język angielski klasa IV - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

język angielski klasa IV

Przedmioty > Język angielski
Propozycja przedmiotowego systemu oceniania
do podręcznika English Class A1
I. Zasady ogólne
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
I.         Zasady ogólne
1.         Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem (WO), który stanowi załącznik do Statutu Szkoły.
2.         W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę.
W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu.
3.         Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.
4.         O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny oraz uzyskania oceny wyższej niż proponowana nauczyciel informuje uczniów
na pierwszej lekcji języka angielskiego.
5.         Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii
ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki).
6.         Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali – od 1 do 6.
7.         Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić:
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia,
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi,
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności,
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.
8.        Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WO.
9.        Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia,
b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności,
c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu.
10.       Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WO.
11.       Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).
12.       Szkoła może zdecydować (w Statucie), że oceny bieżące będą ocenami opisowymi.
13.       Oceny opisowe powinna wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz rozwijaniem uzdolnień.
W przypadku przyjęcia zasad oceny opisowej nauczyciel zamiast wystawienia stopnia (ocenianie bieżące) w skali 1–6 powinien uczniowi napisać informację zwrotną względem
wykonanej przez niego pracy w formie komentarza. Można (nie trzeba) przyjąć zasadę obowiązującą w ocenianiu kształtującym i podawać oceny w formie informacji, w której:
a) wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia,
b) odnotowujemy to, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy (ze strony ucznia),
c) wskazujemy w jaki sposób uczeń powinien pracę poprawić (ile, które ćwiczenia, na kiedy – możliwie dokładna informacja),
d) wskazujemy w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
Ocena opisowa ma pomagać uczniowi uczyć się, jest zatem zindywidualizowana i odnosi się do kryteriów oceniania podanych wcześniej uczniom, czyli do kryteriów dobrze wykonanej
pracy. Stosując ocenianie opisowe w ocenianiu bieżącym , należy ustalić jak „opisy” zostaną w efekcie przełożone na oceny, bo oceny roczne ustala się w skali 1–6. Proponuję
oceniać opisowo w trakcie zdobywania przez uczniów nowych umiejętności, ćwiczeń, pierwszych prób danej formy (np. pisania listu), bo tu komentarze, wskazówki pomogą uczniom
poprawić swoje wyniki, natomiast za testy/sprawdziany/kartkówki stawiać oceny w skali 1–6, stosowanie takiego mieszanego sposobu oceniania spełni dwie funkcje: pomoże uczniowi
uczyć się i ułatwi wystawienie nauczycielowi oceny rocznej.
Odradzam natomiast pisanie komentarzy, informacji obok ocen wyrażonych cyfrą. Są nieefektywne.
II.        Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
1.         Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie
stosowane testy nauczycielskie.
2.         Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia
w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe.
3.         Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi.
4.         Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WO.
5.         Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie.
6.         Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe.
7.         O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco.
8.         Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego jeden raz w semestrze.
9.         Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega
indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności).
10.       Ocena roczna zostaje ustalona zgodnie z WO.
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
English Class A1
1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA English Class A1
  
WIEDZA
    
UMIEJĘTNOŚCI
    
RECEPCJA
    
PRODUKCJA
    
INTERAKCJA
    
Uczeń posługuje się zakresem  środków językowych pozwalających mu na realizację działań językowych w  wybranych aspektach następujących bloków tematycznych:
·           Get started!
·           Family and friends
·           My things
·           In the house
·           About me
·           Things I can do
·           My day
·           Animals
·           I like that!
    
SŁUCHANIE:
Uczeń potrafi  zrozumieć wyrażenia
 i najczęściej używane słowa dotyczące
go osobiście, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi  jest wolne a wymowa wyraźna, potrafi zrozumieć główny sens zawarty w  krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.
CZYTANIE:
Uczeń potrafi czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć  konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia  codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady  jazdy. Rozumie krótkie, proste listy prywatne.
    
MÓWIENIE:
Uczeń potrafi  posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę,  innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie.
PISANIE:
Uczeń potrafi  pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb.  Potrafi napisać bardzo prosty list prywatny.
    
MÓWIENIE:
Uczeń potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie  wymagającej prostej
i bezpośredniej wymiany informacji
na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić
w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie  wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.
    
Osoba posługująca się  językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia  związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące  rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się  w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie  bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w  prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie  otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z  najważniejszymi potrzebami.
Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr
Kryteria oceniania ogólne
  
    
POZIOM PODSTAWOWY
    
POZIOM  PONADPODSTAWOWY
    
OCENA
NIEDOSTATECZNA
    
OCENA
DOPUSZCZAJĄCA
    
OCENA
DOSTATECZNA
    
OCENA
DOBRA
    
OCENA
BARDZO DOBRA
    
OCENA
CELUJĄCA
    
    
    
NISKI STOPIEŃ  SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
PODSTAWOWY STOPIEŃ  SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
ŚREDNI STOPIEŃ  SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
WYSOKI STOPIEŃ  SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
    
Wiadomości: środki  językowe
fonetyka
ortografia
    
Uczeń nie spełnia  większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował  podstawowej wiedzy
 i nie potrafi wykonać zadań
o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
Braki w  wiadomościach
i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na  kolejnych etapach.
    
Uczeń:
• zna ograniczoną liczbę  podstawowych słów
i wyrażeń,
• popełnia liczne błędy
w ich zapisie i wymowie,
•  zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,
• popełnia liczne błędy  leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.
    
Uczeń:
• zna część wprowadzonych  słów
i wyrażeń,
• popełnia sporo błędów w  ich zapisie i wymowie,
•  zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,
• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych  
w trudniejszych zadaniach.
    
Uczeń:
• zna większość  wprowadzonych słów
i wyrażeń,
• zwykle poprawnie je  zapisuje i wymawia,
•  zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
• popełnia nieliczne błędy  leksykalno-gramatyczne.
    
Uczeń:
• zna wszystkie wprowadzone  słowa
i wyrażenia,
• poprawnie je zapisuje
i wymawia,
•  zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
• popełnia sporadyczne błędy  leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.
    
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim  stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania .*
*W świetle obowiązujących przepisów ocena ucznia  ma wynikać ze stopnia przyswojenia przez niego treści wynikających z podstawy  programowej.
Ustalenie wymagań na ocenę celującą należy do  nauczyciela, ale muszą one być zgodne z prawem. Jeżeli uczeń wykazuje  zainteresowanie poszerzaniem wiedzy,    można go za to nagrodzić dodatkowo, ale wiedza wykraczająca poza program  nie może być elementem koniecznym do uzyskania oceny celującej  - art. 44b ust. 3 Ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)
    
Umiejętności
    
Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia  nauczyciela,
• w ograniczonym stopniu  rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,
• rozumie ogólny sens  przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie.
    
Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia  nauczyciela,
• częściowo poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
    
Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia  nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje  zadania na czytanie
i słuchanie.
    
Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia  nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje  zadania na czytanie
i słuchanie,
• zwykle potrafi uzasadnić  swoje odpowiedzi.
    
Produkcja
• wypowiedzi ucznia  nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania,
w formie pisemnej dwa - trzy zdania,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,
• wypowiedzi ucznia są w  znacznym stopniu nielogiczne i niespójne,
• uczeń stosuje niewielki  zakres poznanego słownictwa oraz struktur,
• uczeń popełnia liczne  błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację.
    
Produkcja
• wypowiedzi ucznia  nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje większość  istotnych informacji,
• wypowiedzi ucznia są  częściowo nielogiczne
i niespójne,
• uczeń stosuje słownictwo i  struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,
• uczeń popełnia sporo  błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji.
    
Produkcja
• wypowiedzi ucznia są dość  płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie istotne informacje,
• wypowiedzi ucznia są  logiczne i w miarę spójne,
• uczeń stosuje adekwatne do  tematu słownictwo oraz struktury,
• uczeń popełnia nieliczne  błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji,
• uczeń stosuje odpowiednią  formę
i styl.
    
Produkcja
• wypowiedzi i prace pisemne  ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,
• wypowiedzi ucznia są  logiczne i spójne,
• uczeń stosuje bogate  słownictwo i struktury,
• uczeń popełnia sporadyczne  błędy leksykalno-gramatyczne,
• uczeń stosuje odpowiednią  formę
i styl.
  
English Class A1,  rozdział 0: Get  started!
    
OCENA
    
DOPUSZCZAJĄCA
    
DOSTATECZNA
    
DOBRA
    
BARDZO DOBRA
    
    
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
    
WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
WIEDZA:
Znajomość  środków językowych
    
Uczeń zna i stosuje bardzo  ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający  realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.
    
Uczeń zna i stosuje  ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim  stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.
    
Zna i stosuje większość  poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu  pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.
    
Zna i stosuje  wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4 -9).
    
    
Uczeń w niewielkim stopniu  stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.
    
Częściowo poprawnie stosuje  poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych  wypowiedziach.
    
W większości  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają  komunikacji.
    
Poprawnie stosuje  poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych  wypowiedziach.
    
    
1.      alfabet
2.      dane personalne
3.      liczby 1-100
4.      kolory
5.      przybory  szkolne
6.      polecenia
7.      liczba mnoga  rzeczowników
8.      przedimki  nieokreślone
    
UMIEJĘTNOŚCI
    
Rozumie w tekście czytanym  pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu  sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje,  odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.
    
Uczeń:
·           częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           reaguje  adekwatnie na zadawane pytania, reaguje na polecenia i rozumie instrukcje,
·           udziela  podstawowych informacji o sobie i ludziach ze swojego otoczenia
·           opisuje przedmioty osobiste  i przybory szkolne używając bardzo podstawowych zwrotów,
·           korzysta z  podręcznika, aby formułować pytania i wypowiedzi,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów,
·           zazwyczaj  stosuje poprawny styl wypowiedzi.
  
    
Rozumie większość tekstu i  komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami  na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia  wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność językową na poziomie umożliwiającym dobrą  komunikację.
    
Uczeń:
·           poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           wykonuje i  wydaje instrukcje i polecenia,
·           przedstawia  siebie i inne osoby ze swojego otoczenia, podaje szczegóły na ich temat,
·           używając  poznanych zwrotów szczegółowo opisuje przedmioty osobiste oraz przybory  szkolne,
·           stosuje  właściwy styl wypowiedzi,
·           samodzielnie  zadaje pytania w celu uzyskania informacji,
·           wyczerpująco  odpowiada na zadawane pytania,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
    
English Class A1, rozdział 1:  Family and friends
    
OCENA
    
DOPUSZCZAJĄCA
    
DOSTATECZNA
    
DOBRA
    
BARDZO DOBRA
    
    
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
    
WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
WIEDZA:
Znajomość  środków językowych
    
Uczeń zna i stosuje bardzo  ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający  realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.
    
Uczeń zna i stosuje  ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim  stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.
    
Zna i stosuje większość  poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu  pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.
    
Zna i stosuje  wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 10 - 23).
    
    
Uczeń w niewielkim stopniu  stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.
    
Częściowo  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach.
    
W większości  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają  komunikacji.
    
Poprawnie  stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych  wypowiedziach.
    
    
1.     członkowie rodziny
2.     uroczystości rodzinne
3.     państwa i narodowości
4.     dom
5.     dane personalne
6.     znajomi i przyjaciele
7.     kraje anglojęzyczne
8.     dopełniacz saksoński
9.     zaimki dzierżawcze dla liczby pojedynczej
10.   czasownik to be
    
UMIEJĘTNOŚCI
    
Rozumie w tekście czytanym  pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu  sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela  wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje,  odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.
    
Uczeń:
·           częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           przedstawia  siebie i inne osoby, opisuje ludzi używając prostych struktur,
·           składa życzenia  używając prostych struktur,
·           wzorując się na  podręczniku używa bardzo podstawowych zwrotów grzecznościowych,
·           udziela  prostych informacji o krajach anglojęzycznych,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Rozumie większość tekstu i  komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami  na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia  wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność  językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.
    
Uczeń:
·           poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           wykonuje i  wydaje instrukcje i polecenia,
·           szczegółowo przedstawia siebie i inne osoby ze swojego otoczenia, podaje  szczegóły na ich temat,
·           swobodnie  prowadzi i podtrzymuje rozmowę,
·           składa życzenia  stosownie do okazji,
·           używa  różnorodnych zwrotów grzecznościowych,
·           udziela  szczegółowych informacji na temat krajów anglojęzycznych,
·           stosuje  właściwy styl wypowiedzi,
·           wyczerpująco  odpowiada na pytania,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i  umiejętności z rozdziału 1 (e-Panel).
    
English Class A1, rozdział 2:  My things
    
OCENA
    
DOPUSZCZAJĄCA
    
DOSTATECZNA
    
DOBRA
    
BARDZO DOBRA
    
    
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
    
WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
WIEDZA:
Znajomość  środków językowych
    
Uczeń zna i stosuje bardzo  ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający  realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.
    
Uczeń zna i stosuje  ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim  stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.
    
Zna i stosuje większość  poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu  pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.
    
Zna i stosuje  wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 24 - 37).
    
    
Uczeń w niewielkim stopniu  stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.
    
Częściowo  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach.
    
W większości  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają  komunikacji.
    
Poprawnie  stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych  wypowiedziach.
    
    
1.     ubrania i dodatki
2.     dane personalne
3.     zainteresowania
4.     rzeczy osobiste
5.     gadżety
6.     informacje o Polsce i krajach sąsiadujących
7.     geometria
8.     zdania z czasownikiem to be
9.     zaimki wskazujące
    
UMIEJĘTNOŚCI
    
Rozumie w tekście czytanym  pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu  sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela  wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje,  odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.
    
Uczeń:
·           częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           w prostych  zdaniach opisuje ubrania i dodatki,
·           wzorując się na  podręczniku udziela podstawowych informacji na swój temat,
·           wzorując się na  podręczniku i używając poznanych zwrotów prowadzi krótką rozmowę,
·           opisuje  ulubiobe przedmioty i gadżety używając prostych struktur,
·           udziela bardzo  prostych informacji na temat swojego kraju,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Rozumie większość tekstu i  komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami  na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia  wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność  językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.
    
Uczeń:
·           poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           wykonuje i  wydaje instrukcje i polecenia,
·           samodzielnie udziela szczegółowych informacji na temat wybranych ubrań i dodatków posługując się poznanym słownictwem  i konstrukcjami,
·           udziela  szczegółowych informacji na swój temat,
·           swobodnie  prowadzi i podtrzymuje rozmowę, przekazuje i uzyskuje informacje od swojego  rozmówcy,
·           używając  poznanych zwrotów opisuje szczegółowo opisuje ulubione przedmioty i gadżety,
·           udziela  szczegółowych informacji na temat swojego kraju,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i  umiejętności z rozdziału 2 (e-Panel).
    
English Class A1, rozdział 3:  In the house
    
OCENA
    
DOPUSZCZAJĄCA
    
DOSTATECZNA
    
DOBRA
    
BARDZO DOBRA
    
    
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
    
WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
WIEDZA:
Znajomość  środków językowych
    
Uczeń zna i stosuje bardzo  ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający  realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.
    
Uczeń zna i stosuje  ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim  stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.
    
Zna i stosuje większość  poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu  pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.
    
Zna i stosuje  wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 38 - 51).
    
    
Uczeń w niewielkim stopniu  stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.
    
Częściowo  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach.
    
W większości  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają  komunikacji.
    
Poprawnie  stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych  wypowiedziach.
    
    
1.     dom
2.     pomieszczenia w domu
3.     wyposażenie domu
4.     gadżety
5.     znajomi i przyjaciele
6.     rodzaje  domów i okolica
7.      zdania z  konstrukcją there is / there are
8.     przyimki opisujące położenie
    
UMIEJĘTNOŚCI
    
Rozumie w tekście czytanym  pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu  sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela  wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje,  odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.
    
Uczeń:
·           częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           w prostych  zdaniach opisuje pomieszczenia w domu i położenie  różnych przedmiotów,
·           krótko opowiada o wymarzonym domu i pokoju używając prostych struktur,
·           wzorując się na  podręczniku w prostej formie opisuje swoje  upodobania,
·           wyraża opinie,  uczucia i emocje używając bardzo prostych konstrukcji,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Rozumie większość tekstu i  komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami  na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia  wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność  językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.
    
Uczeń:
·           poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           wykonuje i  wydaje instrukcje i polecenia
·           szczegółowo  opisuje pomieszczenia w domu i położenie różnych przedmiotów stosując poznane słownictwo i  właściwe zwroty,
·           szczegółowo opowiada o wymarzonym domu i pokoju, stosuje właściwe słownictwo,
·           opisuje swoje  upodobania,
·           szczegółowo i swobodnie wyraża opinie, uczucia i emocje używając poznanych  konstrukcji,
·           stosuje  właściwy styl wypowiedzi,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i  umiejętności z rozdziału 3 (e-Panel).
    
English Class A1, rozdział 4:  About me
    
OCENA
    
DOPUSZCZAJĄCA
    
DOSTATECZNA
    
DOBRA
    
BARDZO DOBRA
    
    
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
    
WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
WIEDZA:
Znajomość  środków językowych
    
Uczeń zna i stosuje bardzo  ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający  realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.
    
Uczeń zna i stosuje  ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim  stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.
    
Zna i stosuje większość  poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu  pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.
    
Zna i stosuje  wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 52 - 65).
    
    
Uczeń w niewielkim stopniu  stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.
    
Częściowo  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach.
    
W większości  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają  komunikacji.
    
Poprawnie  stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych  wypowiedziach.
    
    
1.         wygląd zewnętrzny
2.     problemy
3.     cechy charakteru
4.     podróżowanie
5.     zwiedzanie
6.     orientacja  w terenie
7.     recykling
8.      materiały przyjazne środowisku
9.     dopełniacz  saksoński
10.   czasownik have got
11.   regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników
12.   zaimki  dzierżawcze w liczbie mnogiej
    
UMIEJĘTNOŚCI
    
Rozumie w tekście czytanym  pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu sprawiają mu  trudność.
Z pomocą nauczyciela  wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje,  odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.
    
Uczeń:
·           częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           w prostych  zdaniach opisuje wygląd zewnętrzny różnych osób,
·           w prostych  zdaniach udziela prostych informacji o supermocach wybranych  bohaterów,
·           opisuje  problemy, wyraża opinie, uczucia i emocje używając bardzo prostych  konstrukcji,
·           opisuje cechy  charakteru używając bardzo prostych konstrukcji,
·           wzorując się na  podręczniku wyraża swoje opinie na temat innych ludzi używając prostych  konstrukcji,
·           używając bardzo prostych słów  opisuje najbardziej znane polskie zabytki,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Rozumie większość tekstu i  komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami  na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia  wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność  językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.
    
Uczeń:
·           poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           wykonuje i  wydaje instrukcje i polecenia,
·           samodzielnie i  szczegółowo wygląd zewnętrzny różnych osób,
·           używając  poznanego słownictwa udziela szczegółowych informacji  o supermocach wybranych bohaterów,
·           używając bogatego słownictwa wyraża opinie, uczucia i emocje, opisuje problemy,
·           opisuje cechy  charakteru używając bogatego słownictwa,
·           swobodnie  prowadzi i podtrzymuje rozmowę, wyraża opinie na temat różnych ludzi,
·           szczegółowo  opisuje wybrane zabytki w Polsce,
·           stosuje  właściwy styl wypowiedzi,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i  umiejętności z rozdziału 4 (e-Panel).
    
English Class A1, rozdział 5:  Things I can do
    
OCENA
    
DOPUSZCZAJĄCA
    
DOSTATECZNA
    
DOBRA
    
BARDZO DOBRA
    
    
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
    
WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
WIEDZA:
Znajomość  środków językowych
    
Uczeń zna i stosuje bardzo  ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający  realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.
    
Uczeń zna i stosuje  ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim  stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.
    
Zna i stosuje większość  poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu  pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.
    
Zna i stosuje  wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 66 - 79).
    
    
Uczeń w niewielkim stopniu  stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.
    
Częściowo  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach.
    
W większości  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają  komunikacji.
    
Poprawnie  stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych  wypowiedziach.
    
    
1.         czasowniki wyrażające czynności
2.     życie społeczne – język migowy
3.     zajęcia pozalekcyjne
4.     podróżowanie
5.     zwiedzanie
6.     czasownik can do opisywania umiejętności
7.     spójniki, rozwijanie wypowiedzi
    
UMIEJĘTNOŚCI
    
Rozumie w tekście czytanym  pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu  sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela  wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje,  odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.
    
Uczeń:
·           częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           w prostych  zdaniach, wzorując się na podręczniku opisuje  czynności wykonywane w czasie wolnym i zajęcia pozalekcyjne,
·           korzystając z podręcznika opisuje swoje umiejętności,
·           prostymi zdaniami i korzystając z  podręcznika przedstawia intencje i plany na przyszłość,
·           korzystając ze  zwrotów z podręcznika uzyskuje i przekazuje informacje,  proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje,
·           korzystając z  tekstu w podręczniku opisuje ciekawe miejsca w swojej okolicy,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Rozumie większość tekstu i  komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami  na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia  wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność  językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.
    
Uczeń:
·           poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           wykonuje i  wydaje instrukcje i polecenia,
·           przekazuje wyczerpujące i  szczegółowe informacje na temat czynności  wykonywanych w czasie wolnym oraz zajęć pozalekcyjnych,
·           samodzielnie i szczegółowo opisuje swoje umiejętności,
·           udziela  szczegółowych informacji na temat intencji i planów na przyszłość,
·           swobodnie  prowadzi i podtrzymuje rozmowę, uzyskuje i przekazuje  informacje, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje,
·           szczegółowo opisuje ciekawe miejsca  w swojej okolicy,
·           stosuje  właściwy styl wypowiedzi,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i  umiejętności z rozdziału 5 (e-Panel).
    
English Class A1, rozdział 6:  My day
    
OCENA
    
DOPUSZCZAJĄCA
    
DOSTATECZNA
    
DOBRA
    
BARDZO DOBRA
    
    
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
    
WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
WIEDZA:
Znajomość  środków językowych
    
Uczeń zna i stosuje bardzo  ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający  realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.
    
Uczeń zna i stosuje  ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim  stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.
    
Zna i stosuje większość  poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu  pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.
    
Zna i stosuje  wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 80 – 93).
    
    
Uczeń w niewielkim stopniu  stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.
    
Częściowo  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach.
    
W większości  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają  komunikacji.
    
Poprawnie  stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych  wypowiedziach.
    
    
1.         czynności dnia codziennego
2.     dni tygodnia
3.     formy spędzania czasu wolnego
4.      podawanie czasu
5.     zainteresowania
6.     nazwy miesięcy
7.     styl  życia w Polsce
8.     instrumenty muzyczne
9.     czas Present  Simple w zdaniach twierdzących do opisu czynności dnia codziennego
10.   przysłówki opisujące częstotliwość
    
UMIEJĘTNOŚCI
    
Rozumie w tekście czytanym  pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu  sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela  wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje,  odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.
    
Uczeń:
·           częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           w prostych  zdaniach opowiada o czynnościach dnia codziennego i formach  spędzania czasu wolnego,
·           krótko opisuje swój typowy weekend,
·           prostymi  zdaniami opowiada o swojej wymarzonej podróży,
·           korzystając z  wyrażeń z podręcznika opisuje zagadnienia związane z tradycyjnym  stylem życia Polaków,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Rozumie większość tekstu i  komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami  na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia  wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność  językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.
    
Uczeń:
·           poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           wykonuje i  wydaje instrukcje i polecenia,
·           samodzielnie i  szczegółowo opowiada o czynnościach dnia codziennego i formach  spędzania czasu wolnego,
·           szczegółowo opisuje swój typowy weekend,
·           swobodnie i szczegółowo opisuje opowiada o swojej wymarzonej podróży,
·           udziela  szczegółowych informacji na temat zagadnień związanych z tradycyjnym stylem życia Polaków,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i  umiejętności z rozdziału 6 (e-Panel).
    
English Class A1, rozdział 7:  Animals
    
OCENA
    
DOPUSZCZAJĄCA
    
DOSTATECZNA
    
DOBRA
    
BARDZO DOBRA
    
    
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
    
WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
WIEDZA:
Znajomość  środków językowych
    
Uczeń zna i stosuje bardzo  ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający  realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.
    
Uczeń zna i stosuje  ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim  stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.
    
Zna i stosuje większość  poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu  pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.
    
Zna i stosuje  wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 94 - 107).
    
    
Uczeń w niewielkim stopniu  stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.
    
Częściowo  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach.
    
W większości  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają  komunikacji.
    
Poprawnie  stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych  wypowiedziach.
    
    
1.     dzikie zawodu
2.     czynności  życia codziennego
3.     formy spędzania czasu wolnego
4.     zwierzęta domowe
5.     ceny
6.     sprzedawanie i kupowanie
7.     środki płatnicze
8.     praca
9.     zakupy i usługi
10.   czas Present  Simple w pytaniach i przeczeniach do opisu zwierząt i ich zwyczajów
    
UMIEJĘTNOŚCI
    
Rozumie w tekście czytanym  pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu  sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela  wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje,  odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.
    
Uczeń:
·           częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           w prostych  zdaniach udziela informacji na temat zagadnień związanych z  dzikimi i domowymi zwierzętami i ich zwyczajami,
·           w prostych  zdaniach udziela informacji na temat spędzania czasu wolnego,
·           opisuje swoje  ulubione zwierzę używając bardzo prostych zwrotów,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Rozumie większość tekstu i  komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie rozwiązuje  zadania na czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami  na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia  wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność  językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.
    
Uczeń:
·           poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           wykonuje i  wydaje instrukcje i polecenia,
·           udziela  szczegółowych informacji na temat zagadnień związanych z dzikimi i domowymi  zwierzętami i ich zwyczajami,
·           udziela  szczegółowych informacji na temat spędzania czasu wolnego stosując  właściwe zwroty i poznane słownictwo,
·           swobodnie i  szczegółowo opisuje swoje ulubione zwierzę,
·           wyraża upodobania, opinie,  uczucia i emocje stosując właściwe zwroty i podając uzasadnienia
·           zapisuje i  przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i  umiejętności z rozdziału 7 (e-Panel).
    
English Class A1, rozdział 8:  I like that!
    
OCENA
    
DOPUSZCZAJĄCA
    
DOSTATECZNA
    
DOBRA
    
BARDZO DOBRA
    
    
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
    
WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
    
WIEDZA:
Znajomość  środków językowych
    
Uczeń zna i stosuje bardzo  ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający  realizację poleceń bez pomocy nauczyciela lub kolegów.
    
Uczeń zna i stosuje  ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim  stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.
    
Zna i stosuje większość  poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu  pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.
    
Zna i stosuje  wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 108 – 121).
    
    
Uczeń w niewielkim stopniu  stosuje poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy.
    
Częściowo  poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i  własnych wypowiedziach.
    
W większości poprawnie  stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych  wypowiedziach. Błędy nie zakłócają  komunikacji.
    
Poprawnie  stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych  wypowiedziach.
    
    
1.         dyscypliny sportowe
2.         formy spędzania czasu wolnego
3.     zainteresowania
4.     pogoda
5.     pory roku
6.     zdrowy tryb życia
7.     styl życia
8.     zdrowie
9.     świat przyrody
10.   sprzęt sportowy
11.   czas Present  Simple do opisu zdrowych nawyków i stylu życia
12.    czasowniki  opisujące emocje z konstrukcją gerund
13.    zaimki w funkcji dopełnienia
14.    słowa pytające w  pytaniach szczegółowych
    
UMIEJĘTNOŚCI
    
Rozumie w tekście czytanym  pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, pospolite, internacjonalizmy. Częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania na rozumienie ze słuchu  sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela  wykazuje się
w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje,  odczytuje, wykonuje zadania z pomocą innych osób.
    
Uczeń:
·           częściowo  poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           w prostych  zdaniach opisuje ulubione dyscypliny sportowe, sprzęt i miejsca  potrzebne do ich uprawiania,
·           korzystając z  podręcznika i używając bardzo prostego słownictwa opisuje zjawiska pogodowe,
·           używając prostych zdań opisuje swój styl życia,
·           wyraża opinie,  uczucia i emocje używając prostych konstrukcji,
·           opisuje drzewa  charakterystyczne dla okolicy używając prostego języka,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
–  udziela prostych informacji o problemach związanych  z ochroną śrdowiska
    
Rozumie większość tekstu i  komunikatów słownych na bazie poznanego słownictwa.
W większości poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
Wykazuje się umiejętnościami  na wyższym poziomie od wymaganych na ocenę dostateczną, ale nie spełnia  wymagań na ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność  językową na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację.
    
Uczeń:
·           poprawnie  rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
·           wykonuje i  wydaje instrukcje i polecenia,
·           szczegółowo opisuje ulubione dyscypliny sportowe, sprzęt i miejsca potrzebne do  ich uprawiania,
·           udziela  szczegółowych informacji na temat zjawisk atmosferycznych i pogody, używa poznane  słownictwo i właściwe konstrukcje,
·           swobodnie i szczegółowo opowiada o swoim stylu życia,
·           wyraża  szczegółowe opinie, uczucia i emocje, pyta o opinie innych,
·           podaje  szczegóły na temat drzew charakterystycznych dla swojego regionu,
·           swobodnie  prowadzi i podtrzymuje rozmowę,
·           zapisuje i  przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.
    
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z  rozdziału 8 (e-Panel).
    
Uczeń rozwiązuje test końcoworoczny (e-Panel).
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści