Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 - Szkoła

prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

PRZEDMIOTY > J. NIEMIECKI
język niemiecki
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO


I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

1.
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego opracowano na podstawie:
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
 Programu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant II.1 autorstwa Bożeny Niebrzydowskiej,
 podręcznika i zeszytu ćwiczeń Wir smart. Język niemiecki dla klasy VII szkoły podstawowej.

Proponowany przedmiotowy system oceniania w zakresie nauczania języka niemieckiego należy stosować zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym System Oceniania.

2.
Ocenianie ma na celu m.in.:
 informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych,
 pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 zapobiegać niepowodzeniom,
 motywować uczniów do dalszej pracy,
 informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

3.
Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas lekcji organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć.

4.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych.

5.
Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace klasowe i kartkówki nauczyciel przedmiotu przetrzymuje do końca roku szkolnego. Udostępnia je zainteresowanym rodzicom w trakcie zebrań
z rodzicami lub indywidualnych konsultacji. Nauczyciel nie oddaje ich uczniom ani rodzicom do domu. Uczeń może obejrzeć swoją pracę w szkole.

6.
Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie
z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania.

7.
Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.

8.
W przypadku gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości, nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę.

9.
Przyjęto następującą skalę ocen:

 niedostateczny – 1
 dopuszczający – 2
 dostateczny – 3
 dobry – 4
 bardzo dobry – 5
 celujący - 6

Do zapisywania stopni cząstkowych stosuje się skalę poszerzoną o znaki „+” i „–”, w celu motywowania ucznia do zdobycia wyższej oceny.

10.
Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

11.
W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń ma prawo być zwolniony przez nauczyciela
z bieżącej formy sprawdzania i oceniania.

12.
Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

13.
Terminy prac klasowych (testów) oraz niezapowiedzianych kartkówek nie będą ulegały zmianie.

14.
Nauczyciel zapowiada test z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje ołówkiem w dzienniku jego termin. Kartkówki są niezapowiedziane i obejmują materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji. Trwają one 1015 minut. Uczeń nie może poprawiać oceny z kartkówki.

15.
Nauczyciel powinien poprawić testy, ocenić i oddać je uczniom w ciągu dwóch tygodni od momentu ich napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu oddania prac pisemnych. Nauczyciel nie może przeprowadzić innych sprawdzianów, dopóki nie zostanie oddana uczniom wcześniej napisana praca.

16.
Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku.

17.
Uczeń ma obowiązek oddać w terminie zadane do wykonania prace pisemne (inne niż
w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń).

18.
Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę.

19.
Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole
(1 tydzień i dłużej).

20.
Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany.

21.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

22.
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w sposób schludny i przejrzysty, systematycznie prowadząc notatki z lekcji. Zadania domowe (inne niż w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń) mogą być oddawane na kartkach.

23.
Za każdy brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus”, pod warunkiem, że wcześniej zgłosi ten fakt nauczycielowi. W przeciwnym wypadku otrzymuje „1”. Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną.

24.
Uczeń otrzymuje również ocenę za aktywność w skali od 1 do 6. Oceniając aktywność ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę przygotowanie do zajęć i pracę na lekcji. Ocenę
z aktywności można również uzyskać, gromadząc plusy (suma pięciu plusów to ocena bardzo dobra). Dodatkową ocenę z aktywności uczeń otrzymuje za udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.

26.
Ocena śródroczna lub roczna nie jest średnią wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia. Nauczyciel, ustalając ocenę śródroczną lub roczną, bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe. Oceny z prac pisemnych (testy, kartkówki), odpowiedzi ustnych i aktywności są ocenami decydującymi.

27.
Nauczyciel systematycznie dokumentuje osiągnięcia i postępy uczniów. Fakt ten odnotowuje na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszytach przedmiotowych uczniów.

II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA

1. Odpowiedź ustna – na każdej lekcji nauczyciel odpytuje wybranego ucznia z materiału obejmującego trzy ostatnie jednostki lekcyjne. Na materiał składają się zazwyczaj: krótkie rozmówki, dialogi, opisy ilustracji, słownictwo i reguły gramatyczne. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na wymowę. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi. Musi to jednak zrobić od razu na następnej lekcji.

2. Praca klasowa (test sprawdzający) – po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza opanowanie materiału przez ucznia za pomocą pracy klasowej. Praca klasowa jest zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i trwa całą lekcję. Jej data zaznaczona jest w dzienniku. Ocena z pracy klasowej podlega poprawie w ustalonym przez nauczyciela terminie. W ciągu semestru przewidziane są średnio 3 testy sprawdzające.

3. Kartkówki – nauczyciel nie zapowiada kartkówek. Obejmują one materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji (głównie nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne). Kartkówka trwa 1015 minut. Ocen z kartkówek uczniowie nie poprawiają. W ciągu semestru przewidzianych jest od 3 do 5 kartkówek.

4. Aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe – wymienione aspekty oceniane są
w skali od 1 do 6. Brak aktywności również jest oceniany. Ocenę z aktywności można również uzyskać, gromadząc plusy np. za dodatkowe zadania.

5. Zadania domowe (zadania w zeszycie ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym) – za brak zadania uczeń otrzymuje „–”, pod warunkiem, że zgłosi ten fakt nauczycielowi przed lekcją. W innym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

6. Czytanie – nauczyciel sprawdza umiejętność czytania tekstów w języku niemieckim. Są to zazwyczaj teksty w podręczniku, zeszycie ćwiczeń, czasami – teksty dodatkowe realizowane przez nauczyciela. Ocenę z czytania uczeń otrzymuje raz w semestrze.

7. Prace projektowe – w celu zoptymalizowania obiektywności oceny pracy projektowej nauczyciel może zastosować następujące kryteria punktowe:

Strona graficzna – maks. 3 punkty
3 punkty – praca wykonana bardzo starannie
2 punkty – praca wykonana starannie
1 punkt – praca niestaranna
0 punktów – niewykonanie pracy

Prezentacja – maks. 3 punkty
3 punkty – efektowna technika prezentacji
2 punkty – prezentacja poprawna
1 punkt – prezentacja zadawalająca
0 punktów – prezentacja niezadawalająca

Proponowana skala oceny projektów:
6 punktów – celujący
5 punktów – bardzo dobry
4 punkty – dobry
3 punkty – dostateczny
2 punkty – dopuszczający


III. PROCENTOWA SKALA OCEN PRAC PISEMNYCH WEDŁUG PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ. II ETAP EDUKACYJNY. WARIANT II.1 AUTORSTWA BOŻENY NIEBRZYDOWSKIEJ

Ocenianie kartkówek

100%98%  celujący
97%90%  bardzo dobry
89%80%  dobry
79%65%  dostateczny
64% 50%  dopuszczający
49% 0%  niedostateczny

Ocenianie sprawdzianów

100%96%  celujący
95%86%  bardzo dobry
85%71%  dobry
70%56%  dostateczny
55% 40%  dopuszczający
39% 0%  niedostateczny


IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Stopień celujący

Uczeń:
 operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
 wykracza wiadomościami poza program,
 rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę, ogląda programy TV w języku niemieckim i korzysta
z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
 jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego,
 w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.

Stopień bardzo dobry

Uczeń:
 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,
 bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
 bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
 w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych,
 czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,
 potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy.

Stopień dobry

Uczeń:
 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadań,
 dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
 dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
 w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
 dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
 samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy.

Stopień dostateczny

Uczeń:
 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela),
 rozumie proste polecenia nauczyciela,
 rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
 w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
 czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
 w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.

Stopień dopuszczający

Uczeń:
 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,
 odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
 w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
 w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
 czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,
 odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni
i interpunkcji.

Stopień niedostateczny

Uczeń:
 nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
 nie potrafi przekazywać informacji,
 nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
 nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
 nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
 nie umie poprawnie budować prostych zdań,
 operuje bardzo ubogim słownictwem,
 nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy zdobytych z przedmiotu ocen.


V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA) NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Stopień celujący

Uczeń:
 operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
 wykracza wiadomościami poza program,
 rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę i ogląda programy TV w języku niemieckim, korzysta
z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
 w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.

Stopień bardzo dobry

Uczeń:
 bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
 bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
 w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych,
 czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,
 potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy ortograficzne.
Stopień dobry

Uczeń:
 dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
 dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
 w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
 dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
 samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne.

Stopień dostateczny

Uczeń:
 rozumie proste polecenia nauczyciela,
 rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
 w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
 czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
 w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.
Stopień dopuszczający

Uczeń:
 odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
 w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
 w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
 czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego,
 odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni
i interpunkcji,
 wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem pisanym i czytanym.

Stopień niedostateczny

Uczeń:
 nie potrafi przekazywać informacji,
 nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
 nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
 nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
 nie umie poprawnie budować prostych zdań,
 operuje bardzo ubogim słownictwem,
 pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają komunikację.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W KLASIE VII

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Na ocenę dopuszczającą (2)

1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:
• rozróżnia wybrane słowa w zdaniach obcego tekstu,
• właściwie reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela w języku niemieckim,
• rozumie krótkie, proste wypowiedzi (zgodne z tematyką programową).

2. mówienie
Uczeń:
 pyta o wykonywany zawód i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
 pyta o plany zawodowe na przyszłość i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
 pyta o czynności związane z wykonywanym zawodem i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
 pyta o pracę w wybranym zawodzie i wyraża opinię na ten temat,
 pyta o przynależność rzeczy do danej osoby i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
 pyta o zamiar wykonania czegoś w przyszłości i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
 pyta o plany i prognozy na przyszłość i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
 porównuje osoby,
 wymienia powody odbycia podróży językowej,
 pyta o wydarzenia z przeszłości i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
 opowiada w prosty sposób o wydarzeniach z przeszłości,
 zna odmianę czasownika werden,
 zna zasady tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przy¬miotników i przysłówków,
 zna zasady tworzenia form dopełniacza,
 zna budowę zdania podrzędnego ze spójnikiem dass,
 zna budowę zdania podrzędnego ze spójnikiem als,
 zna zasady tworzenia czasów przeszłych Perfekt i Präteritum,
 zna budowę zdania podrzędnego ze spójnikiem wenn.

3. czytanie

Uczeń:
 przeczyta krótki tekst z podręcznika,
 wyszukuje określone informacje w tekście (rozwija swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem), często przy pomocy nauczyciela,
 rozumie proste wypowiedzi pisemne, wywiady, wspomnienia, e-maile, ankiety i wpisy na blogu,
 korzysta z pomocy nauczyciela.

4. pisanie

Uczeń:
 przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom,
 zapisuje poprawnie poznane struktury,
 układa zdania z podanych elementów i poprawnie je zapisuje przy pomocy nauczyciela.

Na ocenę dostateczną (3)

1. rozumienie ze słuchu

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
 rozumie krótkie, proste teksty,
 wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, często przy pomocy nauczyciela.

2. mówienie

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
 zna więcej słów do danego bloku tematycznego,
 poprawnie wymawia poznane słownictwo,
 opowiada o planach na przyszłość, w tym także o planach zawodowych.
 opisuje czynności związane z wykonywanym zawodem,
 wypowiada się na temat pracy w wybranym zawodzie,
 opisuje wydarzenia z przeszłości,
 zna zasady użycia czasownika werden,
 zna zasady użycia stopnia wyższego i najwyższego przy¬miotników i przysłówków,
 zna zasady użycia form dopełniacza,
 stosuje zdania podrzędne ze spójnikiem dass w wypowiedziach,
 stosuje zdania podrzędne ze spójnikiem als w wypowiedziach,
 stosuje formy czasów przeszłych Perfekt i Präteritum,
 stosuje zdania podrzędne ze spójnikiem wenn w wypowiedziach.

3. czytanie

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
 wyszukuje określone informacje w tekście czytanym przy pomocy nauczyciela,
 poprawnie czyta dłuższy tekst na głos, korzysta z pomocy nauczyciela,
 stosuje zasady interpunkcji.

4. pisanie

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
 uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami,
 pisze krótki tekst użytkowy przy pomocy nauczyciela.


WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE:

Na ocenę dobrą (4)

1. rozumienie ze słuchu

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
 rozumie pełną wypowiedź nauczyciela i kolegów na tematy objęte programem,
 wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, określa kontekst wypowiedzi, jej główną myśl oraz intencje rozmówców, niekiedy przy pomocy nauczyciela,
 selektywnie rozumie dany tekst.

2. mówienie

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
 ma większy zasób słownictwa,
 konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat bez popełniania rażących błędów,
 nawiązuje i podtrzymuje dialog z kolegą/koleżanką w zakresie omawianych tematów,
 tworzy dialogi według schematu,
 zna i używa konstrukcję um ... zu,
 poprawnie wymawia wybrane głoski, wyrazy i zwroty,
 tworzy pytania do odpowiedzi.

3. czytanie

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
 czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad fonetyki
i interpunkcji,
 wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, określa jego główną myśl, kontekst i intencję autora tylko niekiedy przy pomocy nauczyciela.

4. pisanie

Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
 pisze z pamięci zdania i krótkie teksty bez rażących błędów.

Na ocenę bardzo dobrą (5)

1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:
 selektywnie rozumie wybrany tekst,
 prawidłowo wyszukuje informacje w tekście słuchanym, określa jego główną myśl, kontekst wypowiedzi, intencję rozmówców,
 rozumie w większości wypowiedzi nauczyciela na tematy objęte programem.

2. mówienie
Uczeń:
 formułuje dłuższą wypowiedź, np. na temat swoich planów na przyszłość, faktów i doświadczeń z przeszłości,
 rozmawia o ofercie kursów języ¬kowych i nauce języków obcych,
 opowiada o powodach odbycia podróży językowej,
 opowiada bajkę na podstawie podanych zwrotów,
 poprawnie stosuje czasy przeszłe Perfekt i Präteritum,
 opowiada o minionych wydarzeniach bez rażących błędów,
 stosuje w wypowiedziach konstrukcję um ... zu,
 poprawnie stosuje zdania podrzędnie złożone,
 nie korzysta z gotowych schematów i rozwiązań.

3. czytanie
Uczeń:
 przeczyta prawidłowo tekst z podręcznika, nie korzysta z pomocy nauczyciela,
 prawidłowo akcentuje wyrazy.

4. pisanie
Uczeń:
 opisuje osoby, nie korzystając z pomocy nauczyciela,
 formułuje dłuższą wypowiedź pisemną,
 opisuje plany na przyszłość i minione zdarzenia,
 samodzielnie pisze krótki tekst użytkowy,
 używa w wypowiedzi pisemnej zdań podrzędnie złożonych z spójnikami dass, wenn, als.

Na ocenę celującą (6)

Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, swobodnie operuje poznanym słownictwem.

 
_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści