Przedmiotowy System Oceniania Klasa 6 - Szkoła

prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 6

PRZEDMIOTY > HISTORIA
HISTORIA

 Przedmiotowy System Oceniania
Dla przedmiotu historia i społeczeństwo (klasa VI)
oraz przedmiotu historia (klasa VII)

Uczeń zobowiązany jest do:
- posiadania podręcznika i zeszytu ćwiczeń na każdej lekcji,
- prowadzenia zeszytu przedmiotowego,
- uzupełnienia braków w wyniku nieobecności,
- systematycznego wykonywania zadań domowych,  
- bycia przygotowanym na każdą lekcję oraz zgłoszenia braku zadania domowego lub braku przygotowania przed lekcją,
- dbania o piękno mowy polskiej, a w wypowiedziach stosować poprawną polszczyznę.

Uczeń posiada prawo do:
- poprawy każdej oceny niedostatecznej i dopuszczającej ze sprawdzianu oraz raz w semestrze ocenę dostateczną, dobrą i bardzo dobrą. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik sprawdzianu w ciągu 21 dni od daty oddania sprawdzianu.
- otrzymania za aktywność na lekcji „plus” (3 plusy = ocena bardzo dobra, 5 plusów = ocena celująca).
- zgłoszenia dwa razy w semestrze nieprzygotowania do lekcji (nieznajomość materiału z poprzedniej lekcji, brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego, materiałów dodatkowych, o które prosił nauczyciel). Nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku i powyżej dwóch mają wpływ na ocenę z przedmiotu.
- nie obrobienia zadania domowego dwa razy w semestrze. Brak zadania odnotowywany jest w dzienniku.

Sprawdzanie i ocenianie wiadomości:

Sprawdziany oceniane są zgodnie z przyjętymi w szkole normami ilościowymi, czyli przydziałem otrzymanych procentów na poszczególne oceny. Jednak sprawdzian pisemny dla osób z opinią o specjalnych potrzebach edukacyjnych oceniany jest według obniżonych kryteriów:

- 0 – 20 % ustalonej liczby punktów – ocena niedostateczna,
- 21 – 45 % ustalonej liczby punktów – ocena dopuszczająca,
- 46 – 70 % ustalonej liczby punktów – ocena dostateczna,
- 71 – 85 % ustalonej liczby punktów – ocena dobra,
- 86 – 94 % ustalonej liczby punktów – ocena bardzo dobra,
- 95 – 100 % ustalonej liczby punktów – ocena celująca,

Uczniowie oceniani będą za wypowiedzi ustne, zadania dodatkowe, aktywność na lekcji i pracę w grupach oraz zrealizowane projekty.
W ciągu każdego semestru uczniowie pisać będą: sprawdziany z poszczególnych działów, niezapowiedziane kartkówki z jednej lekcji.
Zasady oceniania ucznia o obniżonych możliwościach edukacyjnych:
a) ograniczenie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia,
b) wydłużenie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania lub ćwiczenia,
c) możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
d) wydłużenie czasu na nauczenie się partii materiału lub rozłożenie na mniejsze części
e) podczas odpowiedzi ustnych - zadawanie większej liczby prostych pytań zamiast jednego złożonego,
f) obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,
g) wykonanie pracy pod kierunkiem nauczyciela,

Wymagania po klasie VI i VII
Po zakończeniu realizacji programu uczeń klasy VI i VII powinien umieć:

- wykorzystywać właściwie poznane pojęcia historyczne
- sprawnie posługiwać się mapą
- w oparciu o kilka źródeł przygotować informacje na określony temat a następnie zaprezentować go klasie
- analizować z małą pomocą nauczyciela proste teksty źródłowe
- układać rozwinięty plan wydarzeń
- dokonywać selekcji materiału z podręcznika oraz innych źródeł wiedzy
- porównywać życie ludzi w różnych epokach i na tej podstawie formułować wnioski o
postępie cywilizacyjnym
- wyrażać szacunek dla dorobku minionych pokoleń
- przejawiać postawę patriotyczną przy zachowaniu pełnego szacunku dla ludzi innych
narodowości, kultur, religii, ras
- przedstawić przyczyny i skutki poznanych wydarzeń historycznych
- wskazać jakie są najważniejsze problemy, przed którymi stoi ludzkość w XXI wieku
- dostrzec negatywne zjawiska i wydarzenia XX wieku: wojny światowe, ludobójstwo,
obozy koncentracyjne, systemy totalitarne, jak również pozytywne, takie jak: postęp
naukowo-techniczny, rozwój demokracji, odrodzenie państwa polskiego
- opowiedzieć o najważniejszych aspektach życia ludzi w poszczególnych epokach
- omówić najważniejsze osiągnięcia naukowe i kulturalne poszczególnych epok,
wskazać te, z których korzystamy współcześnie
- rozróżnić podstawowe systemy religijne świata.

Szczegółowe kryteria oceniania w klasyfikacji śródrocznej i rocznej
Klasa VI i VII
Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:
- stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach
- samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko
- stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę (związki przyczynowo-skutkowe) i
podstawowe kategorie historyczne (czas, przestrzeń)
- posiada wiedzę wykraczającą poza treści wskazane programem nauczania
- wykazuje aktywną postawę podczas lekcji
- aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami.
- bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy i kolegów
- potrafi pracować samodzielnie
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- samodzielnie interpretuje fakty. Potrafi uzasadnić swoje stanowisko
- rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe i
podstawowe kategorie historyczne
- posiada wiedzę określoną programem nauczania
- wykazuje aktywną postawę podczas lekcji
- aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami
- potrafi pracować samodzielnie.

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania
- poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki
faktów historycznych (także przy pomocy nauczyciela)
- wyszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w zróżnicowanych typologicznie
źródłach wiedzy
- zasób nabytych wiadomości pozwala mu na samokształcenie
- jest aktywny podczas lekcji
- chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z kolegami.

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela
- posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem nauczania
- wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji
- posługuje się podstawowymi faktami, pozwalającymi w stopniu elementarnym
wypowiedzieć się o najistotniejszych wydarzeniach w historii Polski i świata
- potrafi umieścić je w czasie i przestrzeni
- rozumie pojęcia z zakresu problematyki społecznej

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela
- wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy
pomocy nauczyciela
- ma poważne braki wiedzy określonej programem nauczania, posiada jednak
minimalny zakres wiedzy umiejętności, dzięki którym jest w stanie, z pomocą
nauczyciela nadrobić zaległości
- wyraża chęć poprawy i współpracy z nauczycielem
- z pomocą nauczyciela umieszcza fakty w przestrzeni historycznej i daty na osi czasu
- podejmuje próby wypowiadania się o najistotniejszych wydarzeniach z historii Polski

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu nauczania
- wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu
- nie wyrażał woli poprawy uzyskanych ocen
- nie prowadził zeszytu
- nie odrabiał prac domowych

_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści