Koło fizyczne - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Łódź, Deotymy 7
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści
Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Koło fizyczne

Zajęcia prowadzi p. Janina Jakubowska
Plan pracy kołka  dla gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019
Kółko fizyczne
Zajęcia przeznaczone są  dla uczniów  którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu fizyki. Umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań. W czasie zajęć, uczniowie będą utrwalać i poszerzać swoją wiedzę zdobytą podczas lekcji fizyki. Będą uczyć się systematyczności, współdziałania w grupie oraz nabiorą większej pewności siebie. Wiedza zdobyta na dodatkowych zajęciach z fizyki pozwala na dobre przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, jak również do kwietniowego egzaminu z przedmiotów przyrodniczych.
I  Cele nauczania:
• Pogłębianie wiedzy z fizyki.
• Rozbudzanie zainteresowań fizyką
• Wyzwalanie postawy badawczej
• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
• Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu zjawisk lub rozwiązywania prostych i złożonych zadań obliczeniowych
II Metody pracy na zajęciach koła
Na zajęciach uczniowie będą rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby uczeń mógł samodzielnie zdobywać wiedzę i ją prezentować np. wykonując doświadczenia.
Aby zajęcia były bardziej atrakcyjne i urozmaicone, należy stosować różnorodne metody pracy:
1. Praca w grupach
2. Dyskusja dydaktyczna
3. Burza mózgów
4. Obserwacja i doświadczenie uczniowskie
5. Praca z książką i innymi źródłami wiedzyTREŚCI
1. Kinematyka.
• ruchy jednostajne i niejednostajne, prędkość średnia i chwilowa
• ruch jednostajnie przyśpieszony i jednostajnie opóźniony
2. Dynamika.
• zasady dynamiki, siła jako wielkość wektorowa
• składanie sił, ruch ciała z tarciem, siła tarcia
3. Pęd, zasada zachowania pędu.
• pojęcie pędu, zasada zachowania pędu
4. Energia wewnętrzna.
• ciepło właściwe substancji, ciepło parowania, ciepło topnienia w temperaturze wrzenia
• bilans cieplny
5. Praca, moc, energia.
• pojęcia pracy, mocy, energii potencjalnej i kinetycznej
• zasada zachowania energii mechanicznej
• sprawność elektrowni wodnej
6. Ciśnienie i siła wyporu.
• pojęcie ciśnienia, prawo Pascala, prawo Archimedesa
• pływanie ciał, siła wyporu, zależność ciśnienia w cieczach od głębokości
• gęstość ciał, przeliczanie jednostek gęstości
7. Elektrostatyka.
• atomy, jony, wiązania metaliczne
• sposoby elektryzowania ciał, prawo Coulomba
8. Elektryczność.
• napięcie i natężenie prądu, ładunek elektryczny, praca i moc prądu
• opór obwodu opór właściwy, prawo Ohma
• prawo Kirchhoffa, połączenia szeregowe i równoległe odbiorników
9. Magnetyzm.
• pole magnetyczne przewodnika z prądem, siła elektrodynamiczna
• indukcja elektromagnetyczna
10.Drgania i ruch falowy.
• fala podłużna i poprzeczna
• powstawanie i rozchodzenia się dźwięków
11.Optyka.
• zjawiska związane ze światłem, zwierciadła
• soczewki i ich zastosowanie
• widmo światła, dualizm korpuskularno- falowy.

Tematyka zajęć

1. Zebranie organizacyjne:
• zapisy członków,
• zapoznanie z projektem planu pracy,
• omówienie wymagań do konkursów

2.  Zjawisko ruchu w przyrodzie:
• doświadczenia - ruchy jednostajne i przyśpieszone prostoliniowe,

3. Obliczanie zadań i problemów z kinematyki ( 2 spotkania).


4. Podstawy mechaniki w doświadczeniach
• proste eksperymenty potwierdzające zasady dynamiki,

5. Słynni fizycy - twórcy mechaniki klasycznej.
• sylwetki Galileusza i I. Newtona,
• wektor siły i jego cechy,
7. Zadania i problemy z dynamiki.
(2 spotkania)

8. Zasada zachowania pędu.
• znaczenie zasad w fizyce,
• doświadczenia,
• zadania.

10. Zadania różne łączące ruch i jego przyczyny.

11. Energia wewnętrzna ciał:
• doświadczenia,
• przemiany energii,
• przekazywanie ciepła.

12. Zadania i problemy związane z przekazywaniem energii wewnętrznej -  bilans cieplny( 2 spotkania).


13. Praca, moc, energia:
• przemiany energii w przyrodzie,
• zasada zachowania energii,
• rozwiązywanie zadań i problemów.14. Ciśnienie i siła wyporu( 2 spotkania):
• proste doświadczenia,
• sylwetka B. Pascala  i Archimedesa,
• prawo Pascala i Archimedesa
• siła wyporu, zależność ciśnienia od głębokości.


15. Poglądy uczonych na budową świata:
• wkład starożytnych filozofów w rozwój nauk przyrodniczych,
• współczesne poglądy,
• przygotowanie gazetki ściennej,
• omówienie szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.


16. Świat jest pełen elektryczności:
• doświadczenia z elektrostatyki,
• zadania problemowe,

17. Prąd elektryczny - budujemy obwody:
• obliczanie oporów zastępczych odbiorników połączonych równolegle i szeregowo.

18. Sylwetki fizyków, którzy przyczynili się do rozwoju elektrotechniki:
• A. Volta,
• G. Kirchhoff,
• G.S. Ohm,
• A. Amper.

19. Zadania i problemy z działu elektryczność:
• praca i moc prądu,
• natężenie i napięcie,
• ładunek i pole elektryczne.


20. Zjawiska magnetyczne wokół nas:
• doświadczenia,
• problemy,
• sylwetka M. Faradaya.

21. Zadania z konkursów fizycznych, testy powtórzeniowe:

22. Właściwości i wykorzystanie fal elektromagnetycznych.

23. Zjawiska optyczne w przyrodzie
( 2 spotkania):
• doświadczenia z ławą optyczną i inne,
24.Zadania i problemy z optyki.
25. Ruch drgający i falowy.
• zadania i problemy,
• zastosowanie drgań i fal w różnych dziedzinach

26. Rozwiązywanie testów powtórzeniowych. Przygotowujemy się do egzaminu gimnazjalnego.
27. Rozwiązywanie testów z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
27. Tworzymy tematyczne prezentacje multimedialne
28. Szukamy stron internetowych poświęconych fizyce
29. Podsumowanie całorocznej pracy

Na  zajęciach będą wykorzystywane dostępne zbiory zadań ,zadania z testów gimnazjalnych i konkursów fizycznych. Tematy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb uczniów.

                                                                           Opracowała :Janina Jakubowska
Ostatnia aktualizacja:
 Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
KONTAKT
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
KRZYSZTOFA AUGUSTYNIAKA
UL. DEOTYMY 7
93-267 ŁÓDŹ
Tel. / fax:   42 6437781

E-mail:    szkola@pska.lodz.ids.pl

Wróć do spisu treści