Chemia - Prwatna Szkoła Podstawowa

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka
Przejdź do treści

Chemia

Przedmiotowy system oceniania z chemii

1. Sprawdzanie wiedzy uczniów
a) Prace klasowe (trwające godzinę, z mnożnikiem 3 w średniej ważonej)
Uczniowi przysługują dwa terminy (wskazane przez nauczyciela):
• Pierwszy-właściwy, pisany przez całą klasę
• Drugi-poprawkowy
• Trzeci-ostateczny dla uczniów
• W wypadku usprawiedliwionej nieobecności na pierwszym terminie, uczeń ma prawo do dwóch terminów poprawkowych, z czego ostatni jest przyznawany w sytuacjach wyjątkowych
• Nieusprawiedliwiona nieobecność na wszystkich terminach danego sprawdzianu jest traktowana jako celowe opuszczenie lekcji oraz uczeń traci termin
• W sytuacjach szczególnie trudnych dla ucznia, takich jak długotrwała choroba, trudna sytuacja rodzinna, nauczyciel stosuje szczególne zasady sprawdzania wiedzy, które umożliwią uczniowi uzupełnienie materiału oraz zaliczenie zaległych prac klasowych
• Prace klasowe są zapowiadane dwa tygodnie przed terminem sprawdzianu
• Praca klasowa jest sprawdzana w przeciągu tygodnia od wyżej wymienionego terminu
• Prace klasowe zawierają dwa rodzaje pytań-otwarte oraz zamknięte (punktacja jest widoczna przy każdym zadaniu)
• Ocena ostateczna ze sprawdzianu wystawiana jest na podstawie przeliczenia uzyskanych punktów na %, z zaznaczeniem, iż będą na sprawdzianie dodatkowo punktowane zadania
• Wyżej wymienione informację będą przekazywane uczniom przy każdej pracy klasowej
• Ocena celująca przyznawana jest uczniowi, który uzyskał co najmniej 90% punktów z materiału podstawowego oraz wykona poprawnie zadanie dodatkowe
• Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny, jednak ocena uzyskana na pierwszym terminie jest wpisywana do dziennika
• Sprawdziany nie mogą być poprawiane w czasie wystawiania ocen na semestr i koniec roku
b) Kartkówki
• Każda trwa 15 minut.
• Wszystkie kartkówki są zapowiadanie
• Ocena podlega poprawie w jednym wyznaczonym wcześniej terminie
• W wyjątkowych sytuacjach analogicznie do zasad obowiązujących przy sprawdzianie uczeń ma możliwość uzupełnienia materiału i zaliczeń kartkówek

c) Aktywność i przygotowanie do lekcji
• System oceniania opiera się na plusach oraz minusach. (poprawna odpowiedź oznacza ”+” a niepoprawna „-„
• Uczniowi przysługują trzy nieprzygotowania do lekcji, które musi zgłosić na samym początku zajęć
• Wystawianie oceny z aktywności na lekcji opiera się na ilości ww. + i –
d) Udział w konkursach
• Wystawienie oceny rocznej wyższej o 1 przysługuje uczniowi, który uzyskał tytuł laureata w konkursie na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim
• Wystawienie oceny cząstkowej celującej przysługuje uczniowi wyróżnionego na danym konkursie takich samych zasadach jak wyżej

2. Zasady wystawiania ocen śródrocznych oraz rocznych
a) W klasach VII oceny wystawiane są na podstawie średniej ważonej z ocen cząstkowych
b) Ocena roczna dla klas VIII, stanowi średnią ważoną ocen cząstkowych i rocznych z klasy VII i VIII

3. Zasady przyznawania ocen wyższych niż uzyskana ze średniej ważonej:
a) Według ww. schematu dotyczącego wyników i udziału w konkursach
b) Uczestnictwo w zajęciach koła naukowego, nauka wiadomości z poza zakresu materiału danej klasy
4. Uzasadnianie ocen
a) Każdy uczeń jest informowany o punktacji obowiązującej na sprawdzianie/ kartkówce
b) Każdy uczeń ma prawo do wyjaśnienia przez nauczyciela błędów popełnionych na sprawdzianie/kartkówce
c) Nauczyciel przekazuje pisemne prace sprawdzające wiedzę uczniowi, które są do wglądu przez rodzica. Rodzic ma prawo wymagać od nauczyciela wyjaśnienia uzyskanej na sprawdzianie oceny, jeżeli przyniesie pracę do szkoły podczas konsultacji z nauczycielem
Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi
93-267 Łódź,   ul. Deotymy 7         tel. +42 6437781      e-mail  szkola@pska.lodz.ids.pl          Konto szkoły:  49 1020 3378 0000 1802 0106 8758
Wróć do spisu treści