Język angielski klasa VII - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Język angielski klasa VII

Przedmiotowy system oceniania w klasie VII język angielski

Przygotowanie do zajęć:
Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt ( w linię ) oraz przybory szkolne. Nieprzygotowanie się do zajęć (brak zadań domowych, bak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń,  niegotowość odpowiedzi) należy zgłaszać nauczycielowi na początku lekcji. Nieprzygotowanie można zgłaszać cztery razy w semestrze. Każde kolejne skutkuje oceną negatywną. Uczeń, który nie posiadał podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących zadań i notatek na następną lekcję. Uczniowie nieobecni na lekcji również zobowiązani są do uzupełnienia brakujących zadań i notatek.
Sprawności podlegające ocenie w klasie 7:
- mówienie
- czytanie
- rozumienie tekstu czytanego
- rozumienie ze słuchu
- pisanie krótkiego tekstu
- znajomość pisowni
- znajomość struktur gramatycznych
- znajomość słownictwa
- umiejętność pracy w grupie (projekt)
- aktywność na zajęciach
- praca w domu
Formy oceniania postępów ucznia w klasie 7:
ustne:
- rozmowy w parach lub małych grupach sprawdzające umiejętność komunikowania się
w określonych sytuacjach – raz w semestrze;
- planowana wypowiedź na dowolny temat – raz w semestrze.
pisemne:
- test sprawdzający umiejętność czytania, słuchania, pisania i znajomość gramatyki – po
każdym rozdziale z podręcznika;
- kartkówka – częstotliwość nieokreślona (dotycząca do dwóch lekcji wstecz);
- krótki paragraf – częstotliwość nieokreślona
- projekt – praca w grupie – raz w semestrze.
aktywność – oceniana na koniec semestru
praca w domu – sprawdzana na każdej lekcji
Kryteria oceniania poszczególnych sprawności w klasie 7:
a) kryteria oceniania wypowiedzi ustnych:
ocena celująca:
- uczeń wypowiada się bezbłędnie używając zwrotów i konstrukcji gramatycznych
wykraczających poza treści objęte programem nauczania;
- posiada pełną swobodę wypowiedzi;
ocena bardzo dobra:
- uczeń wypowiada się bez pomocy nauczyciela;
- wypowiedź jest poprawna pod względem merytorycznym i językowym;
- posiada duży zakres słownictwa;
ocena dobra:
- uczeń przeważnie wypowiada się samodzielnie;
- posługuje się w miarę poprawnym językiem;
- potrafi mówić spójnie, z lekkim wahaniem;
- zasób słownictwa nie jest pełny, ale uczeń potrafi zastąpić brakujące słowo innym;
- występują niewielkie uchybienia w stosowaniu konstrukcji gramatycznych;
ocena dostateczna:
- uczeń stosuje w miarę bezbłędnie proste konstrukcje gramatyczne oraz posługuje się
pewnym zasobem słownictwa;
- swą wypowiedź formułuje z niewielką pomocą nauczyciela;
ocena dopuszczająca:
- uczeń potrafi sformułować wypowiedź jedynie z pomocą nauczyciela;
- zna zasady stosowania podstawowych konstrukcji gramatycznych, ale ma problemy
z ich użyciem;
- występują braki w słownictwie podstawowym;
- rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie.
ocena niedostateczna:
- uczeń nie jest w stanie sformułować wypowiedzi nawet za pomocą nauczyciela;
- wykazuje znaczne braki w opanowaniu materiału gramatycznego i podstawowego
słownictwa.
b) kryteria oceniania prac pisemnych:
ocena celująca – praca bezbłędna pod względem gramatycznym, leksykalnym
i ortograficznym, zawierająca struktury wykraczające poza program nauczania;
ocena bardzo dobra – praca poprawna pod względem gramatycznym, leksykalnym
i ortograficznym;
ocena dobra – praca na ogół poprawna, ewentualne błędy gramatyczne, leksykalne,
czy ortograficzne nie mają znaczenia dla zrozumienia ogólnego sensu tekstu;
ocena dostateczna – praca zawierająca nieliczne poważniejsze błędy gramatyczne,
leksykalne lub ortograficzne;
ocena dopuszczająca – praca zwiera liczne błędy świadczące o niepełnym opanowaniu
materiału;
ocena niedostateczna – praca zawierająca liczne błędy świadczące o niedostatecznym
opanowaniu materiału;
c) kryteria oceniania sprawdzianów i testów – system punktowy
Celujący: 90% - 100% + poprawnie wykonane zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności;
Bardzo dobry: 90%- 100%
Dobry: 70% - 89%
Dostateczny: 50% - 69%
Dopuszczający: 30% - 49%
Niedostateczny: 0% - 29%
Waga oceny
 
Lp.
   
Narzędzia oceniania
   
Waga
   
1
   
Kartkówka
   
2
   
2
   
Sprawdzian
   
3
   
3
   
Odpowiedź ustna
   
1
   
4
   
Aktywność
   
1
   
5
   
Sprawdzian dyrektorski
   
3
   
6
   
Projekt
   
3
   
7
   
Poprawa kartkówki
   
2
Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie 7.
Na ocenę celującą uczeń:
- poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi;
- buduje poprawne i spójne zdania twierdzące, pytające i przeczące, stosuje poprawny
szyk wyrazów;
- poprawnie używa słownictwa o charakterze złożonym, abstrakcyjnym, wykraczającego
niejednokrotnie poza zakres wprowadzonego słownictwa;
- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i instrukcje w podręczniku;
- rozumie dokładnie sens danego tekstu lub rozmowy;
- wybiera z tekstu lub dialogu określone – kluczowe lub potrzebne – informacje;
- poprawnie przekazuje ustnie proste informacje;
- dysponuje zakresem czynnego słownictwa wykraczającym poza podstawę programową;
- ma doskonałą wymowę;
- pisze spójne teksty, o długości większej niż wymagana, zawierający poprawne zdania
z pełnymi informacjami, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji;
- potrafi korzystać z innych źródeł niż podręcznik, w celu samodzielnego pogłębiania
znajomości języka angielskiego;
- wykonuje podczas lekcji oraz testów i sprawdzianów zadania dodatkowe
o podwyższonym stopniu trudności;
- zajmuje pierwsze miejsca w szkolnych konkursach języka angielskiego i/lub bierze
udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego, zdobywając znaczną
ilość punktów.
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
- poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi;
- buduje poprawne i spójne zdania twierdzące, pytające i przeczące, stosuje poprawny
szyk wyrazów;
- poprawnie używa słownictwa o charakterze złożonym, abstrakcyjnym;
- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i instrukcje w podręczniku;
- rozumie ogólny sens danego tekstu lub rozmowy;
- wybiera z tekstu lub dialogu określone – kluczowe lub potrzebne – informacje;
- poprawnie, bez większych błędów przekazuje ustnie proste informacje;
- dysponuje dużym zakresem czynnego słownictwa i zrozumiałą wymową;
- poprawnie czyta i bardzo dobrze rozumie ogólny sens tekstu;
- pisze spójny, o wymaganej długości tekst zawierający poprawne zdania z pełnymi
informacjami, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.
Na ocenę dobrą uczeń:
- poprawnie operuje większością poznanych struktur gramatycznych, buduje spójne
zdania;
- stosuje dość szeroki zakres słownictwa związanego głównie z życiem codziennym,
poprawnie używa niedużej ilości słownictwa abstrakcyjnego;
- rozumie większość poleceń nauczyciela;
- na ogół rozumie ogólny sens słyszanych tekstów i dialogów, wydobywa z nich
większość kluczowych lub potrzebnych informacji;
- używa podczas rozmowy odpowiednich sformułowań (pyta, odpowiada, itp.);
- dość poprawnie, bez większych błędów, przekazuje informacje;
- dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa do wyrażenia myśli i przekazania
prostych informacji;
- poprawnie czyta i dobrze rozumie czytany tekst;
- ma dość poprawną wymowę;
- pisze na ogół spójny, o wymaganej długości tekst, zawierający w większości poprawne
zdania z istotnymi informacjami, używa w większości poprawnej pisowni
i interpunkcji.
Na ocenę dostateczną uczeń:
- poprawnie posługuje się podstawowymi strukturami gramatycznymi;
- buduje proste zdania zachowując poprawny szyk wyrazów;
- posiada podstawowy zasób słownictwa, poprawnie, ale rzadko używa słownictwa
o charakterze bardziej złożonym, abstrakcyjnym;
- z tekstu słuchanego wydobywa część kluczowych lub potrzebnych informacji;
- rozumie niektóre polecenia nauczyciela;
- przekazuje wiadomość ustną na ogół w sposób poprawny, dysponując ograniczonym
zakresem czynnego słownictwa oraz nie zawsze prawidłową wymową;
- poprawnie rozumie większość zdań w czytanym tekście lub dialogu;
- podejmuje próbę napisania pracy zawierającej pełne zdania, proste struktury
i słownictwo, podaje większość istotnych informacji, nie zawsze przestrzega wymogów
długości tekstu oraz prawidłowej interpunkcji.
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
- poprawnie stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne;
- ma trudności z samodzielnym zbudowaniem spójnego zdania;
- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa;
- rozumie niektóre proste słuchane teksty lub dialogi, wydobywa pojedyncze kluczowe
informacje;
- rozumie polecenia z pomocą nauczyciela;
- ma trudności z ustnym przekazaniem informacji, dysponuje bardzo ograniczonym
zasobem słownictwa;
- ma trudności z poprawną wymową;
- czyta teksty z błędami i słabo je rozumie (ograniczony zakres słownictwa biernego);
- ma duże trudności z napisaniem spójnej pracy zawierającej pełne zdania, istotne
informacje, o wymaganej długości i interpunkcji.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań przewidzianych na ocenę dopuszczającą (koniecznych, umożliwiających kontynuację nauki na wyższym poziomie kształcenia).
Poprawianie ocen niekorzystnych:
- uczeń ma prawo do poprawienia tylko  oceny niedostatecznej  z testu lub sprawdzianu (w formie wyznaczonej przez nauczyciela; poprawa oceny winna nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac)
- uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub testu tylko raz;
- w przypadku nieobecności na którejś z obowiązujących procedur oceniania, bez
względu na jej przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania
jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela;
- cztery razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić brak przygotowania do zajęć- nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją, każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści