Kalendarz - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Kalendarz

Sprawdziany dyrektorskie
Wieloletnią tradycją w naszej szkole są tzw. "sprawdziany dyrektorskie".
Sprawdzian prowadzony jest w formie pisemnej lub przy użyciu systemu Interwrite Response.
Celem sprawdzianu jest ocena poziomu nauczania.

Sprawdzian pisany jest w przez uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej    zgodnie z wcześniej ustalonym terminem.
Wszystkie prace  po sprawdzeniu i ocenie trafiają do uczniów.
Przedmiot                                                      Data sprawdzianu

matematyka                                                       21 listopada 2019 r.
historia                                                             13 grudnia 2019 r.
geografia /przyroda                                             10 stycznia 2019 r.
język polski                                             30 marca 2020 r.
język niemiecki                                                   23 kwietnia 2020 r.
geografia /przyroda                                             20 maja 2020 r.

Sprawdziany rozpoczynają się o godzinie 9.45
Ustala się następującą skalę ocen prac pisemnych :
% wykonania                                                       ocena  
95%-100%  +  za wykonanie  dodatkowych
zadań o zwiększonym stopniu trudności                  Celujący
90%-100%                                                         Bardzo dobry
75%-89%                                                          Dobry
50%-74%                                                          Dostateczny
30%-49%                                                          Dopuszczający
0%  -29%                                                         Niedostateczny

Rada Szkoły     (najbliższe spotkanie  23.03.2020 r. godz. 16.00)

Spotkania  z rodzicami
10 września 2019 r. (wtorek) godz. 17.00
12 listopada 2019r. (wtorek) godz. 17.00
28 stycznia 2020 r. (wtorek) godz. 17.00
24 marca 2020 r. (wtorek) godz. 17.00
26 maja 2020 r. (wtorek) godz. 17.00

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści