Koło biologiczne - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Koło biologiczneProgram koła biologicznego przeznaczony jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią, ale również dla takich, którzy mają trudności z przedmiotem. Wpływa, więc na podniesienie, jakości pracy szkoły. Treści realizowane na zajęciach są różnorodne, mają poszerzać wiadomości, które uczniowie juz posiadają, a także dają możliwość poruszania zagadnień wykraczających poza program nauczania. Dla uczniów, którzy lubią współzawodnictwo koło ma na celu lepsze przygotowanie do konkursów o tematyce biologicznej.

CELE
* Rozwijanie zainteresowań biologicznych, ekologicznych i przyrodniczych .
* Kształtowanie i propagowanie przyjaznego dla środowiska stylu życia człowieka .
* Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska .
* Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji uogólniania, dostrzegania i
 interpretowania zjawisk przyrodniczych .
* Prowadzenie doświadczeń i obserwacji biologicznych
* Rozwój samodzielności, aktywności, wrażliwości estetycznej .
* Dostrzeganie walorów przyrodniczych naszego regionu i zabieganie o zachowanie
  rodzimego krajobrazu .
* Zaznajamianie z prawnie chronionymi obiektami i obszarami przyrodniczymi .
* Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze .
* Rozbudzanie szacunku dla każdej istoty żywej .
* Promowanie postaw prozdrowotnych .
* Poszerzanie wiedzy uczniów
* Poznawanie pospolitych gatunków roślin
* Zachęcanie do działań mających na celu przeciwdziałanie nałogom
* Uczestnictwo w konkursach
* Zrozumienie związku miedzy chorobami a trybem życia
* Poznawanie genetyki
* Wykształcenie umiejętności posługiwania się systematyką
Proponowana tematyka spotkań
(liczba spotkań do tematu zależna od zainteresowań uczniów)
1. Spotkanie organizacyjne
2. Powtórzenie wiadomości i przedstawienie treści potrzebnych do konkursu
biologicznego ( do listopada)
3. Mikroskop- budowa. Techniki mikroskopowania. Wykonywanie preparatów mikroskopowych
4. Czym zajmuje się genetyka? Rozwiązujemy proste krzyżówki genetyczne
5. Znaczenie genetyki we współczesnej medycynie - przygotowanie prezentacji
6. Jak posługiwać się systematyką? Znam swoje miejsce w hierarchii.
7. Wykrywanie prostych składników pokarmowych
8. Wykonujemy proste doświadczenia biologiczne
a) Czy rośliny mają system transportowy
b) Jak sól wpływa na rośliny
c) Stopień zapylenia najbliższej okolicy
9. Czym jest ekologia
10. Jak krąży materia- podstawowe obiegi w przyrodzie?
11. Formy ochrony przyrody. Prezentujemy wybrane formy ochrony przyrody w najbliższej okolicy
12.  Bioindykatory.
13. Bawimy sie biologią- gra edukacyjna
14. Zdrowie a cywilizacja. Choroby współczesnego Świata. Przygotowanie prezentacji
15. Czynniki warunkujące zdrowy styl życia.
16. Uzależnienia-do czego mogą doprowadzić. Nagrywamy wywiady, przeprowadzamy ankietę "używki             wśród gimnazjalistów.
17. Co słychać w lesie- poznajemy rośliny najbliższej okolicy.
18. Kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę przyrody
19. Rośliny lecznicze naszych pól, lasów i łąk. Zioła i przyprawy w medycynie ludowej
20. Zjawiska we współczesnym świecie: smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany – jak powstają i jakie niosą zagrożenia.


Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści