edukacja dla bezpieczeństwa - Szkoła Krzysztofa Augustyniaka

Prywatna Szkoła Podstawowa Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Certyfikat MEN
Prywatna Szkoła Podstawowa
Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty
Przedmiotowe Zasady Oceniania                Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w liceum realizowana jest w oparciu o podręcznik autorstwa Jarosława Słomy, wyd. Nowa Era, dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników. Rok dopuszczenia podręcznika: 2017.


I. Postanowienia ogólne.

1. Oceny z przedmiotu uczniowie otrzymują wyłącznie za wiadomości i umiejętności. Zachowanie ocenia się oddzielnie
2. W każdym semestrze przewidziane są, co najmniej trzy oceny cząstkowe.
3. Uczeń ma prawo do, jednego nieprzygotowań do lekcji w ciągu roku szkolnego, które zwalniają go z odpowiedzi, zadania domowego i kartkówek. Nie obejmują prac klasowych.
4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel stawiający ocenę ją uzasadnia.
5. Prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
6. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Oceny śródroczne i końcoworoczne powinny być wyrażone pełnym stopniem wyrażonej skali
7. W przypadku niesatysfakcjonującej oceny, uczeń może ją poprawić w ciągu  dwóch tygodni od momentu jej otrzymania
8. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i końcoworocznych największą wagę mają oceny z prac klasowych, kartkówek, odpowiedzi pisemnej i ocena nauczyciela za całokształt pracy ucznia w ciągu całego semestru.
9.. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego zobowiązany jest do poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen kwalifikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
10. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.


II. Sprawdzanie stopnia realizacji wymagań edukacyjnych odbywa się poprzez:

1. Odpowiedzi pisemne z bieżącego materiału nauczania
• obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji
• obejmują zagadnienia z zadania domowego
• na lekcjach powtórzeniowych nauczyciel ma prawo pytać ucznia z całego zakresu materiału obowiązującego na pracy klasowej
• ocenie podlega opanowanie terminologii przedmiotu, stopień opanowania przerobionego materiału, swoboda w umiejętności formułowania wniosków płynących z doświadczeń, umiejętność rozwiązywania problemów biologicznych, umiejętność syntezy, w oparciu o znajomość całego przerobionego materiału
• ocenę wystawia nauczyciel i wpisuje ją do zeszytu przedmiotowego i dziennika.

2. Odpowiedzi pisemne w formie kartkówek
• obejmują bieżące wiadomości z trzech ostatnich lekcji, bądź z zadania domowego
    nie są zapowiedziane
• czas pracy zależy od stopnia trudności i ilości zadań
• w przypadku zgłoszenia przed lekcją nie przygotowania, uczeń może odstąpić od pisania kartkówki bez konsekwencji oceny niedostatecznej


3. Odpowiedzi pisemne w formie prac klasowych
• obejmują materiał jednego lub dwóch działów tematycznych
• trwają 1 godz. lekcyjną ,
• są zapowiadane z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, Nauczyciel uzgadnia z uczniami termin oraz odnotowuje go w dzienniku lekcyjnym, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 2 prac klasowych. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej termin ten należy ponownie uzgodnić z uczniami.
• przed każdą pracą pisemną uczniowie są informowani o zakresie materiału, stopniu trudności i kryteriach oceniania z wyprzedzeniem, co najmniej dwutygodniowym.
• w przypadku opuszczenia przez ucznia pracy klasowej bez usprawiedliwienia musi ja napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, w przypadku choroby lub usprawiedliwionej nieobecności uczeń umawia się z nauczycielem, co do terminu, jednak nie dłuższym niż miesiąc od chwili powrotu do szkoły.
• w przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas pracy klasowej, nauczyciel odbiera pracę i wpisuje ocenę niedostateczną.(uczeń zalicza ją od nowa w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela)
• w przypadku niesatysfakcjonującej oceny z pracy klasowej , uczeń może ją poprawić w ciągu dwóch tygodni od terminu oddania
• poprawa pracy klasowej odbywa się w formie pisemnej
• sprawdzone prace pisemne uczeń otrzymuje w okresie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy. Nauczyciel omawia je na forum klasy (zalety, rodzaj i częstotliwość popełnianych błędów, forma i komunikatywność, estetyka) oraz wyjaśnia zastrzeżenia dotyczące wystawionych ocen zgłoszone przez uczniów.
• oceny z prac klasowych mają najistotniejszy wpływ na ocenę śródroczną i końcoworoczną
• kryteria stosowane podczas pracy pisemnej:

poniżej 30%  - niedostateczny
30%- 49%     - dopuszczający
50%-74%      - dostateczny
75% - 89%    - dobry
90%- 100%      - bardzo dobry


4. Posługiwanie się książką i innymi środkami edukacyjnymi

5. Wykonywanie prac praktycznych (np. ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy).

6. Obserwacja ucznia w toku jego pracy (np. aktywność, praca na lekcji)
• pod koniec semestru uczeń otrzymuje ocenę od nauczyciela za całokształt pracy ucznia w ciągu całego semestru.

7. Zadania domowe:
• Zazwyczaj mają formę pisemna,
• Jeśli zadanie domowe ma formę referatu, to ocena jest uzależniona od zakresu materiału i sposobu prezentacji
• Oceniane jest syntetyczne ujęcie problemu oraz umiejętność wysuwania wniosków
• Niezgłoszony brak zadania domowego jest odpowiednikiem oceny niedostatecznej.

8. Zeszyt przedmiotowy:
• Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe,
• Oceniany jest przynajmniej raz w semestrze (wyrywkowo)
• Brak zeszytu należy zgłosić przed lekcją nauczycielowi, w przeciwnym przypadku uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną za brak zadania domowego
III . Warunki klasyfikacji

1. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym: w grudniu (klasyfikacja śródroczna) i w czerwcu (klasyfikacja roczna).
2. Wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczniów zatwierdza się na posiedzeniu rady pedagogicznej.
3. Szczegółowy terminarz posiedzeń rady pedagogicznej i działań związanych z ustaleniem ocen klasyfikacyjnych określa dyrektor Zespołu.

     Warunki oceniania osiągnięć edukacyjnych i klasyfikowania uczniów
1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas zobowiązani są do ustnego poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Oceny te są odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
2. O przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) poinformowani są najpóźniej na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. Przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji następuje w bezpośredniej rozmowie z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu, przekazanie w formie pisemnej za pośrednictwem ucznia (poświadczenie podpisem rodzica) lub w wyjątkowych wypadkach listem poleconym wysłanym przez wychowawcę klasy za pośrednictwem szkoły.
3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
4.   Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną ma obowiązek poprawienia jej do 31 marca danego roku szkolnego.
5.   Uczeń, który w danym semestrze opuścił więcej niż połowę zajęć edukacyjnych z biologii
    może nie zostać sklasyfikowany z tych zajęć.
6.   Uczeń, który nie może być klasyfikowany ( lub nie zadał odpowiedniego egzaminu
    klasyfikacyjnego ) na koniec pierwszego semestru, nie może być klasyfikowany na koniec
    roku szkolnego.
7.   Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych ma prawo do
    zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.
8.   W razie nieobecności nieusprawiedliwionej zgodę na egzamin klasyfikacyjny może
    wyrazić Rada Pedagogiczna, jeśli uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) o taką
    zgodę poproszą.

IV. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
-posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia lub pisze prace klasowe i wykonuje inne zadania  w 100% poprawnie
-biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
- lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu miejskimi wyższym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń , który:
-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania
-sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania
-potrafi zastosować nowa poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

Stopień dobry otrzymuje uczeń , który:
-nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
-ma minimalne braki w wiadomościach, które jest w stanie samodzielnie uzupełnić
-poprawnie potrafi zastosować wiadomości , rozwiązywać samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń , który:
-opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w stopniu pozwalającym mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień
-rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń , który:
-ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te można usunąć w dłuższym okresie czasu
-rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń , który:
-nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania na poziomie koniecznym, braki są na tyle duże , że nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela

VI. Dostosowanie PSO z Edukacji dla Bezpieczeństwa do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa opracowała:            Magdalena Stawicka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel. : 42 6437781 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
93-267 Łódź, ul Deotymy 7 tel.: 42 6437781
Konto: 49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Wróć do spisu treści