Kalendarz - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Kalendarz

Sprawdziany dyrektorskie
Wieloletnią tradycją w naszej szkole są tzw. "sprawdziany dyrektorskie".
Sprawdzian prowadzony jest w formie pisemnej lub przy użyciu systemu Interwrite Response.
Celem sprawdzianu jest ocena poziomu nauczania.

Sprawdzian pisany jest w przez uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej    zgodnie z wcześniej ustalonym terminem.
Wszystkie prace  po sprawdzeniu i ocenie trafiają do uczniów.
Przedmiot                                                      Data sprawdzianu
język angielski                                                    15 października 2018 r.
matematyka                                                       22 listopada 2018 r.
historia                                                               14 grudnia 2018 r.
geografia /przyroda                                             10 stycznia 2019 r.
język niemiecki                                                    04 marca 2019 r.
język polski                                                         01 kwietnia 2019 r.

Sprawdziany rozpoczynają się o godzinie 9.45
Ustala się następującą skalę ocen prac pisemnych :
% wykonania                                                       ocena  
95%-100%  +  za wykonanie  dodatkowych
zadań o zwiększonym stopniu trudności                 Celujący
90%-100%                                                         Bardzo dobry
75%-89%                                                          Dobry
50%-74%                                                          Dostateczny
30%-49%                                                          Dopuszczający
0%  -29%                                                         Niedostateczny


Spotkania Rady Szkoły     (najbliższe   06.05.2019 r.)


Spotkania  z rodzicami
11 września 2018 r. (wtorek) godz. 16.00
13 listopada 2018r. (wtorek) godz. 16.00
29 stycznia 2019 r. (wtorek) godz. 16.00
26 marca 2019 r. (wtorek) godz. 16.00
28 maja 2019 r. (wtorek) godz. 16.00


Rady pedagogiczne
26 listopada 2018 r. (poniedziałek) godz. 16.00
24 stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 16.00
20 marca 2019 r. (środa) godz. 16.00
13 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 15.00 - klasyfikacja
14 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 16.00 plenarna
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści