Koło fizyczne - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Koło fizyczne

Zajęcia prowadzi p. Janina Jakubowska
Plan pracy kołka  dla gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019
Kółko fizyczne
Zajęcia przeznaczone są  dla uczniów  którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu fizyki. Umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań. W czasie zajęć, uczniowie będą utrwalać i poszerzać swoją wiedzę zdobytą podczas lekcji fizyki. Będą uczyć się systematyczności, współdziałania w grupie oraz nabiorą większej pewności siebie. Wiedza zdobyta na dodatkowych zajęciach z fizyki pozwala na dobre przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, jak również do kwietniowego egzaminu z przedmiotów przyrodniczych.
I  Cele nauczania:
• Pogłębianie wiedzy z fizyki.
• Rozbudzanie zainteresowań fizyką
• Wyzwalanie postawy badawczej
• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
• Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu zjawisk lub rozwiązywania prostych i złożonych zadań obliczeniowych
II Metody pracy na zajęciach koła
Na zajęciach uczniowie będą rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby uczeń mógł samodzielnie zdobywać wiedzę i ją prezentować np. wykonując doświadczenia.
Aby zajęcia były bardziej atrakcyjne i urozmaicone, należy stosować różnorodne metody pracy:
1. Praca w grupach
2. Dyskusja dydaktyczna
3. Burza mózgów
4. Obserwacja i doświadczenie uczniowskie
5. Praca z książką i innymi źródłami wiedzyTREŚCI
1. Kinematyka.
• ruchy jednostajne i niejednostajne, prędkość średnia i chwilowa
• ruch jednostajnie przyśpieszony i jednostajnie opóźniony
2. Dynamika.
• zasady dynamiki, siła jako wielkość wektorowa
• składanie sił, ruch ciała z tarciem, siła tarcia
3. Pęd, zasada zachowania pędu.
• pojęcie pędu, zasada zachowania pędu
4. Energia wewnętrzna.
• ciepło właściwe substancji, ciepło parowania, ciepło topnienia w temperaturze wrzenia
• bilans cieplny
5. Praca, moc, energia.
• pojęcia pracy, mocy, energii potencjalnej i kinetycznej
• zasada zachowania energii mechanicznej
• sprawność elektrowni wodnej
6. Ciśnienie i siła wyporu.
• pojęcie ciśnienia, prawo Pascala, prawo Archimedesa
• pływanie ciał, siła wyporu, zależność ciśnienia w cieczach od głębokości
• gęstość ciał, przeliczanie jednostek gęstości
7. Elektrostatyka.
• atomy, jony, wiązania metaliczne
• sposoby elektryzowania ciał, prawo Coulomba
8. Elektryczność.
• napięcie i natężenie prądu, ładunek elektryczny, praca i moc prądu
• opór obwodu opór właściwy, prawo Ohma
• prawo Kirchhoffa, połączenia szeregowe i równoległe odbiorników
9. Magnetyzm.
• pole magnetyczne przewodnika z prądem, siła elektrodynamiczna
• indukcja elektromagnetyczna
10.Drgania i ruch falowy.
• fala podłużna i poprzeczna
• powstawanie i rozchodzenia się dźwięków
11.Optyka.
• zjawiska związane ze światłem, zwierciadła
• soczewki i ich zastosowanie
• widmo światła, dualizm korpuskularno- falowy.

Tematyka zajęć

1. Zebranie organizacyjne:
• zapisy członków,
• zapoznanie z projektem planu pracy,
• omówienie wymagań do konkursów

2.  Zjawisko ruchu w przyrodzie:
• doświadczenia - ruchy jednostajne i przyśpieszone prostoliniowe,

3. Obliczanie zadań i problemów z kinematyki ( 2 spotkania).


4. Podstawy mechaniki w doświadczeniach
• proste eksperymenty potwierdzające zasady dynamiki,

5. Słynni fizycy - twórcy mechaniki klasycznej.
• sylwetki Galileusza i I. Newtona,
• wektor siły i jego cechy,
7. Zadania i problemy z dynamiki.
(2 spotkania)

8. Zasada zachowania pędu.
• znaczenie zasad w fizyce,
• doświadczenia,
• zadania.

10. Zadania różne łączące ruch i jego przyczyny.

11. Energia wewnętrzna ciał:
• doświadczenia,
• przemiany energii,
• przekazywanie ciepła.

12. Zadania i problemy związane z przekazywaniem energii wewnętrznej -  bilans cieplny( 2 spotkania).


13. Praca, moc, energia:
• przemiany energii w przyrodzie,
• zasada zachowania energii,
• rozwiązywanie zadań i problemów.14. Ciśnienie i siła wyporu( 2 spotkania):
• proste doświadczenia,
• sylwetka B. Pascala  i Archimedesa,
• prawo Pascala i Archimedesa
• siła wyporu, zależność ciśnienia od głębokości.


15. Poglądy uczonych na budową świata:
• wkład starożytnych filozofów w rozwój nauk przyrodniczych,
• współczesne poglądy,
• przygotowanie gazetki ściennej,
• omówienie szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.


16. Świat jest pełen elektryczności:
• doświadczenia z elektrostatyki,
• zadania problemowe,

17. Prąd elektryczny - budujemy obwody:
• obliczanie oporów zastępczych odbiorników połączonych równolegle i szeregowo.

18. Sylwetki fizyków, którzy przyczynili się do rozwoju elektrotechniki:
• A. Volta,
• G. Kirchhoff,
• G.S. Ohm,
• A. Amper.

19. Zadania i problemy z działu elektryczność:
• praca i moc prądu,
• natężenie i napięcie,
• ładunek i pole elektryczne.


20. Zjawiska magnetyczne wokół nas:
• doświadczenia,
• problemy,
• sylwetka M. Faradaya.

21. Zadania z konkursów fizycznych, testy powtórzeniowe:

22. Właściwości i wykorzystanie fal elektromagnetycznych.

23. Zjawiska optyczne w przyrodzie
( 2 spotkania):
• doświadczenia z ławą optyczną i inne,
24.Zadania i problemy z optyki.
25. Ruch drgający i falowy.
• zadania i problemy,
• zastosowanie drgań i fal w różnych dziedzinach

26. Rozwiązywanie testów powtórzeniowych. Przygotowujemy się do egzaminu gimnazjalnego.
27. Rozwiązywanie testów z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
27. Tworzymy tematyczne prezentacje multimedialne
28. Szukamy stron internetowych poświęconych fizyce
29. Podsumowanie całorocznej pracy

Na  zajęciach będą wykorzystywane dostępne zbiory zadań ,zadania z testów gimnazjalnych i konkursów fizycznych. Tematy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb uczniów.

                                                                           Opracowała :Janina Jakubowska
Ostatnia aktualizacja:
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści