Fizyka - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Fizyka

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Na lekcjach fizyki ocenie podlegają : wiadomości, umiejętności, aktywność, zeszyt
1. Nabyte  umiejętności i przyswojone wiadomości uczeń będzie prezentował w następujących formach:
a) Prace pisemne ( po zakończeniu działu zapowiedziane z wyprzedzeniem  dwutygodniowym– sprawdziany). Nieobecność na sprawdzianie musi być usprawiedliwiona.
b) Prace pisemne krótkie( 10 minut) –kartkówki—bez zapowiedzi –obejmujące materiał z ostatnich dwóch lekcji.  Odpowiedzi ustne –uczeń odpowiada z 3 ostatnich lekcji – bez zapowiedzi
c) Prace domowe – za brak pracy domowej ocena niedostateczny
3 .Kryteria  oceny prac pisemnych
% uzyskanej max liczby punktów Ocena
0-29% niedostateczny
30-49% dopuszczający
50-74% dostateczny
75-89% dobry
90-100 % bardzo dobry
95-100% + dodatkowo rozwiązuje problem odpowiadający poziomowi na ocenę celujący celujący
4. Ogólne kryteria oceny odpowiedzi ustnej.( ocenę z odpowiedzi ustnej nauczyciel wpisuje do zeszytu).
a) Ocenę celujący otrzymuje uczeń , którego odpowiedź spełnia niżej podane kryteria dla oceny bardzo dobrej ,lecz wykazuje się ponadto wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania realizowany w danej klasie
b) Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, którego odpowiedź jest samodzielna ,wyczerpująca ,bezbłędna z uwzględnieniem języka przedmiotowego – bez pytań pomocniczych nauczyciela
c) Ocenę dobry otrzymuje uczeń ,który odpowiadał samodzielnie ,wyczerpująco, ale z pewnymi usterkami sformułowań oraz niewielkimi błędami
d) Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń ,który odpowiada na większość pytań ,wymaga pomocy nauczyciela przy  rozwiązywaniu trudnych problemów
e) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń , który odpowiada na pytania  zadawane przez nauczyciela zgodne z podstawową programową , lecz z pewnymi brakami.
f) Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń ,który nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania z podstawy programowej o elementarnym stopniu trudności

5. Ocena za aktywność wystawiana jest na życzenie ucznia na podstawie informacji wpisywanych przez nauczyciela do  zeszytu w postaci znaku „plus” pięć plusów - bdb,  cztery plusy-  db,  trzy  plusy -  dst, dwa  plusy – dop.

6..Kryteria  poprawy oceny:
a) Pracę pisemną ( sprawdzian)uczeń może poprawić  w terminie 2 tygodni po otrzymaniu oceny niedostatecznej ,osobiście uzgadniając termin z nauczycielem.
b) Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy pisemnej jest zobowiązany do napisania pracy w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły (termin wyznacza nauczyciel.)
c) Ocenę z odpowiedzi ustnej uczeń może  poprawić zgłaszając  się do odpowiedzi na lekcji.

7. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany :/nie obowiązuje na lekcjach powtórzeniowych i zapowiedzianych pracach pisemnych)
a) dwa razy w semestrze ,gdy liczba godzin w tygodniu jest 2 h  lub więcej
b) raz  w semestrze ,gdy liczba godzin w tygodniu jest 1
8.Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny uzyskane  zarówno w pierwszym jak i drugim semestrze .
9.. Oceny po uśrednieniu ocen cząstkowych:
od 1,7 –dopuszczający
od 2,7 -dostateczny
od 3,7 - dobry
od 4,7 -bardzo dobry
od 5,3 - celujący
Uwzględniając szczególne zaangażowanie i aktywność ucznia, nauczyciel może
wystawić odpowiednio wyższą ocenę po przekroczeniu progu 0,5 np. 4,5 -  5.
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści