Koło fizyczne - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Koło fizyczne

Zajęcia prowadzi p. Janina Jakubowska
                                                                                            
CELE OGÓLNE:
 
Ø  Rozbudzenie głębszych zainteresowań fizyką;
 
Ø  Kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych;
 
Ø  Kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu problemów  teoretycznych i praktycznych.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE DLA UCZNIA:
 
Ø  Opisuje obserwowane zjawiska fizyczne;
 
Ø  Rozbudza pasję badawczą;
 
Ø  Posługuje się „językiem fizyki” i wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych;
 
Ø  Wykorzystuje zdobytą wiedzę z fizyki do wyjaśnienia zjawisk przyrodniczych;
 
Ø  Zauważa nierozerwalne związki pomiędzy poszczególnymi działami fizyki;
 
Ø  Wykorzystuje różne źródła, aby zdobyć wiedzę na zadany temat i umiejętnie weryfikuje zdobyte wiadomości;
 
Ø  Umiejętnie pracuje w zespole; wywiązuje się z podjętych działań;
 
Ø  Jest świadomy, że prawa i modele fizyczne mają charakter przybliżony i dotyczą sytuacji wyidealizowanych;
 
Ø  Umiejętnie prezentuje wyniki własnej pracy;
 
Ø  Ściśle formułuje swoje myśli;
 
Ø  Sprawnie posługuje się aparatem matematycznym
 
METODY PRACY NA ZAJĘCIACH KOŁA
 
Na zajęciach uczniowie będą rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby uczeń mógł samodzielnie zdobywać wiedzę i ją prezentować np. wykonując doświadczenia. Aby zajęcia były bardziej atrakcyjne i urozmaicone, należy stosować różnorodne metody pracy: praca w grupach, dyskusja dydaktyczna ,burza mózgów, obserwacja i doświadczenie uczniowskie, praca z książką i innymi źródłami wiedzy    Na zajęciach uczniowie rozwiązują zadania doświadczalne, rachunkowe i problemowe, przy czym staram się w taki sposób dobierać tematykę zadań, aby ich rozwiązanie wymagało wykorzystania wiadomości z różnych działów fizyki. Na zajęciach kółka powinna panować dobra atmosfera, swoboda w samodzielnych twórczych poszukiwaniach. Uczniowie mogą pracować parami lub pojedynczo. Realizowane są zagadnienia związane z materiałem programowym oraz zagadnienia nie objęte programem nauczania. Zajęcia te pozwalają  poznać możliwości i zainteresowania poszczególnych uczniów, wydobywać je i rozwijać. W czasie zajęć kółka przy okazji realizacji poszczególnych zagadnień warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie uczniów z sylwetkami wybitnych fizyków, ich metodami pracy oraz ukazanie, jak kształtowały się wielkie teorię fizyczne. Przybliżenie sylwetek naukowców ma na celu zachęcenie uczniów do wytrwałej pracy . Zajęcia kółka można urozmaicić, zapraszając na nie absolwentów szkoły – laureatów olimpiad fizycznych lub studentów kierunku fizyki, którzy poprowadzą część zajęć lub całe zajęcia, opowiedzą o swoich sukcesach olimpijskich lub o kierunku studiów. Wiedza zdobyta na dodatkowych zajęciach z fizyki pozwala na dobre przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, jak również do dobrego startu w szkołach ponadpodstawowych .
 
  
TREŚCI
 
Klasa VII
 
 
1.       Kinematyka.
 
·         ruchy jednostajne i niejednostajne, prędkość średnia i chwilowa
 
·         ruch jednostajnie przyśpieszony i jednostajnie opóźniony
 
2.       Dynamika.
 
·         zasady dynamiki, siła jako wielkość wektorowa
 
·         składanie sił, ruch ciała z tarciem, siła tarcia
 
3.       Pęd, zasada zachowania pędu.
 
·         pojęcie pędu, zasada zachowania pędu
 
4.       Energia wewnętrzna.
 
·         ciepło właściwe substancji, ciepło parowania, ciepło topnienia w temperaturze wrzenia
 
·         bilans cieplny
 
5.       Praca, moc, energia.
 
·         pojęcia pracy, mocy, energii potencjalnej i kinetycznej
 
·         zasada zachowania energii mechanicznej
 
·         sprawność elektrowni wodnej
 
6.       Ciśnienie i siła wyporu.
 
·         pojęcie ciśnienia, prawo Pascala, prawo Archimedesa
 
·         pływanie ciał, siła wyporu, zależność ciśnienia w cieczach od głębokości
 
·         gęstość ciał, przeliczanie jednostek gęstości
 
 
Klasa VIII
  
Treści klasy VII  plus
 
7.       Elektrostatyka.
 
·         atomy, jony, wiązania metaliczne
 
·         sposoby elektryzowania ciał, prawo Coulomba
 
8.       Elektryczność.
 
·         napięcie i natężenie prądu, ładunek elektryczny, praca i moc prądu
 
·         opór obwodu opór właściwy, prawo Ohma
 
·         prawo Kirchhoffa, połączenia szeregowe i równoległe odbiorników
 
9.       Magnetyzm.
 
·         pole magnetyczne przewodnika z prądem, siła elektrodynamiczna
 
·         indukcja elektromagnetyczna
 
10.Drgania i ruch falowy.
 
·         fala podłużna i poprzeczna
 
·         powstawanie i rozchodzenia się dźwięków
 
11.Optyka.
 
·         zjawiska związane ze światłem, zwierciadła
 
·         soczewki i ich zastosowanie
 
·         widmo światła, dualizm korpuskularno- falowy.
 
 
Tematyka zajęć klasa VII
 
 
1. Zebranie organizacyjne:
 
·         zapisy członków,
 
·         zapoznanie z projektem planu pracy,
 
·         omówienie wymagań do konkursów
 
 
2. Zjawisko ruchu w przyrodzie:
 
·         doświadczenia - ruchy jednostajne i przyśpieszone prostoliniowe,
 
·         pomiar drogi, czasu, obliczanie prędkości
 
 
3. Obliczanie zadań i problemów z kinematyki ( 2 spotkania).
 
4. Podstawy mechaniki w doświadczeniach
 
·         proste eksperymenty potwierdzające zasady dynamiki,
 
5. Słynni fizycy - twórcy mechaniki klasycznej.
 
·         sylwetki Galileusza i I. Newtona,
 
·         wektor siły i jego cechy,
 
7. Zadania i problemy z dynamiki.
 
(2 spotkania)
 
8. Zasada zachowania pędu.
 
·         znaczenie zasad w fizyce,
 
·         doświadczenia,
 
·         zadania.
 
 
10. Zadania różne łączące ruch i jego przyczyny.
 
 
11. Energia wewnętrzna ciał:
 
·         doświadczenia,
 
·         przemiany energii,
 
·         przekazywanie ciepła.
 
 
12. Zadania i problemy związane z przekazywaniem energii wewnętrznej -  bilans cieplny
 
13. Praca, moc, energia:
 
·         przemiany energii w przyrodzie,
 
·         zasada zachowania energii,
 
·         rozwiązywanie zadań i problemów.
 
 
14. Ciśnienie i siła wyporu
 
·         proste doświadczenia,
 
·         sylwetka B. Pascala  i Archimedesa,
 
·         prawo Pascala i Archimedesa
 
·         siła wyporu, zależność ciśnienia od głębokości.
 
 
15. Poglądy uczonych na budową świata:
 
·         wkład starożytnych filozofów w rozwój nauk przyrodniczych,
 
·         współczesne poglądy,
 
·         przygotowanie gazetki ściennej
 
·         wyznaczanie gęstości -ćwiczenia
 
 
16.Rozwiązywanie testów z  konkursów   Pingwin, Panda
 
17.Tworzymy tematyczne prezentacje multimedialne
 
18.Szukamy stron internetowych poświęconych fizyce
 
 
 
Tematyka zajęć klasa VIII      
 
 
1. Zebranie organizacyjne:
 
2. Zjawisko ruchu w przyrodzie:
 
·         doświadczenia - ruchy jednostajne i przyśpieszone prostoliniowe,
 
3. Obliczanie zadań i problemów z kinematyki
 
4. Podstawy mechaniki w doświadczeniach
 
·         proste eksperymenty potwierdzające zasady dynamiki,
 
5 Słynni fizycy - twórcy mechaniki klasycznej.
 
·         sylwetki Galileusza i I. Newtona, wektor siły i jego cechy,
 
7. Zadania i problemy z dynamiki.
 
8. Zasada zachowania pędu.
 
·         znaczenie zasad w fizyce ,doświadczenia, zadania.
 
10. Zadania różne łączące ruch i jego przyczyny.
 
11. Energia wewnętrzna ciał:
 
·         doświadczenia ,przemiany energii ,przekazywanie ciepła.
 
12. Zadania i problemy związane z przekazywaniem energii wewnętrznej -  bilans cieplny
 
13. Praca, moc, energia:
 
·         przemiany energii w przyrodzie ,zasada zachowania energii, rozwiązywanie zadań i problemów.
 
14. Ciśnienie i siła wyporu
 
·         proste doświadczenia, sylwetka B. Pascala  i Archimedesa ,prawo Pascala i Archimedesa ,siła wyporu, zależność ciśnienia od głębokości.
 
15. Poglądy uczonych na budową świata:
 
·         wkład starożytnych filozofów w rozwój nauk przyrodniczych, współczesne poglądy,
 
·         przygotowanie gazetki ściennej,
 
16. Świat jest pełen elektryczności:
 
·         doświadczenia z elektrostatyki, zadania problemowe,
 
17. Prąd elektryczny - budujemy obwody:
 
·         obliczanie oporów zastępczych odbiorników połączonych równolegle i szeregowo.
 
18. Sylwetki fizyków, którzy przyczynili się do rozwoju elektrotechniki:
 
·         A. Volta, G. Kirchhoff, G.S. Ohm,A. Amper.
 
19. Zadania i problemy z działu elektryczność:
 
·         praca i moc prądu, natężenie i napięcie, ładunek i pole elektryczne.
 
20. Zjawiska magnetyczne wokół nas:
 
·         doświadczenia ,problemy, sylwetka M. Faradaya.
 
21. Zadania z konkursów fizycznych, testy powtórzeniowe:
 
22. Właściwości i wykorzystanie fal elektromagnetycznych.
 
23. Zjawiska optyczne w przyrodzie
 
·         doświadczenia z ławą optyczną i inne,
 
24.Zadania i problemy z optyki.
 
25. Ruch drgający i falowy.
 
      zadania i problemy ,zastosowanie drgań i fal w różnych dziedzinach
 
26.    Rozwiązywanie testów z konkursów .
 
27.Tworzymy tematyczne prezentacje multimedialne
 
28.Szukamy stron internetowych poświęconych fizyce
 
29.Podsumowanie całorocznej pracy
 
Na  zajęciach będą wykorzystywane dostępne zbiory zadań ,zadania z konkursów fizycznych. Tematy i kolejność mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów .
 
                                                                                                               Opracowała :Janina Jakubowska
                                                            
Ostatnia aktualizacja:
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści