Język niemiecki - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Język niemiecki

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
1.
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego opracowano na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
- Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
- Programu nauczania języka niemieckiego dla klasy IV – VI szkoły podstawowej.
II etap edukacyjny – kurs podstawowy autorstwa Aleksandry Kubickiej,
- podręcznika i zeszytu ćwiczeń Wir smart. Język niemiecki dla klas IV – VI szkoły
podstawowej.
Proponowany przedmiotowy system oceniania w zakresie nauczania języka niemieckiego
należy stosować zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym System Oceniania.
2.
Ocenianie ma na celu:
• informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych,
• pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
• zapobiegać niepowodzeniom,
• motywować uczniów do dalszej pracy,
• informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
3.
Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas
lekcji organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć.
4.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na
bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych.
5.
Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Sprawdzone i ocenione prace klasowe, kartkówki nauczyciel przedmiotu przetrzymuje do
końca roku szkolnego. Udostępnia je zainteresowanym rodzicom w trakcie zebrań
z rodzicami lub indywidualnych konsultacji. Nauczyciel nie oddaje ich uczniom ani rodzicom
do domu. Uczeń może obejrzeć swoją pracę w szkole.
6.
Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie
z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania.
7.
Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym
specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.
8.
W przypadku gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości, nauczyciel informuje o tym
fakcie wychowawcę.
9.
Przyjęto następującą skalę ocen:
• niedostateczny ̵̶̵ 1
• dopuszczający ̵̶̵ 2
• dostateczny ̵̶̵ 3
• dobry ̵̶̵ 4
• bardzo dobry ̵̶̵ 5
• celujący ̵̶̵ 6
Do zapisywania stopni cząstkowych stosuje się skalę poszerzoną o znaki „+” i „–”, w celu
motywowania ucznia do zdobycia wyższej oceny.
10.
Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
11.
W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń ma prawo być zwolniony przez nauczyciela
z bieżącej formy sprawdzania i oceniania.
12.
Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
13.
Terminy prac klasowych (testów) oraz niezapowiedzianych kartkówek nie będą ulegały
zmianie.
14.
Nauczyciel zapowiada test z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje ołówkiem
w dzienniku jego termin. Kartkówki są niezapowiedziane i obejmują materiał z trzech
ostatnich lekcji. Trwają one 10-15 minut. Uczeń nie może poprawiać oceny z kartkówki.
15.
Nauczyciel powinien poprawić testy, ocenić i oddać je uczniom w ciągu dwóch tygodni od
momentu ich napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu oddania
prac pisemnych. Nauczyciel nie może przeprowadzić innych sprawdzianów, dopóki nie
zostanie oddana uczniom wcześniej napisana praca.
16.
Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem
przez ucznia oceny niedostatecznej. Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku.
17.
Uczeń ma obowiązek oddać w terminie zadane do wykonania prace pisemne (inne niż
w zeszycie przedmiotowym lub książce ćwiczeń).
18.
Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę.
19.
Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole
(1 tydzień i dłużej).
20.
Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany.
21.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu
2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
22.
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w sposób schludny i przejrzysty,
systematycznie notując notatki z lekcji. Zadania domowe (inne niż w zeszycie
przedmiotowym lub książce ćwiczeń) mogą być oddawane na kartkach.
23.
Za każdy brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus”, pod warunkiem, że wcześniej
zgłosi ten fakt nauczycielowi. W przeciwnym wypadku otrzymuje „1”. Trzy minusy
oznaczają ocenę niedostateczną.
24.
Uczeń otrzymuje również ocenę za aktywność w skali od 1 do 6. Oceniając aktywność
ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę przygotowanie do zajęć i pracę na lekcji. Ocenę
z aktywności można również uzyskać, gromadząc plusy (suma pięciu plusów to ocena bardzo
dobra). Dodatkową ocenę z aktywności uczeń otrzymuje za udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.
26.
Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia.
Nauczyciel, ustalając ocenę semestralną lub roczną, bierze pod uwagę wszystkie oceny
cząstkowe. Oceny z prac pisemnych (testy, kartkówki), odpowiedzi ustnych i aktywności są
ocenami decydującymi.
27.
Nauczyciel systematycznie dokumentuje osiągnięcia i postępy uczniów. Fakt ten odnotowuje
na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszytach przedmiotowych uczniów.
II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU
NIEMIECKIM ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA
1. Odpowiedź ustna – na każdej lekcji nauczyciel odpytuje wybranego ucznia z materiału
obejmującego trzy ostatnie jednostki lekcyjne. Na materiał składają się zazwyczaj: krótkie
rozmówki, dialogi, opisy obrazków, słownictwo i pojęcia gramatyczne. Nauczyciel zwraca
szczególną uwagę na wymowę. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi. Musi to
jednak zrobić od razu na następnej lekcji.
2. Praca klasowa (test sprawdzający) – po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza
opanowanie materiału przez ucznia za pomocą pracy klasowej. Praca klasowa jest
zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i trwa całą lekcję. Jej data
zaznaczona jest w dzienniku. Ocena z pracy klasowej podlega poprawie w ustalonym przez
nauczyciela terminie. W ciągu semestru przewidziane są średnio 3 testy sprawdzające.
3. Kartkówki – nauczyciel nie zapowiada kartkówek. Obejmują one materiał z trzech
ostatnich lekcji (głównie nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne). Kartkówka trwa 10-15
minut. Ocen z kartkówek uczniowie nie poprawiają. W ciągu semestru przewidzianych jest od
3 do 5 kartkówek.
4. Aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe – wymienione aspekty oceniane są
w skali od 1 do 6. Brak aktywności również jest oceniany. Ocenę z aktywności można
również uzyskać, gromadząc plusy np. za dodatkowe zadania.
5. Zadania domowe (zadania w książce ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym) – za brak
zadania uczeń otrzymuje „–”, pod warunkiem, że zgłosi ten fakt nauczycielowi przed lekcją.
W innym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Czytanie – nauczyciel sprawdza umiejętność czytania tekstów w języku niemieckim. Są to
zazwyczaj teksty obecne w podręczniku, książce ćwiczeń, czasami – teksty dodatkowe
realizowane przez nauczyciela. Ocenę z czytania uczeń otrzymuje raz w semestrze.
7. Prace projektowe – w celu zoptymalizowania obiektywności oceny pracy projektowej
nauczyciel może zastosować następujące kryteria punktowe:
Strona graficzna – maks. 3 punkty
3 punkty – praca wykonana bardzo starannie
2 punkty – praca wykonana starannie
1 punkt – praca niestaranna
0 punktów – niewykonanie pracy
Prezentacja – maks. 3 punkty
3 punkty – efektowna technika prezentacji
2 punkty – prezentacja poprawna
1 punkt – prezentacja zadawalająca
0 punktów – prezentacja niezadawalająca
Proponowana skala oceny projektów:
6 punktów – celujący
5 punktów – bardzo dobry
4 punkty – dobry
3 punkty – dostateczny
2 punkty – dopuszczający
III. PROCENTOWA SKALA OCEN PRAC PISEMNYCH (TESTÓW) WG
Programu Nauczania Języka Niemieckiego dla klasy IV – VI Szkoły Podstawowej.
II Etap Edukacyjny – Kurs Podstawowy autorstwa Aleksandry Kubickiej
100% - 89% - bdb
88 % - 73% - db
72% - 57% - dst
56% - 41% - dop
40% - 0 % - ndst
IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN
KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Stopień celujący
Uczeń:
• operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
• wykracza wiadomościami poza program,
• rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe
zadania, czyta prasę, ogląda programy TV w języku niemieckim i korzysta
z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
• jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego,
• w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie,
• bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,
• czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na
akcent zdaniowy i wyrazowy,
• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy.
Stopień dobry
Uczeń:
• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego
rozwiązywania zadań,
• dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
• dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
• samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy.
Stopień dostateczny
Uczeń:
• nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela),
• rozumie proste polecenia nauczyciela,
• rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
• w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
• czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
• w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się
prostymi strukturami gramatycznymi.
Stopień dopuszczający
Uczeń:
• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej
wiedzy w ciągu dalszej nauki,
• odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
• w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
• w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację,
jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
• czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,
• odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni
i interpunkcji.
Stopień niedostateczny
Uczeń:
• nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki
te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
• nie potrafi przekazywać informacji,
• nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
• nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
• nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
• nie umie poprawnie budować prostych zdań,
• operuje bardzo ubogim słownictwem,
• nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy
zdobytych z przedmiotu ocen.
V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI (DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA) NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
Stopień celujący
Uczeń:
• operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,
• wykracza wiadomościami poza program,
• rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe
zadania, czyta prasę i ogląda programy TV w języku niemieckim, korzysta
z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),
• w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
• bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,
• czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca
uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,
• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy
ortograficzne.
Stopień dobry
Uczeń:
• dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,
• dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,
• w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,
• dobrze rozumie treść czytanego tekstu,
• samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne.
Stopień dostateczny
Uczeń:
• rozumie proste polecenia nauczyciela,
• rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),
• w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,
• czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,
• w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej
posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.
Stopień dopuszczający
Uczeń:
• odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
• w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,
• w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację,
jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,
• czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego,
• odwzorowuje napisany tekst, w większości używa nieprawidłowej pisowni
i interpunkcji,
• wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem
pisanym i czytanym.
Stopień niedostateczny
Uczeń:
• nie potrafi przekazywać informacji,
• nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,
• nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,
• nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,
• nie umie poprawnie budować prostych zdań,
• operuje bardzo ubogim słownictwem,
• pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają
komunikację.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W KLASIE IV
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Na ocenę dopuszczającą (2)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:
− rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu,
− prawidłowo reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela w języku obcym,
− rozumie krótkie i łatwe teksty zgodne z tematyką programową,
2. mówienie
Uczeń:
− wita się i żegna z rówieśnikiem,
− przedstawia się,
− zna liczebniki główne,
− zna członków rodziny,
− mówi, że ma rodzeństwo lub że jest jedynakiem,
− zna niektóre przymiotniki charakteryzujące osobę,
− rozróżnia pytania kierowane do rówieśnika i osoby dorosłej,
− zna nazwy niektórych pomieszczeń w domu,
− zna nazwy niektórych mebli i przedmiotów codziennego użytku,
− pyta rówieśnika i osobę dorosłą o samopoczucie, mówi sam jak się czuje, zna
określenia do wyrażania samopoczucia,
− zna nazwy niektórych napojów,
− zna nazwy niektórych zwierząt domowych oraz nazwy pożywienia dla nich,
− zna czasownik sprechen i kommen,
3. czytanie
Uczeń:
− przeczyta krótki tekst z podręcznika, korzystając z pomocy nauczyciela,
− wyszukuje określone informacje w tekście (rozwija swoją umiejętność czytania ze
zrozumieniem) często przy pomocy nauczyciela,
− łączy obrazek z tekstem,
4. pisanie
Uczeń:
− przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom,
− zapisuje poprawnie poznane struktury,
− układa zdania z rozrzuconych elementów i poprawnie je zapisuje przy pomocy
nauczyciela.
Na ocenę dostateczną (3)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− rozumie krótkie zdania, krótkie, nieskomplikowane teksty,
− rozpoznaje liczebniki,
− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, często przy pomocy
nauczyciela,
2. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− zna więcej słów do danego bloku tematycznego,
− poprawnie wymawia poznane słownictwo,
− pyta o wiek,
− mówi, ile ma lat,
− stosuje przyimek von,
− rozróżnia rodzajniki określone i nieokreślone,
− poprawnie stosuje zaimek dzierżawczy mein i dein,
− zna odmianę czasownika sein,
− poprawnie stosuje zaimki osobowe,
− charakteryzuje osobę za pomocą przymiotników,
− pyta o numer telefonu,
− potrafi podać swój numer telefonu,
− pyta koleżankę, gdzie mieszka,
− udziela informacji o swoim miejscu zamieszkania,
− odpowiada ustnie na proste pytania,
− pyta o adres zamieszkania i adres e-mail,
− udziela informacji o miejscu zamieszkania i adresie e-mail,
− pyta, gdzie znajduje się dane miasto,
− opisuje pomieszczenia w domu, używając przymiotników,
− pyta o wygląd danego pomieszczenia,
− pyta o konkretne przedmioty w celu ich rozpoznania i odpowiada (twierdząco
i przecząco) na takie pytania,
− zna formy przeczące kein i nicht,
− proponuje coś do picia,
− stosuje formę czasownikową möchte,
− pyta rówieśnika, czy ma zwierzę i odpowiada na takie pytanie,
− zna przymiki in i aus,
− pyta o pochodzenie danej osoby i odpowiada na takie pytanie,
− pyta rówieśnika, w jakim języku mówi,
− zna nazwy niektórych państw oraz języków używanych w danych krajach,
3. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym z pomocą nauczyciela,
− poprawnie czyta dłuższy tekst na głos, korzysta z pomocy nauczyciela,
− stosuje zasady interpunkcji,
4. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami,
− układa i zapisuje zdania wg schematu,
− zapisuje liczebniki,
− wypełnia formularz z danymi osobowymi.
WYMAGANIA PONADODSTAWOWE:
Na ocenę dobrą (4)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− rozumie pełną wypowiedź nauczyciela i kolegów na tematy objęte programem,
− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, niekiedy z pomocą
nauczyciela,
− selektywnie rozumie podany tekst.
2. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− ma większy zasób słownictwa,
− konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat bez popełniania rażących
błędów,
− nawiązuje i podtrzymuje dialog z kolegą/koleżanką,
− tworzy pytania do odpowiedzi i poprawnie je wymawia,
− zna zasady tworzenia pytań przez inwersję i swobodnie je stosuje,
− opowiada o swojej rodzinie,
− pyta rówieśnika, ile osób jest w jego rodzinie i sam udziela takiej informacji,
− pyta, gdzie mieszkają różne osoby.
3. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad czytania
i interpunkcji,
− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, tylko niekiedy z pomocą
nauczyciela.
4. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bez rażących błędów,
− poprawnie wykonuje proste działania matematyczne i zapisuje je,
− formułuje krótką wypowiedź pisemną na temat swojej rodziny i ulubionego
zwierzęcia.
Na ocenę bardzo dobrą (5)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:
− globalnie rozumie podany tekst,
− prawidłowo wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym,
− rozumie w większości wypowiedzi nauczyciela na tematy objęte programem,
− rozumie wszystkie ważne informacje w tekście słuchanym.
2. mówienie
Uczeń:
− formułuje dłuższą wypowiedź,
− logicznie buduje odpowiedzi na zadane pytania dotyczące upodobań telewizyjnych,
− nie korzysta z gotowych schematów, rozwiązań,
− w wypowiedziach ustnych poprawnie stosuje poznane słownictwo oraz zagadnienia
gramatyczne,
− zna nazwy ważniejszych miast krajów niemieckojęzycznych, pokazuje je na mapie,
− poprawnie stosuje rodzajnik określony i nieokreślony, formy przeczące i zaimki
osobowe,
− samodzielnie wykonuje ćwiczenia leksykalno-gramatyczne,
− opowiada o ulubionym zwierzęciu,
− zna i poprawnie stosuje zaimek bezosobowy man,
− formułuje krótką wypowiedź na temat swojej osoby.
3. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
- czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad czytania
i interpunkcji,
- wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, tylko niekiedy z pomocą
nauczyciela.
4. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
- pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bez rażących błędów,
- formułuje krótką wypowiedź pisemną na temat swojej rodziny, zwierząt
domowych, swojej osoby,
- uzupełnia tekst z lukami podanymi wyrazami,
- układa dialogi z podanych zdań,
- przyporządkowuje do siebie pary zdań,
- zapisuje poprawnie liczebniki bez pomocy nauczyciela.
Na ocenę celującą (6)
Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, swobodnie operuje poznanym
słownictwem.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W KLASIE V
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Na ocenę dopuszczającą (2)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:
− rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu,
− właściwie reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela w języku niemieckim,
− rozumie krótkie, proste wypowiedzi (zgodne z tematyka programową).
2. mówienie
Uczeń:
− proponuje koledze/koleżance posiłek lub napój,
− zna rodzajnik określony i nieokreślony rzeczownika,
− zna przeczenie kein,
− zna odmianę czasowników essen i trinken,
− zna podstawowe zwroty związane z jedzeniem i piciem,
− zna odmianę czasowników nehmen i kosten,
− zna pytanie o cenę,
− zna nazwy przyborów i przedmiotów szkolnych,
− zna odmianę czasowników: suchen, brauchen, finden,
− zna nazwy dni tygodnia i pór dnia,
− mówi, co jest jego ulubionym przedmiotem,
− zna nazwy niektórych programów telewizyjnych,
− zna odmianę czasownika sehen i fernsehen,
− mówi, który program telewizyjny jest jego ulubionym,
− pyta o godzinę,
− podaje godzinę, rozróżnia formę oficjalną czasu zegarowego od nieoficjalnej,
− zna nazwy niektórych czynności wykonywanych w ciągu dnia,
− zna pytanie o hobby,
− zna nazwy niektórych dyscyplin sportowych oraz słownictwo związane
z zainteresowaniami,
− zna odmianę czasowników modalnych: können, wollen, müssen,
− zna nazwy niektórych ubrań, przedmiotów związanych z uprawianiem sportu,
− zna kolory,
− przyporządkowuje pytanie odpowiedziom,
− pyta, jaka jest pogoda,
− zna podstawowe zwroty związane z pogodą i wakacjami,
− zna nawy pór roku i miesięcy,
− podaje daty,
− mówi, kiedy ma urodziny,
− zna podstawowe słownictwo związane z urodzinami,
− składa krótkie życzenia urodzinowe,
− zna nazwy niektórych świąt i uroczystości.
3. czytanie
Uczeń:
− przeczyta krótki tekst z podręcznika, korzystając z pomocy nauczyciela,
− wyszukuje określone informacje w tekście (rozwija swoją umiejętność czytania ze
zrozumieniem), często z pomocą nauczyciela.
4. pisanie
Uczeń:
− przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom,
− zapisuje poprawnie poznane struktury,
− układa zdania z rozrzuconych elementów i poprawnie je zapisuje z pomocą
nauczyciela.
Na ocenę dostateczną (3)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− rozumie krótkie zdania, krótkie, nieskomplikowane teksty,
− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, często z pomocą nauczyciela,
− układa części wywiadu w odpowiedniej kolejności zgodnie z tekstem, którego
wysłucha.
2. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− zna więcej słów do danego bloku tematycznego,
− poprawnie wymawia poznane słownictwo,
− wyraża uczucie głodu lub pragnienia,
− stosuje w wypowiedzi rodzajnik określony i nieokreślony, przeczenie kein w bierniku,
− wyraża swoje upodobania i życzenia związane z jedzeniem i piciem,
− mówi, jakie przybory szkolne ma w piórniku i plecaku,
− wyraża potrzebę posiadania danej rzeczy,
− mówi o swoim planie lekcji, ulubionych przedmiotach w szkole,
− wyraża negatywną lub pozytywną opinię o przedmiotach szkolnych, używa
czasownika finden,
− wyraża negatywną lub pozytywną opinię o programach telewizyjnych, pyta kolegę/
koleżankę o jego/jej ulubiony program,
− zna zaimek osobowy w bierniku, poprawnie używa go w wypowiadanych zdaniach,
− zna zwrot es gibt z biernikiem, poprawnie go używa w wypowiedziach,
− nawiązuje i podtrzymuje rozmowę z kolegą/koleżanką o telewizji,
− podaje godzinę zegarową,
− odpowiada na pytania związane z przebiegiem dnia,
− zna niektóre czasowniki rozdzielnie złożone, potrafi je odmienić i użyć w zdaniu,
niekiedy z pomocą nauczyciela,
− odpowiada na pytania do tekstu z pomocą nauczyciela,
− operuje słownictwem związanym z formami spędzania wolnego czasu,
− mówi o swoich umiejętnościach, wykorzystując poznane czasowniki modalne,
− wyraża potrzebę posiadania,
− mówi, jak spędza wolny czas,
− pyta inną osobę, dokąd jedzie na wakacje, sam udziela takiej informacji,
− mówi, dlaczego jedzie np. nad morze,
− zna nazwy wybranych krain geograficznych,
− mówi o swoich planach wakacyjnych,
− pyta kolegę/koleżankę o datę urodzin, podaje datę swoich urodzin oraz innych osób,
− zna nazwy prezentów, formuły życzeń.
3. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym z pomocą nauczyciela,
− poprawnie czyta dłuższy tekst na głos,
− stosuje zasady interpunkcji,
− wyszukuje daną audycję w programie telewizyjnym.
4. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
− uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami,
− pisze krótki tekst użytkowy z pomocą nauczyciela,
− układa i zapisuje zdania wg schematu, zapisuje liczebniki.
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
Na ocenę dobrą (4)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− rozumie pełną wypowiedź nauczyciela i kolegów na tematy objęte programem,
− wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, niekiedy z pomocą
nauczyciela,
− selektywnie rozumie podany tekst.
2. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− ma większy zasób słownictwa,
− konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat bez popełniania rażących
błędów,
− nawiązuje i podtrzymuje dialog z kolegą/koleżanką,
− tworzy pytania do odpowiedzi i poprawnie je wymawia,
− poprawnie używa w wypowiedziach formy czasownikowej möchte,
− zadaje pytania związane z tematyką szkolną, wakacyjną, związaną z telewizją
i czynnościami wykonywanymi w czasie wolnym oraz w ciągu dnia,
− w wypowiedziach poprawnie stosuje poznane wcześniej czasowniki oraz
przymiotniki, wyrażenie es gibt,
− mówi o życzeniach i umiejętnościach innych osób,
− zna czasownik gehören i poprawnie go używa,
− podaje daty urodzin innych osób,
− poprawnie używa czasownika posiłkowego werden w czasie teraźniejszym,
− przyjmuje lub odrzuca zaproszenie na urodziny,
− sam zaprasza inne osoby na przyjęcie urodzinowe, operuje słownictwem związanym
z urodzinami, zna czasownik einladen.
3. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad czytania
i interpunkcji,
− wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, tylko niekiedy z pomocą
nauczyciela.
4. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
− pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bez rażących błędów,
− formułuje krótką wypowiedź pisemną na temat swoich planów wakacyjnych, planu
zajęć, planu lekcji,
− uzupełnia tekst z lukami podanymi wyrazami,
− układa dialogi z podanych zdań,
− przyporządkowuje do siebie pary zdań,
− zapisuje poprawnie liczebniki bez pomocy nauczyciela.
Na ocenę bardzo dobrą (5)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:
− globalnie rozumie podany tekst,
− prawidłowo wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym,
− rozumie w większości wypowiedzi nauczyciela na tematy objęte programem,
− rozumie wszystkie ważne informacje w tekście słuchanym.
2. mówienie
Uczeń:
− formułuje dłuższą wypowiedź,
− logicznie buduje odpowiedzi na zadane pytania dotyczące upodobań telewizyjnych,
− nie korzysta z gotowych schematów, rozwiązań,
− w wypowiedziach ustnych poprawnie stosuje poznane słownictwo oraz zagadnienia
gramatyczne,
− poprawnie formułuje wypowiedź na temat przebiegu dnia Tiny z użyciem
czasowników rozdzielnie złożonych w czasie teraźniejszym oraz na temat przebiegu
swojego dnia,
− prawidłowo używa określeń: Uhr i Stunde,
− zna i poprawnie stosuje przyimki: an, um, in, nach,
− zna nazwy instytucji publicznych,
− używa określeń związanych z podawaniem czasu,
− poprawnie wymawia poznane słownictwo i ntonuje zdania,
− przyporządkowuje zaimkom osobowym odpowiednie zaimki dzierżawcze,
− układa dialog z kolegą/koleżanką, wykorzystując podane informacje,
− poprawnie stosuje zaimek osobowy w bierniku,
− potrafi opowiedzieć o swoich urodzinach, złożyć życzenia solenizantowi.
3. czytanie
Uczeń:
− czyta prawidłowo tekst z podręcznika, nie korzysta z pomocy nauczyciela,
− prawidłowo akcentuje wyrazy,
− właściwie stosuje interpunkcję.
4. pisanie
Uczeń:
− samodzielnie opisuje obrazki, ilustracje,
− formułuje dłuższą wypowiedź pisemną,
− tworzy pytania do odpowiedzi i poprawnie je zapisuje,
− samodzielnie pisze krótki tekst użytkowy (e-mail, zaproszenie urodzinowe),
− w wypowiedziach pisemnych poprawnie stosuje poznane słownictwo oraz zagadnienia
gramatyczne,
− samodzielnie uzupełnia dialog,
− pisze e-mail z wykorzystaniem podanych informacji,
− poprawnie i samodzielnie zapisuje liczebniki główne i porządkowe.
Na ocenę celującą (6)
Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W KLASIE VI
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Na ocenę dopuszczającą (2)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:
- rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu,
- właściwie reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela w języku niemieckim,
- rozumie krótkie, proste wypowiedzi (zgodne z tematyką programową).
2. mówienie
Uczeń:
- zna niektóre części ciała,
- pyta kolegę/koleżankę o samopoczucie,
- mówi, jak się czuje i co mu dolega,
- zna nazwy niektórych dolegliwości i lekarstw,
- mówi, co mu wolno, a czego nie wolno robić,
- prosi o pozwolenie, zna odmianę czasownika „dürfen”,
- przedstawia przykładowy jadłospis dla swojego rówieśnika przy pomocy
nauczyciela,
- zna nazwy niektórych artykułów spożywczych,
- pyta rówieśnika, co robił poprzedniego dnia,
- podaje termin określonych wydarzeń,
- przy pomocy nauczyciela opisuje, co sam robił, np. w ostatni weekend,
- zna nazwy niektórych lokali, sklepów, instytucji,
- pyta o ich położenie,
- proponuje koledze/koleżance spotkanie,
- proponuje koledze/koleżance formę spędzania wolnego czasu,
- pyta o drogę,
- zna podstawowe zwroty związane z określaniem drogi,
- zna nazwy niektórych środków transportu,
- pyta o położenie przedmiotów,
- zna nazwy niektórych mebli i przedmiotów codziennego użytku,
- zna przyimki określające położenie,
- zna zasady tworzenia czasu przeszłego Perfekt,
- zna odmianę czasowników „wissen” i „sich treffen”.
3. czytanie
Uczeń:
- przeczyta krótki tekst z podręcznika,
- wyszukuje określone informacje w tekście (rozwija swoją umiejętność czytania ze
zrozumieniem), często przy pomocy nauczyciela,
- rozumie proste przepisy kulinarne,
- korzysta z pomocy nauczyciela.
4. pisanie
Uczeń:
- przyporządkowuje odpowiedzi pytaniom,
- zapisuje poprawnie poznane struktury,
- układa zdania z rozrzuconych elementów i poprawnie je zapisuje przy pomocy
nauczyciela.
Na ocenę dostateczną (3)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
- rozumie krótkie zdania, krótkie, nieskomplikowane teksty,
- wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, często przy pomocy
nauczyciela.
2. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
- zna więcej słów do danego bloku tematycznego,
- poprawnie wymawia poznane słownictwo,
- zna odmianę rzeczownika z rodzajnikiem określonym w celowniku,
- radzi innym osobom, co powinny zrobić, aby załagodzić dolegliwości związane
z daną chorobą,
- nawiązuje i podtrzymuje krótką rozmowę z kolegą/koleżanką na temat zdrowia,
sposobu życia i odżywiania się,
- zna użycie czasownika „schaden” z celownikiem,
- mówi, w jaki sposób odżywiają się inni,
- pyta o powód działań kolegi/koleżanki,
- podaje powód swojego zachowania,
- zna zasady użycia spójnika „weil,”
- opowiada o swoich ostatnich wakacjach, ostatnim weekendzie,
- konstruuje krótką wypowiedź w czasie przeszłym Perfekt,
- przyjmuje propozycję spotkania lub ją odrzuca,
- mówi, jakie produkty można kupić w danych sklepach,
- opisuje położenie lokali, sklepów,
- mówi, jakim środkiem transportu można dojechać do danego miejsca,
- określa drogę, położenie przedmiotów, mebli w domu,
- opisuje pokój wg określonych informacji.
3. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
- wyszukuje określone informacje w tekście czytanym przy pomocy nauczyciela,
- poprawnie czyta dłuższy tekst na głos, korzysta z pomocy nauczyciela,
- stosuje zasady interpunkcji.
4. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą, ponadto:
- uzupełni luki w tekście odpowiednimi wyrazami,
- pisze krótki tekst użytkowy przy pomocy nauczyciela,
- pisze przepis na ulubioną potrawę przy pomocy nauczyciela.
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE:
Na ocenę dobrą (4)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
- rozumie pełną wypowiedź nauczyciela i kolegów na tematy objęte programem,
- wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym, niekiedy przy pomocy
nauczyciela,
- selektywnie rozumie podany tekst.
2. mówienie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
- ma większy zasób słownictwa,
- konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat bez popełniania rażących
błędów,
- nawiązuje i podtrzymuje dialog z kolegą/koleżanką, jaki prowadzi tryb życia (np.
co lubi jeść, w jaki sposób dba o swoje zdrowie), gdzie robi zakupy,
- tworzy dialogi wg schematu,
- zna i używa form trybu rozkazującego,
- poprawnie wymawia wybrane głoski, wyrazy i zwroty,
- pyta, gdzie można wymienić pieniądze, zjeść pizzę, itp.,
- sam udziela podobnych informacji,
- tworzy pytania do odpowiedzi.
3. czytanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
- czyta dłuższe partie tekstu z prawidłowym zastosowaniem zasad fonetyki
i interpunkcji,
- wyszukuje określone informacje w tekście czytanym, tylko niekiedy przy pomocy
nauczyciela.
4. pisanie
Uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą i dostateczną, ponadto:
- pisze z pamięci wyrazy oraz krótkie zdania bez rażących błędów,
- opisuje drogę ze szkoły do domu (pisze krótki e-mail).
Na ocenę bardzo dobrą (5)
1. rozumienie ze słuchu
Uczeń:
- selektywnie rozumie wybrany tekst,
- prawidłowo wyszukuje określone informacje w tekście słuchanym,
- rozumie w większości wypowiedzi nauczyciela na tematy objęte programem.
2. mówienie
Uczeń:
- formułuje dłuższą wypowiedź, np. na temat swoich ostatnich wakacji, ostatniego
weekendu,
- opowiada historyjkę na podstawie obrazków i podanych zwrotów,
- poprawnie stosuje czas przeszły Perfekt,
- opowiada o wydarzeniach z poprzedniego dnia bez rażących błędów,
- zna i stosuje konstrukcję „zu” + bezokolicznik,
- poprawnie stosuje przyimki z odpowiednimi przypadkami,
- nie korzysta z gotowych schematów i rozwiązań.
3. czytanie
Uczeń:
- przeczyta prawidłowo tekst z podręcznika, nie korzysta z pomocy nauczyciela,
- prawidłowo akcentuje wyrazy,
- właściwie stosuje interpunkcję.
4. pisanie
Uczeń:
- opisuje obrazki, ilustracje, nie korzysta z pomocy nauczyciela,
- formułuje dłuższą wypowiedź pisemną,
- opisuje swój wymarzony pokój,
- samodzielnie pisze krótki tekst użytkowy,
- używa w wypowiedzi pisemnej zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem „weil”.
Na ocenę celującą (6)
Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, swobodnie operuje poznanym
słownictwem.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści