koło dziennikarskie - Szkoła

prywatna szkoła podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka


Prywatna Szkoła Podstawowa
Przejdź do treści

koło dziennikarskie

Koło dziennikarskie
Zajęcia prowadzi p. Honorata Szadkowska
Plan pracy kołka dziennikarskiego w roku szkolnym 2017/2018


    Zajęcia koła dziennikarskiego adresowane są zarówno do uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.  Ich celem nadrzędnym jest rozwój humanistycznych zainteresowań uczestników i ich przygotowanie do krytycznego odbioru mediów oraz segregowania informacji i ich pozyskiwania z różnych źródeł. Uczniowie w ramach zajęć koła redagują gazetkę szkolną „Z Ostatniej Ławki”.  Uczestnicy kształtują postawy sprzyjające zainteresowaniu literaturą, poznają i nabywają umiejętności stosowania różnorodnych stylów wypowiadania się   dostosowanych do sytuacji, zgodnych z zasadami etyki dziennikarskiej,  uczą się szacunku dla polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zajęcia pobudzają do refleksji nad otaczającą rzeczywistością i naturą człowieka oraz tworzenia własnego światopoglądu opartego na wartościach etycznych i moralnych oraz nabywania umiejętności bycia obiektywnym w ocenie ludzi i zdarzeń. Rozwijają postawy szacunku dla pracy drugiego człowieka, odpowiedzialności za własną pracę oraz umiejętności współpracy w zespole, przyswojenia postaw rzetelności i uczciwości w pracy dziennikarza.
Cele szczegółowe zajęć:
• przybliżenie historii rozwoju mediów,
• doskonalenie umiejętności sprawnego, celowego notowania i selekcjonowania informacji oraz właściwego doboru źródeł informacji,
• przedstawienie i charakterystyka gatunków informacyjnych, publicystycznych i pogranicznych,
• przygotowanie do samodzielnego redagowania wypowiedzi dziennikarskich,
• poznanie elementów prawa prasowego i autorskiego,
• poznanie i kompetentne posługiwanie się słownictwem charakterystycznym dla środowiska dziennikarzy,
• kształtowanie umiejętności odróżniania opinii od informacji,
• wskazywanie elementów perswazji i manipulacji w przekazie reklamowym,
• rozbudzanie zainteresowania językiem  tworzywem pracy dziennikarza,
• zdobycie umiejętności obsługi i składu komputerowego gazetki szkolnej oraz jej redagowania i wydawania,
• zdobycie umiejętności klasyfikacji czasopism i ich właściwego doboru do harmonijnego rozwoju własnych zainteresowań.
Tematy zajęć:
1. Nasze zainteresowania a zajęcia koła dziennikarskiego. Rozdzielenie zadań w redakcji gazetki.
2. Historia mediów w świecie.
3. Praca redakcyjna- selekcjonowanie wiadomości, tworzenie artykułów do gazetki.
4. Sztuka notowania  i zdobywania informacji- podstawowe techniki notowania: tabelę, wykres, mind map, (inne  fotografia, film, rysunek)
5. Różnice między notatką a notatką prasową(metoda 6 pytań: kto? co? gdzie? kiedy? jak? dlaczego?).
6. Praca nad stroną graficzną gazetki, praca redakcyjna.
7. Omówienie pierwszego numeru gazetki, rozdzielenie zadań.
8. Warsztat informacyjny dziennikarza  inne media, książki, Internet, pojęcia: informator jawny i niejawny (on the record oraz off the record).
9. Gatunki informacyjne: flesz, news, kronika wydarzeń, notatka prasowa, przegląd prasy, recenzja, reportaż, sprawozdanie, sylwetka, wywiad, wzmianka, zapowiedź.
10. Zasadę pierwszej wzmianki- redagowanie artykułów.
11. Normy poprawnościowe pisowni oraz różne słowniki, sposoby bogacenia słownictwa (dobieranie wyrazów bliskoznacznych i in.).
12. Świąteczne wydanie gazetki- omówienie treści.
13. Podstawowe zasady etyki dziennikarskiej i prawa prasowego oraz prawo autorskie,
14. Pojęcia: redaktor naczelny, sekretarz redakcji, autoryzacja, plagiat, anonimowość, poszanowanie prywatności, dobra osobiste, osoba publiczna. Omówienie drugiego numeru gazetki.
15. Obowiązki członków zespołu redakcyjnego i etapy powstawania prasy, rola prasy w kształtowaniu rzeczywistości.
16. Struktura tekstu dziennikarskiego ( pojęcia: lead, layout, ramka, belka, font); frazeologizm, homonim, synonim, środki stylistyczne; tytuł, podtytuł, śródtytuł.
17. Redagowanie artykułów do gazetki.
18. Zimowy numer gazetki- omówienie.
19. Wyjście do  łódzkiej redakcji „Gazety Wyborczej”.
20. Przeprowadzamy sondy i wywiady.
21. Gatunki publicystyczne: artykuł, artykuł wstępny, debata, felieton, komentarz prasowy, list do redakcji, polemika.
22. Gatunki pograniczne: esej. Redagowanie artykułów.
23. Klasyfikacja czasopism: czasopismo, dziennik, prasa brukowa, sensacyjna, informacyjna.
24. Tytuły czasopism dla młodzieży, edukacyjne, popularnonaukowe i inne związane z osobistymi zainteresowaniami.
25. Redagowanie artykułów.
26. Główne etapy rozwoju reklamy, budowa i schemat powstawania hasła reklamowego.
27. Omówienie czwartego numeru gazetki.
28 . Cele oraz znaczenie ekonomiczne i społeczne reklamy, wartości negatywne i pozytywne kreowane przez reklamę.
29. Redagowanie artykułów do gazetki.
30. Nasz dwumiesięcznik: szata graficzna, kolumna, łam, dział, winieta, czcionka, szpalta, stopka redakcyjna.
31. Rola redaktora naczelnego, korektora, opiekuna.
32. Omówienie piątego numeru gazetki.
33. Podsumowanie działalności koła.


Ostatnia aktualizacja:
_________________
Konto szkoły:   49 1020 3378 0000 1802 0106 8758        DO WAKACJI POZOSTAŁO >
Div w którym pojawi się odliczany czas
Wróć do spisu treści