Przedmiotowy System Oceniania Klasa 4 - Szkoła

prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 4

PRZEDMIOTY > J. NIEMIECKI
język niemiecki

 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
1.
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego opracowano na podstawie:
-        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
-        Programu nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny. Wariant II.1 autorstwa Bożeny Niebrzydowskiej,
-        podręcznika i zeszytu ćwiczeń Wir smart. Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej.
Proponowany przedmiotowy system oceniania w zakresie nauczania języka niemieckiego należy stosować zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym System Oceniania.
2.
Ocenianie ma na celu:
-     informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych,
-     pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
-     zapobiegać niepowodzeniom,
-     motywować uczniów do dalszej pracy,
-     informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
3.
Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas lekcji organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć.
4.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych.
5.
Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace klasowe, kartkówki nauczyciel przedmiotu przetrzymuje do końca roku szkolnego. Udostępnia je zainteresowanym rodzicom w trakcie zebrań
z rodzicami lub indywidualnych konsultacji. Nauczyciel nie oddaje ich uczniom ani rodzicom do domu. Uczeń może obejrzeć swoją pracę w szkole.
6.
Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie
z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania.
7.
Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.
8.
W przypadku gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości, nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę.
9.
Przyjęto następującą skalę ocen:
niedostateczny ̵̶̵  1
dopuszczający ̵̶̵  2
dostateczny ̵̶̵  3
dobry  ̵̶̵  4
bardzo dobry ̵̶̵  5
celujący ̵̶̵  6
Do zapisywania stopni cząstkowych stosuje się skalę poszerzoną o znaki „+” i „–”, w celu motywowania ucznia do zdobycia wyższej oceny.
10.
Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
11.
W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń ma prawo być zwolniony przez nauczyciela
z bieżącej formy sprawdzania i oceniania.
12.
Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
13.
Terminy prac klasowych (testów) oraz niezapowiedzianych kartkówek nie będą ulegały zmianie.
14.
Nauczyciel zapowiada test z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje ołówkiem w dzienniku jego termin. Kartkówki są niezapowiedziane i obejmują materiał najwyżej z trzech ostatnich lekcji. Trwają one 10-15 minut. Uczeń nie może poprawiać oceny z kartkówki.
15.
Nauczyciel powinien poprawić testy, ocenić i oddać je uczniom w ciągu dwóch tygodni od momentu ich napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu oddania prac pisemnych. Nauczyciel nie może przeprowadzić innych sprawdzianów, dopóki nie zostanie oddana uczniom wcześniej napisana praca.
16.
Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku.
17.
Uczeń ma obowiązek oddać w terminie zadane do wykonania prace pisemne (inne niż
w zeszycie przedmiotowym lub książce ćwiczeń).
18.
Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę.
19.
Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole
(1 tydzień i dłużej).
20.
Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany.
21.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
22.
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w sposób schludny i przejrzysty, systematycznie notując notatki z lekcji. Zadania domowe (inne niż w zeszycie przedmiotowym lub książce ćwiczeń) mogą być oddawane na kartkach.
23.
Za każdy brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus”, pod warunkiem, że wcześniej zgłosi ten fakt nauczycielowi. W przeciwnym wypadku otrzymuje „1”. Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną.
24.
Uczeń otrzymuje również ocenę za aktywność w skali od 1 do 6. Oceniając aktywność ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę przygotowanie do zajęć i pracę na lekcji. Ocenę
z aktywności można również uzyskać, gromadząc plusy (suma pięciu plusów to ocena bardzo dobra). Dodatkową ocenę z aktywności uczeń otrzymuje za udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.
26.
Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia. Nauczyciel, ustalając ocenę semestralną lub roczną, bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe. Oceny z prac pisemnych (testy, kartkówki), odpowiedzi ustnych i aktywności są ocenami decydującymi.
27.
Nauczyciel systematycznie dokumentuje osiągnięcia i postępy uczniów. Fakt ten odnotowuje na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszytach przedmiotowych uczniów.
II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU  
    NIEMIECKIM ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA
1. Odpowiedź ustna – na każdej lekcji nauczyciel odpytuje wybranego ucznia z materiału obejmującego trzy ostatnie jednostki lekcyjne. Na materiał składają się zazwyczaj: krótkie rozmówki, dialogi, opisy obrazków, słownictwo i reguły gramatyczne. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na wymowę. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi. Musi to jednak zrobić od razu na następnej lekcji.
2. Praca klasowa (test sprawdzający) – po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza opanowanie materiału przez ucznia za pomocą pracy klasowej. Praca klasowa jest zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i trwa całą lekcję. Jej data zaznaczona jest w dzienniku. Ocena z pracy klasowej podlega poprawie w ustalonym przez nauczyciela terminie. W ciągu semestru przewidziane są średnio 3 testy sprawdzające.
3. Kartkówki – nauczyciel nie zapowiada kartkówek. Obejmują one materiał najwyżej z trzech ostatnich lekcji (głównie nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne). Kartkówka trwa 10-15 minut. Ocen z kartkówek uczniowie nie poprawiają. W ciągu semestru przewidzianych jest od 3 do 5 kartkówek.
4. Aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe – wymienione aspekty oceniane są
w skali od 1 do 6. Brak aktywności również jest oceniany. Ocenę z aktywności można również uzyskać, gromadząc plusy np. za dodatkowe zadania.
5. Zadania domowe (zadania w książce ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym) – za brak zadania uczeń otrzymuje „–”, pod warunkiem, że zgłosi ten fakt nauczycielowi przed lekcją. W innym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Czytanie – nauczyciel sprawdza umiejętność czytania tekstów w języku niemieckim. Są to zazwyczaj teksty w podręczniku, książce ćwiczeń, czasami – teksty dodatkowe realizowane przez nauczyciela. Ocenę z czytania uczeń otrzymuje raz w semestrze.  
7. Prace projektowe – w celu zoptymalizowania obiektywności oceny pracy projektowej nauczyciel może zastosować następujące kryteria punktowe:
Strona graficzna – maks. 3 punkty
3 punkty – praca wykonana bardzo starannie
2 punkty – praca wykonana starannie
1 punkt – praca niestaranna
0 punktów – niewykonanie pracy
Prezentacja – maks. 3 punkty
3 punkty – efektowna technika prezentacji
2 punkty – prezentacja poprawna
1 punkt – prezentacja zadawalająca
0 punktów – prezentacja niezadawalająca
Proponowana skala oceny projektów:
6 punktów – celujący
5 punktów – bardzo dobry
4 punkty – dobry
3 punkty – dostateczny
2 punkty – dopuszczający
III.    PROCENTOWA SKALA OCEN PRAC PISEMNYCH WG
           PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ. II ETAP EDUKACYJNY.  WARIANT II.1 AUTORSTWA  BOŻENY NIEBRZYDOWSKIEJ
Ocenianie kartkówek
100%-98% - celujący
97%-90% - bardzo dobry
89%-80% - dobry
79%-65% - dostateczny
64% -50% - dopuszczający
49% -0% - niedostateczny
Ocenianie sprawdzianów
100%-96% - celujący
95%-86% - bardzo dobry
85%-71% - dobry
70%-56% - dostateczny
55% -40% - dopuszczający
39% -0% - niedostateczny
IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA    
      POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN   
      KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Stopień celujący
Uczeń:
-        operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
-        wykracza wiadomościami poza program,
-        rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę, ogląda programy TV w języku niemieckim i korzysta
z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
-        jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego,
-        w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
-     opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,
-     bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
-     bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
-     w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych,
-     czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,
-     potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy.
Stopień dobry
Uczeń:
-     nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadań,
-     dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
-     dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
-     w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
-     dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
-     samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy.
Stopień dostateczny
Uczeń:
-     nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela),
-     rozumie proste polecenia nauczyciela,
-     rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
-     w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
-     czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
-     w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.  
Stopień dopuszczający
Uczeń:
-     ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,
-     odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
-     w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
-     w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
-     czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,
-     odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni
i interpunkcji.
Stopień niedostateczny
Uczeń:
-                   nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
-                   nie potrafi przekazywać informacji,
-                   nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
-                   nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
-                   nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
-                   nie umie poprawnie budować prostych zdań,
-                   operuje bardzo ubogim słownictwem,
-                   nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy zdobytych z przedmiotu ocen.
V. Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka
niemieckiego
Stopień celujący
Uczeń:
-                   operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
-                   wykracza wiadomościami poza program,
-                   rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę i ogląda programy TV w języku niemieckim, korzysta
z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
-                   w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
-                 bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
-                 bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
-                 w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych,
-                 czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,
-                 potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy ortograficzne.
Stopień dobry
Uczeń:
-                  dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
-                  dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
-                  w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
-                  dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
-                  samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne.
Stopień dostateczny
Uczeń:
-          rozumie proste polecenia nauczyciela,
-          rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
-          w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
-          czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
-          w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.
Stopień dopuszczający
Uczeń:
-          odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
-          w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
-          w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
-          czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego,
-          odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni
i interpunkcji,
-          wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem pisanym i czytanym.
Stopień niedostateczny
Uczeń:
-          nie potrafi przekazywać informacji,
-          nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
-          nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
-          nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
-          nie umie poprawnie budować prostych zdań,
-          operuje bardzo ubogim słownictwem,
-          pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają komunikację.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA  NIEMIECKIEGO
W KLASIE  IV
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Na ocenę dopuszczającą (2)
 1. rozumienie     ze słuchu
Uczeń:
-        rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu,
-        prawidłowo reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela w języku obcym,
-        rozumie krótkie i łatwe teksty zgodne z tematyką programową,
 1. mówienie
Uczeń:
-        wita się i żegna z rówieśnikiem,
-        przedstawia się,
-        zna liczebniki główne,
-        zna nazwy członków rodziny,
-        mówi, że ma rodzeństwo lub że jest jedynakiem,
-        zna niektóre przymiotniki charakteryzujące osobę,
-        rozróżnia pytania kierowane do rówieśnika i osoby dorosłej,
-        zna nazwy niektórych pomieszczeń w domu,
-        zna nazwy niektórych mebli i przedmiotów codziennego użytku,
-        pyta rówieśnika i osobę dorosłą o samopoczucie, mówi sam jak się czuje, zna określenia do wyrażania samopoczucia,
-        zna nazwy niektórych napojów,
-        zna nazwy niektórych zwierząt domowych oraz nazwy pożywienia dla nich,
-        zna czasowniki sprechen i kommen,
 1. czytanie
Uczeń:
-        czyta krótki tekst z podręcznika, korzystając z pomocy nauczyciela,
-        wyszukuje określone informacje w tekście (rozwija swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem) często przy pomocy nauczyciela,
-        łączy obrazek z tekstem,
 1. pisanie
Uczeń:
-        przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom,
-        zapisuje poprawnie poznane struktury,
-        układa zdania z rozrzuconych elementów i poprawnie je zapisuje przy pomocy nauczyciela.
Na ocenę dostateczną (3)
 1. rozumienie     ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
-        rozumie krótkie zdania, krótkie, nieskomplikowane teksty,
-        rozpoznaje liczebniki,
-        wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, często przy pomocy nauczyciela,
 1. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
-        zna więcej słów do danego bloku tematycznego,
-        poprawnie wymawia poznane słownictwo,
-        pyta o wiek,
-        mówi, ile ma lat,
-        stosuje przyimek von,
-        rozróżnia rodzajniki określone i nieokreślone,
-        poprawnie stosuje zaimek dzierżawczy mein i dein,
-        zna odmianę czasownika sein,
-        poprawnie stosuje zaimki osobowe,
-        charakteryzuje osobę za pomocą przymiotników,
-        pyta o numer telefonu,
-        potrafi podać swój numer telefonu,
-        pyta koleżankę, gdzie mieszka,
-        udziela informacji o swoim miejscu zamieszkania,
-        odpowiada ustnie na proste pytania,
-        pyta o adres zamieszkania i adres e-mail,
-        udziela informacji o miejscu zamieszkania i adresie e-mail,
-        pyta, gdzie znajduje się dane miasto,
-        opisuje pomieszczenia w domu, używając przymiotników,
-        pyta o wygląd danego pomieszczenia,
-        pyta o konkretne przedmioty w celu ich rozpoznania i odpowiada (twierdząco
i przecząco) na takie pytania,
-        zna formy przeczące kein i nicht,
-        proponuje coś do picia,
-        stosuje formę möchte-,
-        pyta rówieśnika, czy ma zwierzę i odpowiada na takie pytanie,
-        zna przyimki in i aus,
-        pyta o pochodzenie danej osoby i odpowiada na takie pytanie,
-        pyta rówieśnika, w jakim języku mówi,
-        zna nazwy niektórych państw oraz języków używanych w danych krajach,
 1. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
-        wyszukuje określone informacje w tekście czytanym z pomocą nauczyciela,
-        poprawnie czyta dłuższy tekst na głos, korzysta z pomocy nauczyciela,
-        stosuje zasady interpunkcji,
 1. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
-        uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami,
-        układa i zapisuje zdania wg schematu,
-        zapisuje liczebniki,
-        wypełnia formularz z danymi osobowymi.
WYMAGANIA PONADODSTAWOWE:
Na ocenę dobrą (4)
 1. rozumienie     ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
-        rozumie pełną wypowiedź nauczyciela i kolegów na tematy objęte programem,
-        wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, niekiedy z pomocą nauczyciela,
-        selektywnie rozumie podany tekst.
 1. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
-        ma większy zasób słownictwa,
-        konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat bez popełniania rażących błędów,
-        nawiązuje i podtrzymuje dialog z kolegą/koleżanką,
-        tworzy pytania do odpowiedzi i poprawnie je wymawia,
-        zna zasady tworzenia pytań przez inwersję i swobodnie je stosuje,
-        opowiada o swojej rodzinie,
-        pyta rówieśnika, ile osób jest w jego rodzinie i sam udziela takiej informacji,
-        pyta, gdzie mieszkają różne osoby.
 1. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
-        czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad czytania
i interpunkcji,
-        wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, tylko niekiedy z pomocą nauczyciela.
 1. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
-        pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bez rażących błędów,
-        poprawnie wykonuje proste działania matematyczne i zapisuje je,
-        formułuje krótką wypowiedź pisemną na temat swojej rodziny i ulubionego zwierzęcia.
Na ocenę bardzo dobrą (5)
 1. rozumienie     ze słuchu
Uczeń:
-        globalnie rozumie podany tekst,
-        prawidłowo wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym,
-        rozumie w większości wypowiedzi nauczyciela na tematy objęte programem,
-        rozumie wszystkie ważne informacje w tekście słuchanym.
 1. mówienie
Uczeń:
-        formułuje dłuższą wypowiedź,
-        logicznie buduje odpowiedzi na zadane pytania dotyczące upodobań telewizyjnych,
-        nie korzysta z gotowych schematów i rozwiązań,
-        w wypowiedziach ustnych poprawnie stosuje poznane słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne,
-        zna nazwy ważniejszych miast krajów niemieckojęzycznych, pokazuje je na mapie,
-        poprawnie stosuje rodzajnik określony i nieokreślony, formy przeczące i zaimki osobowe,
-        samodzielnie wykonuje ćwiczenia leksykalno-gramatyczne,
-        opowiada o ulubionym zwierzęciu,
-        zna i poprawnie stosuje zaimek bezosobowy man,
-        formułuje krótką wypowiedź na temat swojej osoby.
 1. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
-        czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad czytania i interpunkcji,
-        wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, tylko niekiedy z pomocą nauczyciela.
 1. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
-        pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bez rażących błędów,
-        formułuje krótką wypowiedź pisemną na temat swojej rodziny, zwierząt domowych, swojej osoby,
-        uzupełnia tekst z lukami podanymi wyrazami,
-        układa dialogi z podanych zdań,
-        przyporządkowuje do siebie pary zdań,
-        zapisuje poprawnie liczebniki bez pomocy nauczyciela.
Na ocenę celującą (6)
Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, swobodnie operuje poznanym słownictwem.
_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści