Procedura ewakuacji szkoły - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
Procedura ewakuacji szkoły

Cel procedury
Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów
i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia.
I.                  Przedmiot i zakres stosowania procedury
1. Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialność osób realizujących niezbędne działanie, począwszy od stwierdzenia wystąpienia symptomów wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów, nauczycieli i pracowników z budynku.
    Ewakuację szkoły przeprowadzają:
 dyrektor szkoły
 upoważniony nauczyciel
II.               Podstawy uruchomienia procedury
1. Pożar.
    Gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami.
2. Zamach terrorystyczny.
Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego.
3. Zagrożenie NSCH.
Jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut.
4. Zagrożenie katastrofą budowlaną.
5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej.
6. Inne.
III. Sposób ogłoszenia alarmu – sygnały alarmowe
1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach wewnętrznego systemu alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznej urządzeń głośno mówiących.
2. W każdym przypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy komunikat słowny EWAKUACJA oraz ciągły sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty.  
3. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się na terenie szkoły.
4. Ewakuację należy przeprowadzić w sposób zorganizowany, kierując się ustaleniami procedury i aktualnie zaistniałą sytuacją.
 
IV. Przydział obowiązków i organizacja działania.
1. Woźny
W godzinach pracy szkoły:
Treść otrzymanej informacji o zagrożeniu przekazuje do:
a)      dyrektora szkoły
b)      sekretariatu
c)      pokoju nauczycielskiego
d)     otwiera drogi ewakuacyjne

Po godzinach pracy szkoły:
W pierwszej kolejności otwiera drogi ewakuacyjne i powiadamia specjalistyczne służby ratownicze (stosownie do zagrożenia) a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu kierownictwo szkoły.
2. Sekretariat szkoły
Zgodnie z decyzją dyrektora szkoły powiadamia:
Służbę dyżurną Policji ...........nr tel. 997
Służbę dyżurną Państwowej Straży Pożarnej ............. nr tel. 998
Pogotowie Ratunkowe ..............nr tel. 999
Inne służby w zależności od potrzeb
Nadzoruje  zabezpieczenie i ewakuację ważnego mienia, dokumentów, pieczęci, itp.
 
3. Dyrektor szkoły
 Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji pełnej lub częściowej.
 Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze.
 Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.
 Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji,
w szczególności: transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych.
 Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych.
 Organizuje akcję ratowniczą.
 Zarządza ewakuację samochodów.
 Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia.
 Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.
4. Wychowawcy klas
 Ogłaszają alarm dla uczniów.
 Nadzorują przebieg ewakuacji.
 Wyprowadzają uczniów z budynku szkoły.
 Nadzorują zabezpieczenie i ewakuację ważnego mienia i dokumentów.
 Wyłączają i zabezpieczają wszystkie urządzenia elektryczne.
 Zamykają okna w salach.
 Informują woźnego o opuszczeniu sal lekcyjnych.
5. Nauczyciel dyżurny
 Nadzoruje ewakuację samochodów.
 Przekazuje na miejsce ewakuacji informację o jej zakończeniu.
 
6. Pracownicy zatrudnieni w szkole
 Pomagają przy ewakuacji uczniów.
 W każdym przypadku wymagającym ewakuacji postępują zgodnie z planem ewakuacji szkoły.
 Ewakuują się drogami ewakuacyjnymi określonymi w instrukcji przebiegu ewakuacji.
 W przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego (NSCH),
w zależności od zaistniałej sytuacji, postępują zgodnie z zaleceniami (pozostają
na miejscu lub ewakuują się).
 Informują woźnego o opuszczeniu pomieszczeń szkoły.
V. Ogólne zasady ewakuacji w szkole.
1.      Szczegółowy plan ewakuacji znajduje się na każdym piętrze w budynku szkolnym oraz
w załączniku do powyższej instrukcji.
2.      Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się i zgodnego z nim postępowania.
3.      Alarm rozpoczyna się ciągłym dzwonkiem trwającym trzy minuty oraz komunikatem słownym EWAKUACJA, podobnie brzmi zakończenie alarmu.
4.      W pierwszej kolejności ewakuacji podlegają uczniowie, kolejność ewakuacji uczniów uzależniona jest od miejsca wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Najpierw ewakuujemy najmłodszych i najbardziej potrzebujących pomocy.
5.      Młodzież i nauczyciele opuszczają sale lekcyjne, zabierają przedmioty przyniesione
ze sobą, bez odzieży wierzchniej pozostawionej w szatni.
6.      Uczniowie przebywający na I piętrze w ewakuowani są boczną klatką schodową oraz główną klatką schodową na  boisko szkolne.
9.      Uczniowie przebywający  w sali gimnastycznej oraz pomieszczenia przy sali gimnastycznej ewakuowani są korytarzem do wyjścia głównego na boisko szkolne.
10.  Uczniowie przebywający w pomieszczeniach piwnicznych
(szatnie i pracownia plastyczna), ewakuowani są korytarzem do wyjścia głównego, na boisko szkolne. (pracownia informatyczna) do wyjścia bocznego. Ewakuację przeprowadzają pracownicy szkoły.
11.  Ewakuację prowadzą nauczyciele mający lekcje w poszczególnych salach.
12.  Każdy nauczyciel odpowiedzialny za przebieg ewakuacji na swoim odcinku
ma obowiązek powiadomić o zakończeniu ewakuacji i jej przebiegu.
13.  Po wyprowadzeniu uczniów z budynku szkolnego na zewnątrz oraz z dziedzińca szkolnego, wszystkie klasy ustawiają się na końcu boiska.
14.  Nauczyciele nie zamykają sal lekcyjnych, pozostawiają klucze w drzwiach.
15.  Opiekunowie dokładnie sprawdzają, czy nie pozostał w nich żaden uczeń,
16.  Każdy nauczyciel opiekuje się uczniami klasy, z którymi w danym momencie ma lekcje,
aż do odwołania alarmu.
17.  Uczący zabezpiecza dokumentację i dzienniki szkolne zabierając je ze sobą.
18.  Właściciele samochodów parkujących przed szkołą zobowiązani są do zabrania pojazdów w bezpieczne miejsce.
19.  Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły powinni czekać na odwołanie alarmu
w bezpiecznej odległości czyli około 50 m od budynku szkoły.
20.  Po uzyskaniu zgody kierującego akcją ewakuacyjną dyżurni klas wraz z opiekunem mogą odebrać płaszcze z szatni dla całej klasy.
VI. Drogi ewakuacyjne
1.      Droga ewakuacyjna  I piętra – załącznik nr 1
3.      Droga ewakuacyjna pomieszczeń parteru – załącznik nr 2
4.      Droga ewakuacyjna pomieszczeń piwnicznych – załącznik nr 3
 
VII. Postanowienia końcowe
 Osoba kierująca ruchem podczas ewakuacji – dyrektor szkoły, Dariusz Cecuła, Aleksandra Moritz.
 Osoba pozostająca na terenie szkoły do czasu otrzymania innych dyspozycji – woźny/na.
VIII. Podstawa prawna
1. Ustawa o ochronie p.poż
2. Rozporządzenie w prawie OC


Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści