o szkole - Szkoła

prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

o szkole

O SZKOLE
Nasi nauczyciele dysponują bogatym zestawem  najnowszych środków dydaktycznych, od najprostszych ciekawych zabawek  logicznych, map, plansz, mikroskopów, poglądowych pomocy dydaktycznych  do nauczania biologii, geografii, fizyki, sprzętu audiowizualnego dp  sprzętu komputerowego. Wszystkie klasy wyposażone są w tablice  multimedialne.
Szkoła pracuje od 25 lat. Jest jedną z pierwszych niepublicznych szkół w Łodzi. Nasi uczniowie i nauczyciele są laureatami wielu olimpiad
i prestiżowych konkursów.  Wyniki sprawdzianów i egzaminów  zewnętrznych lokują szkołę w gronie najlepszych łódzkich szkół. Wielu  absolwentów szkoły studiuje na prestiżowych uczelniach w Polsce i za  granicą.
Wszyscy nauczyciele  posiadają bardzo dobre przygotowanie formalne i merytoryczne. Wielu  nauczycieli wzbogaca swoją wiedzę na studiach podyplomowych.  Szkoła  jest podstawowym miejscem pracy naszych nauczycieli.

Dyrektor szkoły -   zdobył gruntowną wiedzę o systemie oświaty i skutecznych metodach  nauczania pracując wiele lat w łódzkich szkołach oraz na stanowisku  starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi.  Przed  założeniem szkoły zapoznał się z programami nauczania i stylem pracy  szkół niemieckich w Stuttgarcie, Ludwigsburgu i Wertcher , komunalnej  szkoły duńskiej w Glamsbierg oraz niemieckojęzycznej szkoły w San  Sebastian.

nasza oferta

- klasy 14 - 16 osobowe
- wysoki poziom nauczania (potwierdzony bardzo dobrymi wynikami zewnętrznych  sprawdzianów i      egzaminów)
- język angielski - 5 godzin w tygodniu w klasach od pierwszej do trzeciej, 4 godziny w klasach od  czwartej do szóstej
- język niemiecki 3 godziny w tygodniu w klasach od czwartej do szóstej
- informatyka od klasy pierwszej
- robotyka (programowanie minirobotów) w klasie III i w klasie V
- szachy w klasie V
- retoryka w klasie VI
- pływalnia i gimnastyka korekcyjna
- dodatkowe godziny języka polskiego i matematyki
- w klasach I - III uczniowei odrabiają lekcje w szkole
-  liczne koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, przyrodnicze,  matematyczne, informatyczne,    sportowe, taneczne, szachowe, j.  angielskiego, historyczne, dziennikarskie, teatr w j.    niemieckim.
- zajęcia świetlicowe ( świetlica od godz. 7.00 do 8.50 i od zakończenia zajęć do 17.30)
- zajęcia wyrównawcze
- wycieczki klasowe i rajdy,   kolonie letnie i zimowiska, zajęcia logopedyczne, naukę gry na pianinie

Uczestniczymy w programie "Owoce i warzywa w szkole".

OBRAZ SZKOŁY
Obraz szkoły - wypis z raportu z ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi
   
            Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka mieści się w wolnostojącym budynku przy ulicy Deotymy 7 w Łodzi. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole zainstalowany jest monitoring, a teren jest ogrodzony. Na placu znajdującym na tyłach budynku szkolnego urządzono plac zabaw i założono ogródek szkolny, który pielęgnowany jest przez uczniów. Szkoła jest kameralna, ukierunkowana na wysoki poziom nauczania, atmosferę pracy, zaufania i bezpieczeństwa. W szkole stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów, panuje w niej atmosfera sprzyjająca uczeniu się oparta na dobrych relacjach, których podstawą jest szacunek do drugiego człowieka. Nauczyciele dostosowują metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, kształtują u nich umiejętność uczenia się, motywują i wspierają ich w trudnych sytuacjach. Stosowane
metody pracy z uczniami skutkują uzyskiwaniem przez nich najwyższych wyników sprawdzianów zewnętrznych (w roku 2015 roku szkoła osiągnęła najlepszy wynik w Łodzi z części matematycznej sprawdzianu po szóstej klasie, w 2016 roku uczniowie zajęli drugie miejsce w Łodzi.
Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych, czują się w szkole bezpiecznie, współorganizują i biorą udział w imprezach szkolnych, aktywnie pracują w samorządzie, czują się współgospodarzami i współorganizatorami podejmowanych w szkole inicjatyw. Szkoła współpracuje z Otto Hahn Gymnasium w Dinslaken i szkołą w Bad Friedrichshall w Niemczech, gdzie prezentowane są przedstawienia teatralne w języku niemieckim. W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w tym: koło polonistyczne, dziennikarskie, teatralne, teatr w języku niemieckim, koło plastyczne, informatyczne, miłośników historii, przyrodnicze, turystyczne, matematyczne, szachowe, sportowe, taneczne i bajkowe. Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach. Do planu lekcji wprowadzone zostały godziny robotyki w klasie trzeciej, godziny szachów w klasie piątej i godziny retoryki w klasach szóstych, dodatkowe godziny z matematyki, języka polskiego oraz języków obcych. Organizowane są dni klas dające uczniom okazję do autoprezentacji i przedstawienia swoich zainteresowań i pasji. Dodatkowo
odbywają się spotkania indywidualne z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych. Rodzice i uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez Politechnikę i Uniwersytet Łódzki, Planetarium, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (zajęcia informatyczne, chemia) SGH-Warszawa. Uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć z języka angielskiego.
Organizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe (piłka nożna, zajęcia taneczne, judo). Uczniowie wymagający wsparcia otrzymują, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, pomoc adekwatną do zdiagnozowanych potrzeb.


Ostatnia aktualizacja:
_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści