjawiska rezonansu mechanicznego Uczeń
• definiuje: amplitudę, okres i częstotliwość drgań
• oblicza średni czas ruchu wahadła na podstawie pomiarów
• wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie
• wyznacza: amplitudę, okres i częstotliwość drgań na podstawie wykresu zależności położenia od czasu
• wymienia różne rodzaje drgań
• wskazuje punkty toru, w których wahadło osiąga największą i najmniejszą (zerową) energię potencjalną grawitacji
• wskazuje punkty toru, w których wahadło osiąga największą i najmniejszą (zerową) energię kinetyczną
• opisuje falę, posługując się pojęciami: amplitudy, okresu, częstotliwości, pręd-kości i długości fali
• posługuje się pojęciem prędkości rozchodzenia się fali
• stwierdza, że prędkość rozchodzenia się dźwięku zależy od rodzaju ośrodka
• porównuje prędkości dźwięków w różnych ośrodkach
• wymienia wielkości fizyczne, od których zależy wysokość dźwięku
• wytwarza dźwięki o częstotliwości większej i mniejszej od częstotliwości danego dźwięku za pomocą dowol-nego ciała drgającego lub instrumentu muzycznego
• wymienia wielkości fizyczne, od których zależy głośność dźwięku
• podaje przykłady źródeł: dźwięków słyszalnych, ultradźwięków i infradźwię-ków oraz ich zastosowań
• wyjaśnia, że fale elektromagnetyczne różnią się częstotliwością (i długością)
• podaje przybliżoną prędkość fal elektromagnetycznych w próżni
• informuje, że każde ciało wysyła promieniowanie cieplne
• opisuje doświadczenie ilustrujące zjawisko ugięcia fali na wodzie
• opisuje doświadczenie ilustrujące zjawisko rezonansu mechanicznego Uczeń
• opisuje ruch okresowy wahadła matematycznego
• zapisuje wynik obliczenia jako przybliżony
• oblicza częstotliwość drgań wahadła
• opisuje ruch ciężarka zawieszonego na sprężynie
• analizuje siły działające na ciężarek zawieszony na sprężynie w kolejnych fazach jego ruchu
• wyjaśnia, dlaczego nie mierzymy czasu jednego drgania, lecz 10, 20 lub 30 drgań
• odczytuje z wykresu położenie wahadła w danej chwili (i odwrotnie)
• wyjaśnia, na jakich etapach ruchu wahadła energia potencjalna rośnie, a na jakich – maleje
• wyjaśnia, na jakich etapach ruchu wahadła energia kinetyczna rośnie, a na jakich – maleje
• wskazuje punkty toru, w których ciało osiąga największą i najmniejszą (zerową) energię kinetyczną
• stosuje do obliczeń zależność między długością fali, prędkością i okresem (wraz z jednostkami)
• wyjaśnia, dlaczego dźwięk nie może się rozchodzić w próżni
• oblicza czas lub drogę pokonywaną przez dźwięk w różnych ośrodkach
• bada oscylogramy fal dźwiękowych (z wykorzystaniem różnych technik)
• porównuje dźwięki na podstawie wykresów zależności x(t)
• wyjaśnia, na czym polega echolokacja
• stosuje do obliczeń zależność między długością fali, prędkością i okresem
• informuje, że promieniowanie cieplne jest falą elektromagnetyczną
• stwierdza, że ciała ciemne pochłaniają więcej promieniowania niż ciała jasne
• opisuje doświadczenie ilustrujące zjawisko interferencji fal na wodzie
• wyjaśnia zjawisko interferencji fal
• informuje, że zjawisko dyfrakcji i interferencji dotyczy zarówno fal dźwiękowych, jak i elektromagnetycznych
• wyjaśnia zjawisko rezonansu mechanicznego Uczeń
• wyznacza doświadczalnie kształt wykresu zależności położenia wahadła od czasu
• analizuje przemiany energii w ruchu wahadła matematycznego, stosując zasadę zachowania energii
• analizuje przemiany energii w ruchu ciała pod wpływem siły sprężystości (wagonik poruszający się bez tarcia po poziomym torze)
• wskazuje punkty toru, w których ciało osiąga największą i najmniejszą (zerową) energię potencjalną sprężystości
• opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego do drugiego punktu ośrodka w przypadku fal na napiętej linie
• opisuje rozchodzenie się fali mecha-nicznej jako proces przekazywania energii bez przenoszenia materii
• opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego do drugiego punktu ośrodka podczas rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu
• opisuje sposoby wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych, głośni-kach itd.
• samodzielnie przygotowuje komputer do obserwacji oscylogramów dźwięków
• rysuje wykresy fal dźwiękowych różniących się wysokością
• nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promie-niowanie nadfioletowe, promieniowa-nie rentgenowskie i promieniowanie gamma)
• podaje przykłady zastosowania różnych rodzajów fal elektromagnety-cznych
• informuje, że częstotliwość fali wysyłanej przez ciało zależy od jego temperatury
• wyjaśnia, jakie ciała bardziej się nagrzewają, jasne czy ciemne
• wyjaśnia zjawisko efektu cieplarnianego
• wyjaśnia zjawisko dyfrakcji fali
• wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych
• wyjaśnia rolę rezonansu w konstrukcji i działaniu instrumentów muzycznych
• podaje przykłady rezonansu fal elektro-magnetycznych
ROZDZIAŁ IV. OPTYKA
Uczeń
• wymienia przykłady ciał, które są źródłami światła
• wyjaśnia, co to jest promień światła
• wymienia rodzaje wiązek światła
• wyjaśnia, dlaczego widzimy
• wskazuje w otoczeniu ciała przezroczy-ste i nieprzezroczyste
• wskazuje kąt padania i kąt załamania światła
• wskazuje sytuacje, w jakich można obserwować załamanie światła
• wskazuje oś optyczną soczewki
• rozróżnia po kształcie soczewki skupiającą i rozpraszającą
• wskazuje praktyczne zastosowania soczewek
• posługuje się lupą
• rysuje symbol soczewki i oś optyczną, zaznacza ogniska
• wymienia cechy obrazu wytworzonego przez soczewkę oka
• opisuje budowę aparatu fotograficznego
• wymienia cechy obrazu otrzymywanego w aparacie fotograficznym
• posługuje się pojęciami kąta padania i kąta odbicia światła
• rysuje dalszy bieg promieni świetlnych padających na zwierciadło, zaznacza kąt padania i kąt odbicia światła
• wymienia zastosowania zwierciadeł płaskich
• opisuje zwierciadło wklęsłe
• wymienia zastosowania zwierciadeł wklęsłych
• opisuje zwierciadło wypukłe
• wymienia zastosowania zwierciadeł wypukłych
• opisuje światło białe jako mieszaninę barw (fal o różnych częstotliwościach)
• wymienia podstawowe barwy światła
• informuje, w jaki sposób uzyskuje się barwy w telewizji kolorowej i monito-rach komputerowych Uczeń
• demonstruje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła
• opisuje doświadczenie, w którym można otrzymać cień i półcień
• opisuje budowę i zasadę działania kamery obskury
• opisuje różnice między ciałem przezroczy-stym a ciałem nieprzezroczystym
• wyjaśnia, na czym polega zjawisko załamania światła
• demonstruje zjawisko załamania światła na granicy ośrodków
• posługuje się pojęciami: ogniska i ogniskowej soczewki
• oblicza zdolność skupiającą soczewki
• tworzy na ekranie ostry obraz przedmiotu za pomocą soczewki skupiającej, odpowiednio dobierając doświadczal-nie położenie soczewki i przedmiotu
• nazywa cechy obrazu wytworzonego przez soczewkę, gdy odległość przed-miotu od soczewki jest większa od jej ogniskowej
• rysuje promienie konstrukcyjne (wycho-dzące z przedmiotu ustawionego przed soczewką)
• nazywa cechy uzyskanego obrazu
• wymienia cechy obrazu tworzonego przez soczewkę rozpraszającą
• wyjaśnia, dlaczego jest możliwe ostre widzenie przedmiotów dalekich i bliskich
• wyjaśnia rolę źrenicy oka
• bada doświadczalnie zjawisko odbicia światła
• nazywa cechy obrazu powstałego w zwierciadle płaskim
• posługuje się pojęciami ogniska i ogniskowej zwierciadła
• opisuje skupianie się promieni w zwierciadle wklęsłym
• posługuje się pojęciami ogniska pozornego i ogniskowej zwierciadła
• wymienia zastosowania lunety
• wymienia zastosowania mikroskopu
• demonstruje rozszczepienie światła białego w pryzmacie (jako potwierdzenie, że światło białe jest mieszaniną barw)
• opisuje światło lasera jako światło jednobarwne
• demonstruje brak rozszczepienia światła lasera w pryzmacie (jako potwierdzenie, że światło lasera jest jednobarwne)
• informuje, że dodając trzy barwy: niebieską, czerwoną i zieloną, w różnych proporcjach, możemy otrzymać światło o dowolnej barwie
• informuje, że z podstawowych kolorów farb uzyskuje się barwy w druku i drukarkach komputerowych Uczeń
• przedstawia graficznie tworzenie cienia i półcienia (przy zastosowaniu jednego lub dwóch źródeł światła)
• rozwiązuje zadania, wykorzystując własności trójkątów podobnych
• opisuje jakościowo zjawisko załamania światła na granicy dwóch ośrodków różniących się prędkością rozchodzenia się światła
• rysuje dalszy bieg promieni padających na soczewkę równolegle do jej osi optycznej
• porównuje zdolności skupiające soczewek na podstawie znajomości ich ogniskowych (i odwrotnie)
• opisuje doświadczenie, w którym za pomocą soczewki skupiającej otrzymu-jemy na ekranie ostry obraz przedmiotu
• wyjaśnia zasadę działania lupy
• rysuje konstrukcyjnie obraz tworzony przez lupę
• nazywa cechy obrazu wytworzonego przez lupę
• rysuje konstrukcyjnie obraz tworzony przez soczewkę rozpraszającą
• wyjaśnia pojęcia dalekowzroczności i krótkowzroczności
• porównuje działanie oka i aparatu fotograficznego
• wyjaśnia działanie światełka odblaskowego
• rysuje konstrukcyjnie obrazy pozorne wytworzone w zwierciadle płaskim
• rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe
• wymienia cechy obrazu wytworzonego przez zwierciadła wklęsłe
• opisuje bieg promieni odbitych od zwierciadła wypukłego
• demonstruje powstawanie obrazów za pomocą zwierciadła wypukłego
• rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wypukłe
• wymienia cechy obrazu wytworzonego przez zwierciadła wypukle
• opisuje budowę lunety
• opisuje budowę mikroskopu
• opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu
• wymienia barwę światła, która po przej-ściu przez pryzmat najmniej odchyla się od pierwotnego kierunku, oraz barwę, która odchyla się najbardziej
• wymienia zjawiska obserwowane w przyrodzie, a powstałe w wyniku rozszczepienia światła
• bada za pomocą pryzmatu, czy światło, które widzimy, powstało w wyniku zmieszania barw
• informuje, że z połączenia światła niebieskiego i zielonego otrzymujemy cyjan, a z połączenia światła niebies-kiego i czerwonego – magentę
• wymienia podstawowe kolory farb Uczeń
• wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym
• buduje kamerę obskurę i wyjaśnia, do czego ten wynalazek służył w przeszłości
• wyjaśnia, dlaczego niektóre ciała wydają się jaśniejsze, a inne ciemniejsze
• rysuje bieg promienia przechodzącego z jednego ośrodka przezroczystego do drugiego (jakościowo, znając prędkość rozchodzenia się światła w tych ośrod-kach); wskazuje kierunek załamania
• wyjaśnia, na czym polega zjawisko fatamorgany
• opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, przechodzących przez soczewki skupiającą i rozpraszającą
• rozróżnia soczewki skupiające i rozpra-szające, znając ich zdolności skupiające
• wyjaśnia pojęcia obrazu rzeczywistego i obrazu pozornego
• rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzo-ne przez soczewkę w sytuacjach nietypowych (z zastosowaniem skali)
• rozwiązuje zadania dotyczące tworze-nia obrazu przez soczewkę rozpraszającą (metodą graficzną, z zastosowaniem skali)
• wyjaśnia, w jaki sposób w oczach różnych zwierząt powstaje ostry obraz
• opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku
• analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a nastę-pnie odbitych od zwierciadła płaskiego
• opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej
• wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim (wykorzystując prawo odbicia)
• analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a nastę-pnie odbitych od zwierciadła wklęsłego
• analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a nastę-pnie odbitych od zwierciadła wypukłego
• opisuje powstawanie obrazu w lunecie
• opisuje powstawanie obrazu w mikroskopie
• porównuje obrazy uzyskane w lunecie i mikroskopie
• wyjaśnia, z czego wynika barwa nieprzezroczystego przedmiotu
• wyjaśnia, z czego wynika barwa ciała przezroczystego
• wyjaśnia mechanizm widzenia barw
• odróżnia mieszanie farb od składania barw światła


_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści