Koło polonistyczne - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Koło polonistyczne

Zajęcia prowadzi p. Honorata Szadkowska
Plan pracy kołka polonistycznego w roku szkolnym 2018/2019


Plan pracy koła polonistycznego dla gimnazjalistów i uczniów klas VII szkoły podstawowej
Zajęcia kółka polonistycznego przeznaczone są dla uczniów uzdolnionych humanistycznie, którzy przygotowują się do  Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego . Uczestnicy koła w ramach zajęć poszerzają swoją wiedzę z zakresu literatury, nauki o języku, kultury i mediów w oparciu o zalecane treści umieszczone w regulaminie wspomnianego konkursu. Ugruntowują także  wiedzę zdobytą na zajęciach języka polskiego. Przygotowują się również do  artystycznych konkursów szkolnych i międzyszkolnych.  Umiejętności wyniesione z zajęć uczniowie utrwalają samodzielnie, starannie wykonują zlecone do domu zadania, umieją je oceniać, wskazując zalety i wady.  Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadomie posługiwać się językiem.  Wszystkie wiadomości teoretyczne prezentowane są tak, aby wykazać ich praktyczną przydatność.
Tematyka zajęć
1. Zapoznanie się z regulaminami konkursów, wskazanie potrzebnej lektury.
2. Fleksja- temat i końcówka. Części mowy odmienne i nieodmienne.
3. Osobliwości w odmianie części mowy. Koniugacja i deklinacja.
4. Określanie form gramatycznych wyrazów.
5. Budowa zdania pojedynczego- części zdania.
6. Wypowiedzenia współrzędnie złożone.
7. Wypowiedzenia podrzędnie złożone.
8. Analiza wypowiedzenia wielokrotnie złożonego.
9. Wyraz podstawowy, wyraz pochodny, wyrazy złożone- słowotwórstwo.
10. Znaczenie dosłowne i przenośne wyrazu, wyrazy bliskoznaczne i pokrewne, zapożyczenia.
11. Treść i zakres wyrazu, akcent wyrazowy.
12. Związki frazeologiczne.
13. Zróżnicowanie słownictwa- stylizacje językowe.
14. Komunikacja językowa, poprawność ortograficzna i językowa.
15. Rodzaje błędów językowych.
16. Analiza i interpretacja utworu lirycznego.
17. Środki stylistyczne.
18. Gatunki liryczne.
19. Ćwiczymy się w rozprawce.
20. Gatunki epickie.
21. Redagujemy charakterystykę i charakterystykę porównawczą.
22. Gatunki dramatyczne i mieszane.
23. Ćwiczymy opis, opowiadanie i sprawozdanie.
24. Omawiamy wydarzenia kulturalne i poznajemy miejsca kultury w naszym mieście.
25. Omawiamy i analizujemy lektury konkursowe.
26. Ćwiczymy nasze wypowiedzi ustne.
27. Prezentujemy twórczość ulubionego pisarza, poety, reżysera.
28. Dzieło filmowe-budowa.
29. Dzieło teatralne- struktura.
30. Bogacimy słownictwo.
31. Style wypowiedzi- ćwiczenia.
32. Moja ulubiona powieść.
33. Mój ulubiony film.
34. Podsumowanie zajęć.
Przewidywane osiągnięcia
1. Sukces podczas rejonowego lub wojewódzkiego etapu konkursu; otrzymanie tytułu finalisty lub laureata.
2. Rozwój wiedzy i umiejętności w dziedzinie:
a) mówienia, słuchania, czytania i pisania:
- budowanie wypowiedzi mówionych i pisanych zgodnie z intencją i okolicznościami (w związku z sytuacjami życiowymi i lekturą)
- rozpoznawanie i tworzenie wypowiedzi informujących, opisujących, wartościujących oraz służących wyrażaniu opinii, przekonywaniu i uzasadnianiu poglądów
- posługiwanie się różnymi odmianami polszczyzny (zwłaszcza ogólną - mówioną i pisaną) w zależności od sytuacji
- rozpoznawanie i rozumienie założeń komunikacji (sytuacje, emocje, oceny) oraz przewidywanie skutków wypowiedzi i dyskutowanie ich etycznego wymiaru (np. szczerość - nieszczerość, kłamstwo, manipulacja, agresja słowna, brutalność w zachowaniach językowych
- dokonywanie celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie poprawiania i parafrazowania tekstów własnych i cudzych (m. in. streszczania, skracania, rozwijania, przekształcania stylistycznego)
- dokonywanie intersemiotycznego przekładu treści obrazowych i akustycznych na wypowiedzi ustne i pisemne
-operowanie strukturami gramatycznymi odpowiednio do sytuacji i kontekstu wypowiedzi oraz wyjaśnianie wpływu użytych form na jej klarowność i spójność
- usprawnianie operacji zdaniotwórczych; celowe i dwukierunkowe przekształcanie wypowiedzeń: zdanie - równoważnik, zdanie pojedyncze - złożone, konstrukcje czynne - bierne.
b) samokształcenia:
-poszukiwanie informacji w różnych źródłach
-dokumentowanie, notowanie, selekcja i przechowywanie informacji
-rozumne korzystanie ze środków masowego przekazu.
c) Odbioru tekstów kultury:
- dostrzeganie i komentowanie swoistych właściwości poznawanych utworów literackich i tekstów kultury oraz określanie funkcji zaobserwowanych środków wyrazu
-posługiwanie się w sposób naturalny i funkcjonalny w trakcie rozważania problematyki utworów poznawanymi pojęciami i terminami literackimi i kulturowymi
- dostrzeganie uniwersalności doświadczeń, przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych w dzieła z różnych okresów i kręgów kulturowych (zwłaszcza tradycji biblijnej, antycznej, dworsko-rycerskiej, patriotycznej, społecznikowskiej)
- porównywanie tworzywa literatury i innych dzieł sztuki
-omawianie i interpretowanie utworów w różnych zestawieniach kontekstualnych
- twórcze, wyrastające z postaw ludycznych, emocjonalnych i estetycznych wykonywanie utworów (bądź ich fragmentów) w żywym słowie lub w formach teatralnych
-rozpoznawanie wartości w utworach oraz próby ich oceny na tle własnego świata wartości
-samodzielne, krytyczne ustosunkowanie się do obserwowanych zjawisk kultury; formułowanie, uzasadnianie i obrona w dyskusji (także na piśmie) własnych punktów widzenia, pomysłów interpretacyjnych i opinii o utworach
-dostrzeganie związku utworów z biografiami twórców i czasem historycznym.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści