Język polski - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Język polski

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
W KLASACH IV-VIII
I. PODSTAWA PRAWNA
Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:
1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.
2. Prawo oświatowe – Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
4. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Prywatnej Szkole Podstawowej Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi.
5. Podstawę programową z nauczanego przedmiotu.
6. Realizowany materiał wg programu nauczania dopuszczonego do użytku szkolnego.
II. OCENIANIE MA NA CELU
1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym
zakresie.
2. Monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
3. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
4. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.
5. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
i trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
III. JAWNOŚĆ OCENIANIA
1. Nauczyciel na początku września każdego roku szkolnego informuje uczniów
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania.
2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
3. Oceny są jawne - zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.
5. Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego.
IV. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe.
V. FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE
1. Pisemne prace klasowe.
2. Wypracowania.
3. Testy literackie, gramatyczne i literacko-gramatyczne.
4. Kartkówki.
5. Dyktanda.
6. Odpowiedź ustna z tematów literackich.
7. Odpowiedź ustna z gramatyki.
8. Pisemna praca domowa z literatury i redagowanie określonych form wypowiedzi.
9. Samokształcenie.
10. Czytanie.
11. Aktywność na lekcji i poza lekcjami.
12. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
13. Recytacja poezji i fragmentów prozy.
14. Ustna prezentacja lektury nadobowiązkowej.
15. Umiejętność pracy w grupie.
Aktywność ucznia
1. Lekcyjna:
- aktywne uczestnictwo w lekcji, udzielanie prawidłowych odpowiedzi, uzasadnianie swojego zdania,
- wykonywanie samodzielnie zadań w czasie lekcji,
- umiejętność współpracy w grupie (postępy w tej dziedzinie).
Aktywna praca na lekcji może być nagradzana wpisaniem „+” do dziennika lekcyjnego
(nauczyciel z daną klasą ustala na początku roku, ile plusów należy zebrać na jaką ocenę).
2. Pozalekcyjna:
- sukces w konkursie,
- wykonywanie zadań dodatkowych, np. wykonanie prostych środków dydaktycznych,
gromadzenie informacji o sylwetkach pisarzy i poetów, przekład intersemiotyczny (rysunek), dzienniczek lektur,
wykorzystanie mediów i innych źródeł informacji.
3. Za wykonanie zadania dodatkowego uczeń może otrzymać jedynie ocenę celującą, bardzo dobrą lub „+”.
Jeżeli zadnie dodatkowe wykonane zostało niepoprawnie (np. niezgodnie z instrukcją, z błędami lub niestarannie),
uczeń nie otrzymuje oceny.
VI. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ I PROGRAMÓW  MIĘDZY NAMI (KL. IV-VIII)


NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
· spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;
· wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury;
· wykorzystując swoją wiedzę w oryginalny sposób rozwiązuje problemy;
· korzysta z nowości informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych
dziedzin, korzysta z wielu sposobów pracy;
· prezentuje własną interpretację głosową czytanego teksu;
· wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy;
· uzasadnia własną interpretację tekstu;
· rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia;
· osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych;
· wykonuje oryginalne opracowania dodatkowych lektur.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
· opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;
· zauważa różnice w sposobie przekazu między literaturą, radiem i telewizją;
· wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych;
· swobodnie analizuje przeczytany tekst;
· dostrzega ukryty sens utworu;
· z łatwością wyszukuje potrzebne informacje;
· wskazuje cechy rodzajowe i gatunkowe utworu;
· dostrzega analogie z innymi tekstami literackimi;
· wskazuje i określa funkcje środków stylistycznych;
· odczytuje myśl podmiotu lirycznego;
· podejmuje rolę lidera grupy;
· posługuje się poznanymi formami wypowiedzi;
· w tworzeniu własnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku;
· formułuje własne opinie i sądy;
· samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych
i nietypowych;
· potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje,
interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności
w różnych sytuacjach.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
· w zasadzie opanował materiał programowy;
· rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi;
· wyodrębnia podstawowe elementy utworu poetyckiego;
· popiera swoją wypowiedź cytatami;
· pracując w grupie, podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów;
· opracowuje temat w sposób wyczerpujący;
· chętnie zabiera głos na każdy temat;
· potrafi zredagować pracę stylistyczną charakteryzującą się spójną kompozycją;
· ma bogaty zasób słownictwa;
· trafnie argumentuje własne zdanie;
· poprawnie wyjaśnia hasła z encyklopedii i słowników;
· rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania;
· płynnie, z poprawną artykulacją oraz dykcją i intonacją recytuje dłuższy utwór
poetycki lub fragment prozy;
· potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski,
różnicować ważność informacji, wybrać własny sposób uczenia się.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
· opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie
postępów w dalszym uczeniu się języka polskiego;
· samodzielnie wykonuje powierzone mu proste zadania teoretyczne i praktyczne;
· zna cechy form wypowiedzi przewidzianych programem;
· porządkuje wydarzenia w układzie chronologicznym;
· wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze;
· buduje logiczną, spójną wypowiedź kilkuzdaniową;
· próbuje argumentować własny punkt widzenia;
· potrafi omówić budowę wiersza;
· uczestniczy w dyskusji;
· potrafi wypowiedzieć się na dany temat tekstu literackiego;
· nie zawsze odrabia pracę domową;
· posiada duże braki w wiadomościach;
· nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości;
· współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je
uporządkować.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
· ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował
wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu;
· rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela;
· odróżnia poezję od prozy;
· często nie odrabia prac domowych;
· rozumie proste zagadnienia wyrażone w sposób jednoznaczny;
· potrafi słuchać dyskusji;
· potrafi współpracować w grupie;
· recytuje fragment prozy lub krótki utwór poetycki;
· redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi na tematy związane ze szkołą, domem,
środowiskiem, treścią tekstu;
· rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
· posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy;
· jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program;
· nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy
nauczyciela;
· ciągle nie przygotowuje się do lekcji;
· ma lekceważący stosunek do przedmiotu;
· nie wykazuje żadnych postępów w nauce.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści