Histoia - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Historia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII

Uczeń otrzymuje ocenę:
CELUJĄCĄ jeżeli:
- posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania;
- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych informacji i źródeł oraz w oparciu o nie rozszerzyć swą
wiedzę historyczną;
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych;
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym; jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań;
- odnosi sukcesy w pozaszkolnych konkursach historycznych / humanistycznych.
BARDZO DOBRĄ jeżeli:
- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania;
- wykazuje się aktywnością w czasie lekcji;
- chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych;
- sprawnie korzysta ze wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji;
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania,
posługując się nabytymi umiejętnościami;
- wypowiedzi ucznia są samodzielne, poprawne pod względem merytorycznym i językowym;
- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje;
- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadania domowe;
- bierze udział w konkursach historycznych / humanistycznych.
DOBRĄ jeżeli:
- opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym;
- systematycznie przygotowuje się do lekcji;
- jest aktywny w czasie lekcji;
- często uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowych;
- potrafi korzystać ze wskazanych przez nauczyciela w czasie lekcji źródeł informacji;
- podstawowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie, w przypadku zadań trudniejszych pod
kierunkiem nauczyciela;
- poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
DOSTATECZNĄ jeżeli:
- opanował materiał programowy w stopniu poprawnym;
- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym;
- rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowych;
- czasami poprawnie formułuje wnioski;
- wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim poziomie trudności;
- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji.
DOPUSZCZAJĄCA jeżeli:
- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej;
- wykazuje niewielką aktywność na lekcjach;
- konstruuje krótkie dwu-, trzy-zdaniowe odpowiedzi;
- nie formułuje własnych wniosków;
- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, trudniejsze wykonuje przy wyraźnej pomocy
nauczyciela.
NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:
- nie opanował treści zawartych w podstawie programowej;
- nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowej wiedzy;
- nie wykonuje zadań realizowanych przez zespół klasowy, jest bierny, nie przejawia
zainteresowania treściami przedmiotu ani chęci przyswajania wiadomości i współpracy z
nauczycielem;
- nie potrafi odtworzyć istotnych elementów materiału opracowywanego na lekcjach;
- nie posiada zeszytu przedmiotowego.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści